Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen rettet seg mot kommunens tjenesteyting i barne- og avlastningsboliger. Tilsynsområdene er:

 • Sosiale behov som samvær med andre, sosial kontakt og fellesskap og deltakelse i aktiviteter
 • Ernæringsbehov og tilpasset hjelp, ro og tid ved måltider
 • Pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand, herunder at nødvendig helsefaglig kompetanse er sikret
 • Forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble gitt en merknad:

Avlastningsboligen på Haugentoppen har et forbedringspotensiale når det gjelder hvordan barna skal få dekket sine behov for tilpassede aktiviteter.

Dato: 14. oktober 2009

Randi Marthe Graedler
revisjonsleder
Inger Berg
revisor

 

 

1.Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Lunner kommune i perioden 17. juni 2009 - 2009. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Avlastningen for barn i Lunner gjennomføres i boligen på Haugentoppen. Boligen benyttes av i alt åtte personer, hvorav tre av disse er under 18 år og omfattes av tilsynet.

Boligen består av fire soverom og ett stort oppholdsrom som består av både kjøkken, stue og aktivitetsdel.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17. juni 2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 26. august 2009. 

Åpningsmøte ble avholdt 2. september 2009.

Intervjuer

Ni personer ble intervjuet. I tillegg ble det i forkant av tilsynet, gjennomført samtale med fire foresatte som representerte tre barn.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring i Haugentoppen avlastningsbolig.

Sluttmøte ble avholdt 3. september 2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Statens helsetilsyn har besluttet at det skal føres et landsomfattende tilsyn med kommunale

sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger. Barnebolig er kortformen for bolig hjemlet i Lov om sosiale tjenester der barn og unge under 18 år bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg og pleie. Avlastningsbolig omfatter bolig der opphold skjer som ledd i avlastning med hjemmel i Lov om sosiale tjenester. Avlastningsboliger er ikke avgrenset til barn, men i dette tilsynet skal kun tjenestetilbudet til barn (inntil fylte 18 år) undersøkes.

Tilsynet rettet seg imot kommunens tjenesteyting i barne- og avlastningsboliger. Tilsynsområdene er:

 • Sosiale behov som samvær med andre, sosial kontakt og fellesskap og deltakelse i aktiviteter
 • Ernæringsbehov og tilpasset hjelp, ro og tid ved måltider
 • Pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand, herunder at nødvendig helsefaglig kompetanse er sikret
 • Forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging

Tilsynet retter seg således mot kommunens systemer for å imøtekomme barnets sosiale så vel som de helsemessige behov. Tilsynet retter seg ikke imot de barne- og avlastningsboliger som er hjemlet i Lov om kommunehelsetjenesten.

5. Funn

Merknad:

Haugentoppen avlastningsbolig har et forbedringspotensiale når det gjelder hvordan barna skal få dekket sine behov for tilpassede aktiviteter.

Kartleggingen av barnas behov er ca. to år gammel, og det går ikke frem hvorvidt dette er evaluert.

Utover det faste treningsopplegget det enkelte barn skal gjennomføre, er det opp til det enkelte personell som har ansvar for barna å ta beslutning om hvilke tiltak/aktiviteter barna skal være med på.

6. Regelverk

 • LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
 • LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
 • FOR-2008-04-03-320 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringsforskriften)
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften)
 • FOR 2004-12-23 nr 1837: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven (forskrift om individuell plan)
 • FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen – ikke uttømmende:

 • Legemiddelrutiner
 • Mal personlige opplysninger
 • Kvitteringsliste ved opplæring
 • Samarbeidsavtale mellom tildelingskontoret og uføreenhetene innenfor pleie og omsorg
 • HMS del B
 • Ansatteliste
 • Organisasjonskart for tilrettelagte tjenester
 • Årsmelding 2008

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Dokumentasjon knyttet til 3 barn i Haugentoppen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 17.06.2009
 • Elektronisk post knyttet til praktisk gjennomføring av tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Åse Brænden Alm

Avdelingsleder, Haugentoppen

X

X

X

Marit Øistad

Omsorgsarbeider

X

X

X

Trine Høgvand

Assistent

X

Anita Fallang

Barnepleier

X

X

X

Kristin Berge

Barnevernpedagog

X

Gerd Uthuslien

Assistent

X

X

X

Ann Herborg Morstad

Tjenesteleder

X

X

X

Ole Johan Karlsen

Assistent

X

Aslaug Dæhlen

Kommunalsjef

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Inger Berg, barnevernpedagog
Randi Marthe Graedler, jurist