Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 3. mai 2010 til 26. juli 2010 tilsyn utført som systemrevisjon ved Mjøsvoll senter for ungdomsvern. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Bruk av tvang under opphold ved barneverninstitusjoner.

Rettslig grunnlag for tilsynet fremgår av rapportens kapittel 7.

Det ble ikke gitt avvik eller noen merknader under tilsynet.

Dato: 26. juli 2010

Toril I. Jevne
revisjonsleder

Espen Bjorli 
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Mjøsvoll senter for ungdomsvern i perioden 3. mai 2010 til 12. juli 2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oppland gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med bamverninstitusjoner etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Mjøsvoll Senter for ungdomsvern er en statlig barneverninstitusjon med en akuttavdeling og en oppdragsavdeling. Akuttavdelingen har i alt fire plasser for beboere av begge kjønn i alderen 12 til 18 år. Oppdragsavdelingen er godkjent for 6 beboere av begge kjønn i samme aldersgruppe. Institusjonen administrerer flere plasser i ungdomshjem og beredskapshjem.

Institusjonsleder og ansatte orienterte om innarbeidede rutiner i forhold til overlapp ved vaktskifte. Om meldingskjema som ble brukt ved brudd på interne rutiner og hvordan dette ble fulgt opp fra avdelingsleder og styrers side.

Begge avdelinger hadde faste møter for generell informasjon, gjennomgang av rutiner og oppfølging av spesielle saker.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3. mai 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 7 Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 7. juli 2010.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 7 Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 7. juli 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Hensikten med tilsynet var å undersøke om barneverninstitusjonen sikrer at beboerne får forsvarlig medisinsk behandling og oppfølging, og at medisinhåndteringen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Videre at institusjonens sikrer at rutiner, utøvelse og oppfølingen av alle bruk av tvang og makt overfor beboerne er i henhold til gjeldende regelverk.

Tilsynet ble gjennomført gjennom gransking av tilsendte rutiner og prosedyrer, tvangsprotokoller og annet aktuelt skriftlig materiale, samt intervjuer av ansatt på ulikt nivå i institusjonen. Tilsynet undersøkte ledernes håndtering av institusjonens kontrollsystem i forhold til rapporter, oppfølging av regelbrudd og institusjonens evalueringssystem.

Vedrørende bruk av tang og makt ble det bl.a. stilt spørsmål til alle om skriftlige rutiner, faktiske alternative handlemåter, håndtering av ulike situasjoner og oppfølging/bearbeiding av disse.

I forhold til medisinsk tilsyn og behandling ble det bl.a. etterspurt rutiner ved innskriving på institusjonen, oppbevaring og utdeling av medisiner og kontro11 av skjemaføringer.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik. Det ble heller ikke gitt noen merknader.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 12. des. 2002
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte
 • Oversikt over beboere
 • Orientering til beboere ved Oppdragsavdelingen ved Mjøsvoll senter for ungdomsvern
 • Orientering til beboere ved Akuttavdelingen ved Mjøsvoll senter for ungdomsvern
 • Kompetanseplan for 2010, Mjøsvoll senter for ungdomsvern
 • Rutiner for ivaretakelse av ungdommens helse, legesjekk og medisinering
 • Regime ved tang i akutte faresituasjoner, helding, tvangs medisinering, isolasjon etc.
 • Tvangsprotokoller tilsendt for 2010
 • Dokumentasjon fra indidvidtilsyn og klager i 2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Espen Bjorli og seniorrådgiver Toril I. Jevne, sistnevnte som revisjonslever.