Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland


Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland gjennomførte tilsyn med helse- og sosialtjenester til voksne med alvorlig psykisk lidelse i Sør-Fron kommune 2. og 3. oktober 2007.

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet kommunens planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak og tjenester til personer med alvorlig psykisk sykdom. Brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlighet har vært gjennomgående perspektiver i vurderingen i alle tre fasene. Samhandling mellom de ulike aktørene i kommunen har vært sentralt for tilsynet, tilsvarende hvordan kommunen forankrer og sikrer samhandling med eksterne aktører.

Det ble funnet 1 avvik:

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke et stabilt og forsvarlig tjenestetilbud til pasienter med psykisk sykdom.

Tilsynet avdekket mangler ved styringssystemet innenfor de områdene som ble revidert. Det var en gjennomgående mangel på rutiner for å sikre kvaliteten i tjenestene.

Avviket er nærmere beskrevet i rapportens kapittel 5.

Det ble ikke gitt merknader.

Dato: 22. november 2007

Svein Eggen
revisjonsleder
Henning Pettersen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sør-Fron kommune i perioden 25. juni 2007 – 22. november 2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oppland og Helsetilsynet i Oppland gjennomfører inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen i Oppland og Helsetilsynet i Oppland har oppnevnt et felles team for gjennomføringen av tilsynet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i Oppland er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sør-Fron kommune ligger midt i Gudbrandsdalen nord for Lillehammer med E-6 som hovedferdselsåre gjennom kommunen og hadde pr. 1. januar 2007 et innbyggertall på 3 199.

Sør-Fron kommune har en administrativ to-nivåmodell med 2 etater: Levekårsetat og Plan- og utviklingsetat. Levekårsetaten er igjen delt i 4 avdelinger: Helse, Sosial, Pleie- og oppvekst og Skole.

Når det gjelder tjenester til personer med alvorlig psykiske lidelser, har kommunen valgt en spesialistmodell ved at de har samlet en gruppe tjenesteytere under pleie- og omsorgstjenesten (helsepersonell med eller under videreutdanning i psykisk helsearbeid). Samtidig kan disse pasienter motta tjenester fra flere tjenesteområder som allmennlegetjenesten, legevakt, hjemmesykepleien mv. Kommunen har en samhandlingspraksis som preges av at legetjenesten, sosialtjenesten (fra 1. oktober 2007 har kommunen et eget Nav-kontor) og de øvrige tjenesteytere, samarbeider nært.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 6. juni 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 28. august 2007.

Åpningsmøte ble avholdt 2. oktober 2007.

Intervjuer:
12 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 3. oktober 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var kommunens planlegging og gjennomføring av tiltak som sikrer at personer med alvorlig psykisk sykdom får forsvarlige tjenester. Tilsynet omfatter store deler av de kommunale sosial- og helsetjenestene. De aktuelle problemstillingene er satt opp langs en tidslinje med tre faser. Kommunens oppgaver innenfor hver av disse har sammenheng med og kan påvirke de andre:

 • Oppstartsfasen: tilgjengelighet til tjenester, håndtering av nye søknader og/eller spørsmål om tjenester, kartlegging av behov, planlegging og avgjørelser om tjenester
 • Iverksettingsfasen: praktisk gjennomføring av beslutninger og vedtak
 • Oppfølgingsfasen: oppfølging av tjenestemottakerne, revurdering av behov og eventuell justering av tjenester

Under hver fase er det også undersøkt om at kommunen oppfyller krav i sosial- og helselovgivningen om:

 • Brukermedvirkning
 • Samordning mellom de ulike tjenestene
 • Individuelt tilpassede tjenestetilbud til den enkelte
 • Forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Avvik 1:


