Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Jevnaker kommune 23. november 2010. Rådgiver Jens Fløtre og rådgiver Randi Marthe Graedler gjennomførte tilsynet.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastingstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass i sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven.

Tema for tilsynet er saksbehandlingsreglene knyttet til tildeling av avlastning til eldre.

Utredningsplikten 

Følger av forvaltningsloven §§ 16 og 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og gale opplysninger blir lagt til grunn.

Individuell vurdering

Tildeling av avlastning skal skje på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen

Vedtaket skal være skriftlig, om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Begrunnelsen for vedtaket skal tilfredsstille kravene i forvaltningsloven § 25. Begrunnelsen skal være tilstrekkelig for partene til å forstå hvilken hjelp som skal ytes. Eventuelt om avslag er begrunnet på en slik måte at det er mulig for partene å vurdere om det er grunnlag for å klage.

Oversikt over den skriftlige dokumentasjon vi har gjennomgått.

Jevnaker kommune har 6.300 innbyggere. Det er ikke etablert bestillerkontor.

Det ble gjennomgått 11 saker på tildeling av avlastning og korttidsopphold.

Funn og konklusjon

Tilsynet har følgende kommentarer:

Utredningsplikten

Det ble opplyst at et flertall av søknadene er fremmet muntlig og som en søknad om avlastning fordi omsorgsyter var sliten. Som en del av saksbehandlingen av slike åpne søknader må det avklares med søker hva som er ønsket, både i forhold til type tjeneste og varighet. Kommunen må så foreta en vurdering av situasjonen og tildele tjenester ut i fra hjelpe- og avlastningsbehovet.

Det var i de gjennomgåtte sakene dokumentert svært lite i forhold til hvilken utredning som var gjort.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens situasjon vurderes konkret. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen.

Når det søkes om avlastning, eller det av saksutredningen framgår at det foreligger et avlastningsbehov, så skal det vurderes individuelt og i henhold til sosialtjenestelovens vurderingstemaer. Det samme gjelder der behov for avlastning er en del av grunnlaget for tildeling av korttidsopphold.

I de vedtakene tilsynet gikk igjennom var det ikke dokumentert at det var foretatt individuelle vurderinger i det hele tatt. Det var ingen henvisning til hva pårørende gjorde av omsorgsarbeid eller gjort noen kartlegging av behovet for avlastning. Vedtakene inneholdt i det hele tatt svært lite opplysninger.

Vedtak, begrunnelse innhold og informasjon om klageadgang

Vedtaket er adressert til tjenestemottaker, det vil si den som har behov for tilsyn og pleie. Avlastning er en tjeneste som skal tildeles omsorgsyter. Kommunen må endre denne praksisen.

Begrunnelsen for et vedtak skal inneholde:

  1. Henvisning til lovhjemmel – Tilsynet har ingen kommentarer til dette.
  2. Beskrivelse av de faktiske forhold – Det er lite beskrivelser av de faktiske forhold. Tilsynet vil understreke at det må gå tydelig fram av vedtakene hva det er søkt om, hvor mye det er søkt om og om den tildelte tjeneste står i forhold til dette eller om det er et avslag på hele eller deler av søknaden.
  3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn - Sosialtjenesteloven er en utpreget skjønnslov. Dette forutsetter ekstra tydelighet i forhold til redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort i den enkelte sak. Begrunnelsen bør vise til hvorfor helse- og sosialtjenesten er kommet til at de tiltak som tilbys er valgt og hvorfor det innvilgede tilbud er tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet.

Jens Fløtre
rådgiver

Randi Marthe Graedler
rådgiver