Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oppland har i perioden fra 20.september 2010 til 24.februar 2011 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i psykiaters avtalepraksis i psykiatri. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Denne rapporten beskriver hva som ble funnet ved tilsynet innen det reviderte området. Det ble ved dette tilsynet ikke konstatert avvik eller gitt merknader.

Kirsti Haakens,
revisjonsleder

Bjørn A. Knudtzen,
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med spesialist i psykiatri i perioden fra 20.september. Tilsynet inngår i et regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern som helsetilsynet i fylkene i helseregion Sør-Øst fører i 201O.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten spesielle forhold

Psykiateren har arbeidet som avtalespesialist siden høsten 2006, og har siden da hatt avtale om driftstilskudd med Helse Sør-Øst RHF. Nåværende avtale av 20.09.2006 innebærer 100% avtalehjemmel med normtall på 1050 konsultasjoner pr. år. Praksisen er en enepraksis uten hjelpepersonell. Hun benytter PsykBase online for journaldokumentasjon.

Psykiateren ble godkjent spesialist i psykiatri i 1996. Hun driver en generell psykiatrisk praksis. De fleste pasientene har depresjon og/eller angsttilstander. Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med kreft er et spesielt kompetanseområde hos henne. Hun driver mest individualterapi, men også gruppeterapi.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.september 201O. Oversikt over dokumenter spesialisten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 25. november 201O.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte der tilsynet ble oppsummert og funnene presentert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i avtalepraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5. Funn

Det ble ved tilsynet ikke funnet forhold som ga grunnlag for å konstatere avvik eller gi merknader.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til daglig drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av individuell avtale mellom spesialisten og Helse Sør-Øst RHF
 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil
 • Kopi av Helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata innrapportert til Norsk
 • Pasientregister for 2009

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 7 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet i 2009
 • 5 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Alle mottatte henvisninger på pasienter tatt inn til utredning/behandling i 2009/201O

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 20.september 2010
 • Dokumentoversendelser av 3. oktober 201O fra spesialisten.
 • Programbrev oversendt 19.november 2010.
 • Tlf.og e-mail19.november om detaljer ved tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Revisor, seniorrådgiver/jurist Nina Cecilie Dybhavn, Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Ekstern fagrevisor, psykiater- Avdelingssjef DPS Vinderen Jan Fredrik Andresen,

Revisor, assisterende fylkeslege Bjørn A. Knudtzen, Helsetilsynet i Oppland