Kommunen sikrer ikke et stabilt og forsvarlig tjenestetilbud til pasienter med psykisk sykdom.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 2-3 og kommunehelsetjenesteloven §§ 2-1 og 6-2
 • Internkontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Det er ikke utarbeidet rutiner for håndtering av akutte henvendelser og symptom-forverringer utenom kontortid.
 • Enhet for psykisk helse i Sør-Fron er ubetjent/stengt om ettermiddager, kvelder og netter, samt helger og høytidsdager.
 • Når kriser oppstår utenfor Enhet for psykisk helse sin kontortid, må pasientene i hovedsak ivaretas av tjenesteytere fra andre tjenesteområder.
 • Kommunen har ikke rutiner som sikrer at ansatte i disse tjenesteområdene har tilstrekkelige kunnskaper og erfaring i forhold til pasienter med alvorlige psykiske lidelser.
 • Det gjennomføres ikke risiko- og sårbarhetsanalyser for å avdekke eventuelle kritiske områder hvor det kan være fare for svikt i tjenesten.
 • Det foreligger ikke et fungerende avvikssystem for å fange opp, rette opp og forebygge overtredelser av sosial- og helselovgivningen.
 • Det er vanskelig for andre tjenesteytere enn de i Enhet for psykisk helse å få nødvendig innsyn i pasientopplysninger når de har behov for det utenfor psykiatritjenestens åpningstid.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv (sosialtjenesteloven)
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 28. juni 2001 nr. 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for kommunen og for pleie- og omsorgsavdelingen.
 • Beskrivelse av ansvarsforhold, oppgavefordeling og informasjons-/kommunikasjonslinjer for psykiatritjenesten.
 • Oversikt over personell, oppgaver og samarbeidsmøter som er opprettet for tjenesten.
 • Flytskjema for og beskrivelse av saksgang i psykiatritjenesten.
 • Evalueringsskjema.
 • Fire anonymiserte eksempler på vedtak om tildeling av psykiatrisk sykepleie.
 • Ett anonymisert vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand.
 • Informasjonsskriv: ”Informasjon om praktisk bistand i Sør-Fron kommune.”
 • En anonymisert individuell plan.
 • Beskrivelse av levekårsetaten.
 • Kommunens HMS-plan om avviksbehandling.
 • Kopi av brev til kommunen fra Sykehuset Innlandet HF av 25. mai 2007 om avviksrapportering etter Basisavtalen.
 • Informasjon fra kommunens hjemmeside, www.sor-fron.kommune.no.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler, rapportark, referater og annen relevant dokumentasjon vedrørende 19 pasienter.
 • Dagsprogrammer og diverse rutinebeskrivelser for deltjenestene.
 • Diverse styringsinformasjon og dokumenter.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 26. juni 2007.
 • Tilsendt dokumentasjon fra Sør-fron kommune datert 20. juli 2007 samt 12 og 28. september 2007.
 • Program for tilsynsbesøk datert 27. september 2007.
 • Øvrig korrespondanse pr. brev og epost vedrørende den praktiske gjennomføringen av tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Marit Vestad Førlandsås

Seksjonsleder hj.baserte tjenester

X

X

Hedda Smith-Hald

PO-leder

X

X

X

Jan Reinert Rasmussen

Rådmann

X

X

Arne Gilleberg

Kommunalsjef

X

X

X

Arne-Martin Krogh

Nav-leder

X

X

Per Kristian Moen

Kommuneoverlege

X

X

X

Rita Hansen Møller

Fastlege

X

(forberedende samtale)

Anita S. Nord

Vernepleier

X

X

X

Ragnhild S. Gryttingslien

Psyk. hjelpepleier

X

X

X

Reidun Brønmo

Psyk. sjukepleier

X

X

X

Klara Steine

Gruppeleder hj.tjenesten

X

X

Veronica Haave

Omsorgsarbeider

X

X

Irene Hagen

Vernepleier, kons. for funskjonshemmede

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Randi Marhe Graedler, revisor
Tony Heyerdahl, revisor
Henning Pettersen, revisor
Svein Eggen, revisjonsleder