Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland gjennomførte tilsyn med helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser i Lunner kommune 18. og 19. oktober 2007.

Systemrevisjonen omfattet kommunens planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak og tjenester til personer med psykiske lidelser. Brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlighet har vært gjennomgående perspektiver i vurderingen i alle tre fasene. Samhandling mellom de ulike aktørene i kommunen har vært sentralt for tilsynet, tilsvarende hvordan kommunen forankrer og sikrer samhandling med eksterne aktører.

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

Tilsynsmyndigheten har merket seg at kommunen har en systematisk og utstrakt bruk av ansvarsgruppemøter og andre møter for å sikre planlegging, evaluering og koordinering av tjenestene til den enkelte tjenestemottaker. Denne samhandlingen er dokumentert. Det er regelmessig deltakelse av tjenestemottakernes fastleger, evt. også av representanter fra spesialisthelsetjenesten, på disse møtene.

Dato: 22. november 2007

Svein Eggen
revisjonsleder
Henning Pettersen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lunner kommune i perioden 25. juni 2007 –22. november 2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oppland og Helsetilsynet i Oppland gjennomfører inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen i Oppland og Helsetilsynet i Oppland har oppnevnt et felles team for gjennomføringen av tilsynet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i Oppland er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lunner kommune hadde pr. 1. januar 2007 et innbyggertall på 8522.

Lunner kommune har en administrativ to-nivåmodell. Tjenester til personer med psykiske lidelser er organisert under familie og oppvekst. Det er her etablert et kontor for psykisk helse. Samtidig kan disse pasientene motta tjenester fra flere tjenesteområder som allmennlegetjenesten, legevakt, hjemmesykepleien mv. Kommunen har en samhandlingspraksis som preges av at legetjenesten, kontor for psykisk helse og tilrettelagte tjenester samarbeider for å sikre tjenester til denne gruppen pasienter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26. juni 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 6. september 2007.

Åpningsmøte ble avholdt 18. oktober 2007.

Intervjuer:
13 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 19. oktober 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var kommunens planlegging og gjennomføring av tiltak som sikrer at personer med alvorlig psykisk sykdom får forsvarlige tjenester. Tilsynet omfatter store deler av de kommunale sosial- og helsetjenestene. De aktuelle problemstillingene er satt opp langs en tidslinje med tre faser. Kommunens oppgaver innenfor hver av disse har sammenheng med og kan påvirke de andre:

 • Oppstartsfasen: tilgjengelighet til tjenester, håndtering av nye søknader og/eller spørsmål om tjenester, kartlegging av behov, planlegging og avgjørelser om tjenester
 • Iverksettingsfasen: praktisk gjennomføring av beslutninger og vedtak
 • Oppfølgingsfasen: oppfølging av tjenestemottakerne, revurdering av behov og eventuell justering av tjenester

Under hver fase er det også undersøkt om at kommunen oppfyller krav i sosial- og helselovgivningen om:

 • Brukermedvirkning
 • Samordning mellom de ulike tjenestene
 • Individuelt tilpassede tjenestetilbud til den enkelte
 • Forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

Tilsynsmyndigheten har merket seg at kommunen har en systematisk og utstrakt bruk av ansvarsgruppemøter og andre møter for å sikre planlegging, evaluering og koordinering av tjenestene til den enkelte tjenestemottaker. Denne samhandlingen er dokumentert. Det er regelmessig deltakelse av tjenestemottakernes fastleger, evt. også av representanter fra spesialisthelsetjenesten, på disse møtene.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv (sosialtjenesteloven)
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 28. juni 2001 nr. 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Psykiatriplan 2007 – 2010
 • Serviceerklæringer for de berørte tjenestene
 • Skjema for søknad om pleie- og omsorgstjenester
 • Oversikt over ansatte
 • Økonomirapporter for tjenestene
 • Prosedyrer til bruk ved selvmord/dødsfall
 • Interne beskrivelser av deltjenester med rutiner
 • Informasjon fra kommunens hjemmeside, www.lunner.kommune.no.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler, rapportark, referater og annen relevant dokumentasjon vedrørende 17 pasienter.
 • Stillingsbeskrivelser
 • Diverse rutinebeskrivelser for behandling av henvendelser og søknader, saksbehandling, samhandling, individuell plan med mer.
 • Instruks om brukermedvirkning innenfor psykisk helse
 • Kartleggingsverktøy
 • Diverse styringsinformasjon og dokumenter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 26. juni 2007.
 • Tilsendt dokumentasjon fra Lunner kommune datert 16. august og 24. september 2007.
 • Øvrig korrespondanse pr. brev og epost vedrørende den praktiske gjennomføringen av tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Anne-Lise Skaarud

Fagleder sosialtjenesten. Rådgiver for
rådmann h/s

X

X

 

Hanne-Karen Berge

Psyk. sykepleier

X

X

X

Morten Gausen

Kontorsjef Familie og oppvekst

X

X

X

Tone Reidem

Fagleder hjemmetjenesten

X

X

X

Karin Staff Hagen

Avdelingssykepleier hjemmetjenesten

X

X

X

Rønnaug Braastad

Tjenesteleder LOS

X

 

X

Ann Herborg Fagerli Morstad

Tjenesteleder Tilrettelagte tjenester

X

X

X

Alice Solvang

Fagleder Kontor for psykisk helse

X

X

 

Gerd Fagersand

Psykiatrisk hjelpepleier

X

X

X

Angelica Westby

Psyk. sykepleier, leder Psyk. kriseteam

X

X

X

Frode Holst

Kommunalsjef

X

X

X

Lene Røskar

Fagleder

X

X

X

Liz Camilla Malzer Grinde

Sosionom

 

X

X

Jon Arne Ødegaard

Kommunelege 1

 

X

 


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Randi Marhe Graedler, revisor
Tony Heyerdahl, revisor
Henning Pettersen, revisor
Svein Eggen, revisjonsleder
I tillegg deltok Jo Kittelsen, Statens helsetilsyn, som observatør.