Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Gjøvik kommune 24. september 2010. Kommunens kontaktperson var leder for tildelingskontoret, Britt Grethe Hagen. Rådgiver Jens Fløtre og rådgiver Randi Marthe Graedler gjennomførte tilsynet. Tilsynet ble gjennomført i bestillerkontorets lokaler.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastingstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass i sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven.

Tema for tilsynet er saksbehandlingsreglene knyttet til tildeling av avlastning til eldre.

Utredningsplikten

Følger av forvaltningsloven §§ 16 og 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og gale opplysninger blir lagt til grunn.

Individuell vurdering

 Tildeling av avlastning skal skje på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen

Vedtaket skal være skriftlig, om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Begrunnelsen for vedtaket skal tilfredsstille kravene i forvaltningsloven § 25. Begrunnelsen skal være tilstrekkelig for partene til å forstå hvilken hjelp som skal ytes. Eventuelt om avslag er begrunnet på en slik måte at det er mulig for partene å vurdere om det er grunnlag for å klage.

Oversikt over den skriftlige dokumentasjon vi har gjennomgått

Gjøvik kommune er den største kommunen i Oppland med vel 27.000 innbyggere. Det er etablert bestillerkontor i kommunen.

Fra 01.01.08 fram til tilsynstidspunktet var det tildelt avlastningsopphold til 20 personer i kommunen, disse var tildelt til sammen 183 opphold.

Det ble gjennomgått åtte saker der det var tildelt avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-3, jfr § 4-2, b.

Tilsynet gikk videre igjennom 20 saker på tildeling av korttidsopphold i sykehjem.

Funn og konklusjon

Tilsynet har følgende kommentarer:

Utredningsplikten

Et flertall av søknadene er fremmet som en åpen søknad om avlastning fordi omsorgsyter var sliten. Som en del av saksbehandlingen av slike åpne søknader må det avklares med søker hva som er ønsket, både i forhold til type tjeneste og varighet. Kommunen må så foreta en vurdering av situasjonen og tildele tjenester ut i fra hjelpe- og avlastningsbehovet. Det gikk fram av saksbehandlersystemet at kommunen ved søknad om avlastning/korttidsopphold foretar et hjemmebesøk der det foretas en vurdering av søker og dennes situasjon. Det framgikk at så vel omsorgsmottaker som omsorgsyters behov blir kartlagt, omsorgsrabeidets tyngde blir sett på og også omsorgsyters behov for avlastning. Det foretas også en helhetlig vurdering av den totale sitauasjonen rundt søker.

Tilsynet fikk på bakgrunn av den gjennomgåtte dokumentasjonen inntrykk av at utredningen av sakene gjøres i overensstemmelse med kravene i fvl § 17.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens situasjon vurderes konkret. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. Standardiserte retningslinjer for når avlastning skal kunne tildeles vil derfor være i strid med loven.

Når det søkes om avlastning, eller det av saksutredningen framgår at det foreligger et avlastningsbehov, så skal det vurderes individuelt og i henhold til sosialtjenestelovens vurderingstemaer. Det samme gjelder der behov for avlastning er en del av grunnlaget for tildeling av korttidsopphold.

I Gjøvik kommune foreligger det serviceerklæringer for tildeling av så vel korttidsopphold som avlastning. I serviceerklæringene går det fram at det tildeles korttidsopphold i de tilfellene der omsorgsmottaker har behov for medisisnk oppfølging under oppholdet i institusjon. Informasjon fra kontaktperson bekrefter at dette er praksis. Gjennomgang av saker bekrefter at det tildeles korttidsopphold så snart omsorgsmottaker har behov for medisinsk oppfølging. Tilsynet gikk igjennom 20 saker på tildeling av korttidsopphold. I seks av disse sakene var formålet med oppholdet oppgitt å være at omsorgsyter var sliten og hadde behov for avlastning. Kommunen valgte likevel å tildele korttidsopphold, med begrunnelse i at omsorgsmottaker hadde behov for medisinsk oppfølging.

Tilsynet mener dette er feil lovanvendelse. Det må foretas en konkret individuell vurdering av behovet for avlastning hos omsorgsyter også i sakene der det foreligger behov for medisinsk oppfølging hos omsorgsmottaker.

Vedtak, begrunnelse innhold og informasjon om klageadgang

Begrunnelsen for et vedtak skal inneholde:

  1. Henvisning til lovhjemmel – Det er ikke vist til sosialtjenesteloven § 4-3 i vedtakene. Sosialtjenestelovens oppbygning er slik at det først skal foretas en vurdering etter § 4-3, for å fastslå om søker fyller vilkårene for å ha krav på tjenester etter § 4-2 a-d.
  2. Beskrivelse av de faktiske forhold – Det er utfyllende og god dokumentasjon i sakene. Kommunen bruker saksbehandlersystemet godt. Tilsynet vil likevel bemerke at det må gå tydeligere fram av vedtakene hva det er søkt om, hvor mye det er søkt om og om den tildelte tjeneste står i forhold til dette eller om det er et avslag på hele eller deler av søknaden.
  3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn - Sosialtjenesteloven er en utpreget skjønnslov. Dette forutsetter ekstra tydelighet i forhold til redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort i den enkelte sak. Begrunnelsen bør vise til hvorfor helse- og sosialtjenesten er kommet til at de tiltak som tilbys er valgt og hvorfor det innvilgede tilbud er tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet. Dette kan bli enda tydeligere i forhold til de sakene der det tildeles korttidsopphold framfor avlastning, der det åpenbart foreligger et avlastningsbehov.

Jens Fløtre
rådgiver

Randi Marthe Graedler
rådgiver