Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen rettet seg imot kommunens tjenesteyting i barne- og avlastningsboliger. Tilsynsområdene er:

 • Sosiale behov som samvær med andre, sosial kontakt og fellesskap og deltakelse i aktiviteter
 • Ernæringsbehov og tilpasset hjelp, ro og tid ved måltider
 • Pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand, herunder at nødvendig helsefaglig kompetanse er sikret
 • Forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging

Det ble avdekket ett avvik:

Vestre Toten kommune planlegger og iverksetter ikke nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for forsvarlig praksis i Kirkevegen avlastingssenter

Begrunnelsene for avviket framgår av rapportens kap. 5.

Dato: 1. juli 2009

Tony Heyerdahl
revisjonsleder
Inger Berg
revisor

 

 

Randi Marte Graedler
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vestre Toten kommune i perioden 16. februar 2009 – 1. juli 2009. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Avlastningen for barn er organisert under omsorgsavdelingen og gjennomføres ved Kirkevegen avlastingssenter. Avlastningstilbudet er åpent onsdag til tirsdag annenhver uke og det gis avlastning til 8 barn under 18 år. Omfanget av avlastningen til den enkelte styres i stor grad av kapasiteten i boligen. Dette vil si at flere av foreldrene uttrykte at behovet for avlastning er større enn det kommunen kan imøtekomme, spesielt i forhold til ønske om avlastning i helger.

Det er ansatt en teamleder i boligen, som er vernepleier. Teamleder innehar det faglige ansvaret for tilbudet i boligen. Personalgruppa for øvrig består av omsorgsarbeidere, hjelpepleiere ,barnepleier og assistenter. Det er oppgitt elleve personer på turnusoversikten, i tillegg benytter boligen seg av ti vikarer. Det er 8 personer i turnus – 2 av personene i turnus jobber kun i forhold til SFO (skolefritidsordning) og har resten av stillingen sin i annen funksjon i omsorg. Den siste personen er teamleder , og regnes ikke inn i bemanninga.

Vestre Toten kommune har valgt å flytte avlastningstilbudet for barn fra Fossegård til Kirkevegen. Dette innebar en reduksjon i areal. Når samtidig mye av inventaret fulgte med på flyttelasset innebærer det at dagens bolig kan virke noe ”overmøblert”.

Det er for tiden opprettet en barnebolig i Vestre Toten. Denne ligger i Ytterskogvegen og er også organisert under omsorgsavdelingen.   

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16. februar 2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 4. mai 2009.

Åpningsmøte ble avholdt 13. – 14. mai 2009.

Intervjuer
12 personer ble intervjuet. I tillegg ble det i forkant av tilsynet, gjennomført samtale med 8 foresatte som representerte 7 barn.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved barnebolig i Ytterskogvegen og Kirkevegen avlastingssenter.

Sluttmøte ble avholdt 14.05.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Statens helsetilsyn har besluttet at det skal føres et landsomfattende tilsyn med kommunale

sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger. Barnebolig er kortformen for bolig hjemlet i Lov om sosiale tjenester der barn og unge under 18 år bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg og pleie. Avlastningsbolig omfatter bolig der opphold skjer som ledd i avlastning med hjemmel i Lov om sosiale tjenester. Avlastningsboliger er ikke avgrenset til barn, men i dette tilsynet skal kun tjenestetilbudet til barn (inntil fylte 18 år) undersøkes.

Tilsynet rettet seg imot kommunens tjenesteyting i barne- og avlastningsboliger. Tilsynsområdene er:

 • Sosiale behov som samvær med andre, sosial kontakt og fellesskap og deltakelse i aktiviteter
 • Ernæringsbehov og tilpasset hjelp, ro og tid ved måltider
 • Pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand, herunder at nødvendig helsefaglig kompetanse er sikret
 • Forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging

Tilsynet retter seg således mot kommunens systemer for å imøtekomme barnets sosiale så vel som de helsemessige behov. Tilsynet retter seg ikke imot de barne- og avlastningsboliger som er hjemlet i Lov om kommunehelsetjenesten.

