Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Bruk av tvang under opphold ved barneverninstitusjoner

Rettslig grunnlag for tilsynet fremgår av rapportens kapittel 7.

Det ble ikke gitt avvik eller merknader under tilsynet.

Dato: 06. august 2010

Dina Huuse
revisjonsleder  

Espen Bjorli
revisor

 

 

Torill Jevne
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hugin Barneverntiltak AS i perioden 3. mai 2010­

06. august 2010 . Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oppland gjennomfører i inneværende år

Fylkesmannen i Oppland er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved inteNjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Hugin Barneverntiltak AS er en privat barneverninstitusjon som tar i mot ungdommer etter barnevernlovens §§ 4-4 femte ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25, og 4-26. Hugin er godkjent for 22 plasser fordelt på 6 avdelinger, hvor aven avdeling er lokalisert i Ringerike kommune. De er godkjent for beboere av begge kjønn i alderen fra 12 til 18 år.

Institusjonsleder og ansatte orienterte om innarbeidede rutiner i forhold til overlapping (ved vaktskifte), og om avviksskjema -som ble brukt om det var brudd på interne rutiner. Det ble og forklart prosessen i dette -og hvordan det ble fulgt opp av enhets ledernes og dagligleders side.

Avdelingene hadde faste møter for generell informasjon, gjennom gang av rutiner og oppfølging av spesielle saker.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3. mai 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 7. Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 22. juni 2010.

Intervjuer 6 personer ble intevjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 7. Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22. juni 2010.

Hva tilsynet omfattet

Hensikten med tilsynet var å undersøke om barneverninstitusjonen sikrer at beboerne får forsvarlig medisinsk behandling og oppfølging, og at medisinhåndteringen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Videre at institusjonen sikrer at rutiner, utøvelse og oppfølgingen av all bruk av tvang og makt overfor beboerne er i henhold til gjeldende regelverk.

Tilsynet ble gjennomført gjennom gransking av tilsendte rutiner og prosedyrer, tvangsprotokoiler og annet aktuelt skriftlig materiale, samt intervjuer av ansatt på ulikt nivå i institusjonen. Tilsynet undersøkte ledernes håndtering av institusjonens kontrollsystem i forhold til rapporter, oppfølging av regelbrudd og institusjonens evalueringssystem.

Vedrørende bruk av tang og makt ble det bl.a. stilt spørsmål til alle om skriftlige rutiner, faktiske alternative handlemåter, håndtering av ulike situasjoner og oppfølging/bearbeiding av disse.

I forhold til medisinsk tilsyn og behandling ble det bl.a. etterspurt rutiner ved innskriving på institusjonen, oppbevaring og utdeling av medisiner og kontroll av skjemaføringer.

Funn

Det ble ikke avdekket avvik. Det ble heller ikke gitt noen merknader.

Regelverk

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003 Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 12. des. 2002 Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008.

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte
 • Oversikt over beboere
 • Institusjonsplan
 • Opplæringsplan
 • Rutiner; tvangsprotokoll, bruk av tvang i akutte faresituasjoner, oppbevaring av medisiner, medisinsk tilsyn og behandling, rutine ved mistanke om eller påvist smitte av hepatitt ble.

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiverne Dina Huuse, Espen Bjorli og seniorrådgiver Torill. Jevne, førstnevnte som revisjonsleder.