Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte tilsyn med Øyer kommunes ivaretakelse av tjenester til psykisk utviklingshemmede 25. oktober 2007.

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet kommunens behandling av vedtak om tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven kap 4 til personer med psykisk utviklingshemming. Det ble undersøkt hvordan lovens krav til saksutredning, begrunnelse og brukermedvirkning blir ivaretatt. Videre omfattet tilsynet hvordan kommunen etterlever kravet til faglig forsvarlige tjenester til psykisk utviklingshemmede personer. Tilsynet hadde i forhold til dette tema særlig fokus på opplæring og veiledning av personalgrupper.

Det ble funnet to avvik:

Avvik 1:

Øyer kommune sikrer ikke forsvarlig saksbehandling ved vedtak om tildeling av sosiale tjenester til psykisk utviklingshemmede personer.

Avvik 2:

Øyer kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad utøvelse av faglig forsvarlige tjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

Tilsynet avdekket mangler ved styringssystemet innenfor de områder som ble revidert. Det var en gjennomgående mangel på rutiner for å sikre kvaliteten på tjenestene. Avvikene er nærmere beskrevet i rapportens kapittel 5.

Dato: Lillehammer 20. november 2007

Randi Marthe Graedler
revisjonsleder
Ingebjørg Wikstrøm
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Øyer kommune i perioden 21.08.07 – 25.09.07. Revisjonen ble initiert av blant annet en melding fra Sykehuset Innlandet HF, divisjon habilitering og rehabilitering. Det gikk frem av meldingen at habiliteringstjenesten i Oppland har trukket seg fra samarbeid om en konkret klient i Øyer kommune på grunn av for dårlige rammebetingelser til å kunne drive forsvarlig veiledningsvirksomhet. Fylkesmannen har også mottatt klagesaker knyttet til tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede i Øyer, samt at flere hjelpeverger har uttrykt bekymring for det samme på telefon.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

I Øyer kommune er tjenestene til psykisk utviklingshemmede organisert under pleie og omsorg. Det er tre boliger for psykisk utviklingshemmede. Avdelingsleder for hjemmestjenestene har ansvar for disse boligene. Det er opprettet en stilling som fagansvarlig i hver bolig.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21. august 2007.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 25. september 2007.

Intervjuer:
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført samtaler med tre hjelpeverger.

Sluttmøte ble avholdt 25. september 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var tjenester til psykisk utviklingshemmede. Tilsynet hadde fokus på to hovedområder.

 1. Hvordan kommunen sikrer forsvarlig saksbehandling ved vedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven §§ 4-3, jfr 4-2 a-d, herunder utredning, begrunnelse for og evaluering av vedtaket. Brukermedvirkning og individualisering ved utforming av tjenestene er gjennomgående perspektiver.
 2. Kommunens sikring av forsvarlig utførelse av tjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

5. Funn

Avvik 1:

Øyer kommune sikrer ikke forsvarlig saksbehandling ved vedtak om tildeling av sosiale tjenester til psykisk utviklingshemmede personer.

Avviket er basert på følgende myndighetskrav:

 • Forvaltningsloven §§ 17 og 24, sosialtjenesteloven §§ 8-1 og 8-4.
 • Kvalitetsforskriften § 3.
 • Internkontrollforskriften § 4.

Avviket er basert på følgende:

 • Det er uklart hvem i organisasjonen som har ansvaret i de ulike fasene i saksbehandlingsprosessen.
 • Det foreligger overordnede, skriftlige rutiner for saksbehandling. Disse er imidlertid ikke kjent for saksbehandlere eller andre ansvarlige i systemet.
 • Vedtakene tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelse, spesifikasjon og saksutredning.
 • Det foreligger ikke et fungerende, kjent avviksrapporteringssystem som skal sikre at svikt i saksbehandlingen blir korrigert.
 • Det foreligger verken skriftlige eller muntlige rutiner for overvåking eller gjennomgang av tjenestene for å avdekke fare for svikt.

Avvik 2:

Øyer kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad utøvelse av faglig forsvarlige tjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

Avviket er basert på følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4-3, jfr § 4-2 a og § 2-3, jfr § 4A-4.
 • Kvalitetsforskriften § 3.
 • Internkontrollforskriften § 4.

Avviket er basert på følgende:

 • Det er uklart hvem som har ansvar for å sikre at personer med psykisk utviklingshemming mottar forsvarlige tjenester.
 • Det foreligger ikke retningslinjer for opplæring og faglig veiledning av personalgruppene.
 • Fagansvarlig i boligene har i henhold til stillingsinstruks ansvar for veiledning av personalet, men disse arbeider i turnusordning som er uforenelig med oppgaven gitt i stillingsinstruks.
 • Det gjennomføres ikke tilstrekkelig veiledning av personalgruppene.
 • Flere informanter ga uttrykk for at personalgruppene, spesielt i Hjorteveien, viser mangelfull forståelse for betydningen av faglig veiledning.
 • Det foreligger ikke rutiner for rapportering av svikt i tjenestene.
 • Det foreligger verken skriftlige eller muntlige rutiner for overvåking eller gjennomgang av tjenestene for å avdekke fare for svikt i tjenestene.

Kommentar:
For å utøve faglig forsvarlige tjenester er det en forutsetning at tjenesteyterne innehar tilstrekkelig kompetanse. Tilsynet hadde fokus på hvorvidt Øyer kommune gjennom systematisk styring sikrer at tjenesteyterne til de aktuelle tjenestemottakere innehar nødvendig kompetanse. Regelmessig faglig veiledning er et virkemiddel for å sikre dette.

6. Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial – og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Møteplan plo hjemmetjenester
 • 12 vedtak etter sosialtjenesteloven
 • Foreløpig prosedyre for saksbehandling
 • Oversikt over ansvars- og arbeidsfordeling
 • Stillingsbeskrivelser
 • Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen
 • Kompetanse og utviklingstiltak 2007 – 2008
 • Administrativt delegasjonsreglement

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tilsynet fikk forelagt mapper for de ulike beboerene.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn 21. august 2007
 • Tilbakemelding fra kommunen 01.09.07
 • Oversendelse av program for tilsynet 14.09.07

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Jorunn Slettum Sivertsen

Virksomhetsleder

x

x

x

Inger Åse skumsøy

Fagansvarlig, Tunfaret/Hjorteveien

x

x

x

Marianne Pynten

Fagansvarlig, Øvregate

x

x

x

Christian Hoff

Avdelingsleder, Øyer distrikt (inkl Tunfaret/Hjorteveien)

x

x

x

Karen Marie Nordgård

Avdelingsleder Tretten distrikt, (inkl Tunfaret/Hjorteveien)

x

x

x

Lene Bollviken

Miljøterapeut, Tunfaret/Hjorteveien

 

x

 

Kristina Kvarberg

Fung. fagansvarlig, Tunfaret/Hjorteveien

x

x

x

Roger Lian

Kommunalsjef

x

 

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Ingebjørg Wikstrøm, revisor
Tone Huuse Svesengen, revisor
Randi Marthe Graedler, revisjonsleder