Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland gjennomførte i perioden 3. mars 2008 -19. august 2008 tilsyn med kommunale barnevern-, helse-og sosialtjenester til barn i Nord-Aurdal kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne-og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Det ble avdekket forhold som ga grunnlag for to avvik under tilsynet.

Avvik 1

Nord-Aurdal kommune styrer og koordinerer ikke barnevern, helse-og sosialtjenesten slik at alle utsatte barn blir fanget opp. Dette medfører risiko for at disse barna ikke blir gitt rett hjelp til rett tid.

Avvik 2

Nord-Aurdal kommune styrer og kontrollerer ikke prosessene knyttet til utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner.

Avvikene blir nærmere kommentert i rapportens del 5.

Dato: 19. august 2008

Randi Marte Graedler
revisjonsleder
Inger Berg
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 3. mars 2008 – 19.august 2008 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse-og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne-og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Nord-Aurdal kommune har ca. 6.500 innbyggere. Kommunen er organisert som en tonivåmodell, med rådmann og to kommunalledere i ledergruppa. Det er 21 virksomhetsområder, som hver ledes av en virksomhetsleder. Familieavdelingen omfatter barneverntjenesten, sosialtjenesten og helsestasjon/skolehelsetjenesten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3. mars 2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 23. mai 2008.

Åpningsmøte ble avholdt 3. juni 2008.

Intervjuer
13 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 4. juni 2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse-sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern-og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse-og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik 1:

Nord-Aurdal kommune styrer og koordinerer ikke barnevern, helse-og sosialtjenesten slik at alle utsatte barn blir fanget opp. Dette medfører risiko for at disse barna ikke blir gitt rett hjelp til rett tid.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Barneverntjenesteloven (bvl.) §§ 3-1, 3-2 annet ledd, 4-3 og 4-5
 • Sosialtjenesteloven (sostjl.) §§ 3-2 og 4-1
 • Kommunehelsetjenesteloven (khl.) § 1-4 annet ledd
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • Forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731

Avviket bygger på følgende:

 • Barneverntjenesten vurderer ikke alltid om offentlig melder skal ha tilbakemelding når en melding blir henlagt.
 • Det er ikke etablert møteplass der det er rom for å diskutere mulig utsatte barn, på et generelt grunnlag eller enkeltsaker anonymt.
 • Psykisk helsetjeneste har ikke prosedyrer for å vurdere om barn i de familiene de har kontakt med har behov for bistand fra andre tjenester.
 • Deler av skolehelsetjenesten har vært nedprioritert i lengre perioder. Dette gjelder spesielt de lovpålagte forebyggende oppgavene, som å sørge for å være tilgjengelig for skolebarn/ungdom.
 • Tre av 33 av innkomne meldinger i 2007 ble ikke gjennomgått innen fristen på en uke.
 • Rapporteringer for inneværende år viser at tre av 19 innkomne meldinger ikke er gjennomgått innen fristen.
 • Kommunens rapportering for 2007 viser at 14 av 28 undersøkelser ikke ble gjennomført innen fristen. I 2008 har kommunen oversittet undersøkelsesfristen i to saker med 6 måneder.
 • Barnevernet legger ikke til rette for forebyggende arbeid.
 • Ledelsen har vært gjort kjent med disse forholdene, og det er iverksatt tiltak for å endre situasjonen, men disse har ikke ført til tilfredsstillende endring enda.

Avvik 2:

Nord-Aurdal kommune styrer og kontrollerer ikke prosessene knyttet til utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.), § 4-5
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.), § 6-2a
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.) § 4-3a
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

Avviket bygger på følgende:

 • Tiltaksplaner blir ikke utarbeidet i alle saker der det er fattet vedtak om hjelpetiltak.
 • Flere tiltaksplaner som er utarbeidet mangler beskrivelser av situasjon, mål, tiltak, gjennomføring og evaluering.
 • Ledelsen har vært gjort kjent med disse forholdene, og det er iverksatt tiltak for å endre situasjonen, men disse har ikke ført til tilfredsstillende endring enda.

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og
 • skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven -pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids-og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen – bl. a.:

 • Plan for psykisk helsearbeid
 • Veileder for PPT-Valdres
 • Årsmelding for 2006
 • Organisasjonskart
 • Rutinehåndbok for barneveirstjenesten
 • Malsett – brev og vedtak

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Personmapper fra barnevernstjenesten og sosialtjenesten samt pasientjournaler fra skolehelsetjenesten og psykisk helsearbeid

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene, bl. a.:

 • Varsel fra Fylkesmannen om tilsyn datert 3.3.2008

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Hanne Grøneng

Sosialkonsulent

x

x

Berit Øygard

Virksomhetsleder

x

x

x

Solfrid Syversen

Konst.avd.leder, psykiatritjenesten

x

x

x

Jorun Ødegård Bjerke

Kommunalleder

x

x

x

Laila Væråmoen

Helsesøster

x

x

x

Jorunn Synnøve Akerlie

Barnevernpedagog

x

x

x

Hilde Elisabeth Libekk

Sosialkurator

x

x

x

Gro Melkild

Konst. ledende
helsesøster/helsesøster

x

x

x

Mette Elin Gjevre

Saksbehandler barnevern

x

x

x

Anne Marie Gjøg

Fagansvarlig barnevern

x

x

x

Svanhild Mosebakken

Rådmann

x

x

Anne Helne Hjelle

Ruskonsulent

x

x

Sigrun Elfskaas

Saksbehandler, barneverntjenesten

x

x

x

Ole Tveiten

Ass. kommunelege

x

Jorunn Synnøve Akerlie

Saksbehandler barneverntjenesteloven

x

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Inger Berg, revisor
Svein Eggen, revisor
Tony Heyerdahl, revisor
Randi Marthe Graedler, revisjonsleder
Jo Kittelsen, observatør fra Statens helsetilsyn