5. Funn

Avvik :

Vestre Toten kommune planlegger og iverksetter ikke nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for forsvarlig praksis i Kirkevegen avlastingssenter

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3, § 1-3a, § 2-1 og § 6-3
 • Lov om sosiale tjenester m.v. § 2-3, § 4-3, jf § 4-2
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 3
 • Forskrift om pasientjournal

Avviket bygger på følgende:

 • For de mest krevende barna er det ikke tilstrekkelig tiltaksbeskrivelser og miljøregler satt i system som sikrer faglig forsvarlighet og ensartet praksis.
 • Risiko for ulik og feil praksis og at farlige situasjoner takles ulikt.
 • Bemanningsplanen i Kirkevegen avlastingssenter medfører fare for svikt gjennom mange deltidsstillinger der kun to personer har mer enn 50 % stilling, samt en stor vikarmengde.
 • Med så stor personalgruppe er det fare for at viktig informasjon ikke når fram til alle gjennom den møtestruktur som er i boligen.
 • Det blir ikke gitt tilstrekkelig veiledning/opplæring som omfatter de tema som er relevante i forhold til de utfordringene som barna har.

Kommentar:
Det er utarbeidet døgnrytmeskjema for hvert enkelt barn i avlastningsboligen. Av disse skjemaene fremgår det hvilke behov det enkelt barn har. Det foreligger imidlertid ingen beskrivelser av hvordan personalet i boligen skal sikre at behovene blir forsvarlig dekket. Det mangler for eksempel beskrivelser av hvordan utfordrende atferd skal håndteres for å sikre forutsigbarhet i forhold til denne type atferd.

6. Regelverk

 • LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
 • LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
 • FOR-2008-04-03-320 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringsforskriften)
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften)
 • FOR 2004-12-23 nr 1837: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven (forskrift om individuell plan)
 • FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen – ikke uttømmende:

 • Rutiner for legemiddeladministrasjon på Kirkevegen avlastingssenter
 • Avtale om legemiddelhåndtering
 • Skjema for legemiddeladministrasjon
 • Organisasjonskart Omsorg
 • Årsmelding 2007
 • Regler for overlapping ved Ytterskogvegen
 • Plan for omsorgsavdelingen 2008-20011
 • Melding om administrativt vedtak – revurdering av miljøarbeid
 • Kurs- og opplæringsplan – Omsorgsavdelingen 2009-05-26 Kompetanseplan for Ytterskogvegen 2008 mm
 • Et utvalg metodebeskrivelser
 • Serviceerklæring for avlastingstilbud for funksjonshemmede barn/unge
 • Brosjyrer som beskriver omsorgsboliger på Reinsvoll og tjenestetilbudet i Omsorgsavdelingen
 • Oversikt over brukerrelaterte skademeldinger (vold og trusler) i omsorgsavdelingen i 2007

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Dokumentasjon knyttet til 9 barn ved barnebolig i Ytterskogveien og Kirkeveien avlastingsbolig

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 16. 02.2009
 • Elektronisk post knyttet til praktisk gjennomføring av tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Bente R Vesterås

Leder hjemmetjenesten

X

X

X

Gjertrud Fossnes

Hjelpepleier i psykiatri

X

X

X

Hilde S. Valler

Vernepleier

X

X

X

Maj Britt Karlsen

Teamleder Ytterskogvegen, vernepleier

X

X

X

Jorunn Kvalsund

Teamleder Kirkevegen Vernepleier

X

X

X

Jan Olav Grønland

Rådmann

X

   

Randi Skare

Omsorgssjef

X

X

X

Kenneth Stenseth

Omsorgsarbeider

 

X

 

Frank Fossnes

Hjelpepleier i vernepleie

 

X

 

Kirsti Marie Hauger

Omsorgsarbeider

 

X

 

Nina Martinsen

Omsorgsarbeider

 

X

 

Marit Godlien

Hjelpepleier

 

X

 

Elisabeth Witzøe

Vernepleierkonsulent

 

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Inger Berg, rådgiver
Randi Marthe Graedler, rådgiver
Tony Heyerdahl, seniorrådgiver