Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland

 

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet retter seg imot kommunens tjenesteyting i barne- og avlastningsboliger.

Tilsynsområdene er:

 • Sosiale behov som samvær med andre, sosial kontakt og fellesskap og deltakelse i aktiviteter
 • Ernæringsbehov og tilpasset hjelp, ro og tid ved måltider
 • Pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand
 • Forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging

Det ble ikke avdekket avvik, men gitt en merknad:

Lillehammer kommune v/Jørstadsvea barne- og avlastingsbolig har et forbedringspotensial når det gjelder å strukturere møteplasser mellom de ulike ledernivå og mellom teamlederne.

Dato: 18. august 2009

Tony Heyerdahl
revisjonsleder
Inger Berg
revisor

 

 

Randi Marte Graedler
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Lillehammer kommune i perioden 16. februar 2009 - 18. august 2009. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynets tilsynshjemmel framgår av Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Avlastning er organisert som et eget tjenesteområde i Lillehammer kommune. Avlastningstjenesten har ansvaret for saksbehandling, tildeling og drift av tjenester i avlastningsbolig, barnebolig, privat avlastning, fritidsgrupper, støttekontakttjeneste, ferietilsyn, bistand i hjemmet, drifter assistanse i barnehage og skole, samordning og koordinering, og salg og kjøp av assistansetjenester.

Jørstadsvea avlastningsbolig gir pr i dag avlastning til 12 barn. Fem av barna har omfattende hjelpe- og koordineringsbehov. For disse barna er det opprettet team med teamleder som samordner og administrerer assistanse, tjenester m.m., og er kommunens ”hovedkontakt” med foreldrene. Teamleder har ansvar for at avlastningstilbudet til det enkelte barn holder et forsvarlig nivå. Dette innebærer at teamleder har ansvar for faglig veiledning og oppfølging av hele teamet.

Det bor ett barn fast i Jørstadsvea. Barneboligen ligger i samme bolig som avlastningen. Barnet i barneboligen har omfattende behov i forhold til utfordrende atferd. Dette krever en bolig med spesiell tilrettelegging. Det har vært utfordringer med hensyn til boligens beliggenhet, fordi mindre barn kan trigge uønsket atferd hos barnet i barnebolig. Kommunen har løst dette ved å ha låst dør mellom enhetene og å skjerme utearealet til barneboligen med et høyt gjerde. På tilsynstidspunktet ble det opplyst at dette fungerte greit. Tilsynet har imidlertid merket seg forholdet og vil følge med på barnets utvikling og tjenesteytingen til det gjennom stedlig tilsyn etter Lov om sosiale tjenester kap. 4A.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 16. februar 2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 28. mai 2009.

Åpningsmøte ble avholdt 9. juni 2009.

Intervjuer
12 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Jørstadsveeaavlastningsbolig 28. mai 2009.

Sluttmøte ble avholdt 10. juni 2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Statens helsetilsyn har besluttet at det skal føres et landsomfattende tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger. Barnebolig er kortformen for bolig hjemlet i Lov om sosiale tjenester der barn og unge under 18 år bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg og pleie. Avlastningsbolig omfatter bolig der opphold skjer som ledd i avlastning med hjemmel i Lov om sosiale tjenester. Avlastningsboliger er ikke avgrenset til barn, men i dette tilsynet skal kun tjenestetilbudet til barn (inntil fylte 18 år) undersøkes.

Tilsynet retter seg imot kommunens tjenesteyting i barne- og avlastningsboliger. Tilsynsområdene er:

 • Sosiale behov som samvær med andre, sosial kontakt og fellesskap og deltakelse i aktiviteter
 • Ernæringsbehov og tilpasset hjelp, ro og tid ved måltider
 • Pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand
 • Forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging

Tilsynet retter seg således mot kommunens systemer for å imøtekomme barnets sosiale så vel som de helsemessige behov. Tilsynet retter seg ikke imot de barne- og avlastningsboliger som er hjemlet i Lov om kommunehelsetjenesten.

5. Funn

Merknad:

Lillehammer kommune v/Jørstadsvea barne- og avlastingsbolig har et forbedringspotensial når det gjelder å strukturere møteplasser mellom de ulike ledernivå og mellom teamlederne.

Merknaden bygger på følgende:

 • måten boligen er organisert på forutsetter en tydelig kommunikasjons- og møtestruktur for å sikre utveksling av nødvendig informasjon
 • det kunne ikke framlegges dokumentasjon på eller klart redegjøres for hvordan nødvendige møter blir sikret gjennomført. Dette gjelder både innad i teamene og mellom de ulike ledernivåer. Det er flere former for ad hoc møter, men mange møter som omtales som ønskelige og nødvendige, er i en periode ikke gjennomført etter planen av forskjellige årsaker.

6. Regelverk

 • LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
 • LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
 • FOR-2008-04-03-320 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringsforskriften)
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften)
 • FOR 2004-12-23 nr 1837: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven (forskrift om individuell plan)
 • FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Tilsynet fikk tilsendt og tilgang til en omfattende menge styringsdokumentasjon

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Personrettet dokumentasjon for beboer og barn som er på avlastingsopphold i boligen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 16. februar 2009
 • Kommunikasjon om gjennomføring og dokumentoversending via epost

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Ingrid Skabo

TO-leder avlastning

X

X

X

Anne Stine Klåpbakken

Teamleder, vernepleier

X

X

X

Helene Haugen

Assistent

X

X

X

Eva Irene Hovde

Assistent, nattevakt vikar Dag/aften

X

X

X

Kari N. Carolin

Teamleder, vernepleier

 

X

X

Turid H. Thoresen

Teamleder, koordinator ”eksterne”, hjelpepleier/barnepleier

 

X

X

Anita Braaten Lien

Barnevernpedagog

X

X

 

Gina Ellingsberg

Assistent

X

X

X

Line S. Fjeldstad

Teamleder/nesteleder

   

X

Hilde Askjellrud

Vernepleier

 

X

X

Mette Røsberg

Barnevernpedagog

 

X

 

Siri Eriksen

Vernepleier

 

X

 

Tord Buer Olsen

Kommunalsjef

 

X

X

Annar Skrefsrud

Rådmann

X

   

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Inger Berg,
Randi Marthe Graedler
Tony Heyerdahl, revisjonsleder