Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Sel kommune 22. juni 2010. Kommunens kontaktperson var helsefaglig rådgiver Kari Berget. Rådgiver Jens Fløtre og rådgiver Randi Marthe Graedler gjennomførte tilsynet.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastingstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass i sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven.

Tema for tilsynet er saksbehandlingsreglene knyttet til tildeling av avlastning til eldre.

Utredningsplikten

 Følger av forvaltningsloven §§ 16 og 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og gale opplysninger blir lagt til grunn.

Individuell vurdering

Tildeling av avlastning skal skje på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen

Vedtaket skal være skriftlig, om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Begrunnelsen for vedtaket skal tilfredsstille kravene i forvaltningsloven § 25. Begrunnelsen skal være tilstrekkelig for partene til å forstå hvilken hjelp som skal ytes. Eventuelt om avslag er begrunnet på en slik måte at det er mulig for partene å vurdere om det er grunnlag for å klage.

Gjennomføring

Oversikt over den skriftlige dokumentasjon vi har gjennomgått.

10 vedtak fra pleie og omsorgsdistrikt Otta.

10 vedtak fra pleie og omsorgsdistrikt Heidal.

Samtlige vedtak der det var gitt avslag på tildeling av tjenester. Dette var 6 saker.

Sakene ble valgt ut fra en samlet oversikt over vedtak i kommunen i perioden 01.01.08 til tilsynstidspunktet. Vi så på vedtak om tildelt avlastning, og vedtak på tildelt korttidsopphold der begrunnelsen var oppgitt å være annet.

Funn og konklusjon

Tilsynet har følgende kommentarer:

Utredningsplikten

Et flertall av søknadene der det var fremmet en åpen søknad om avlastning fordi omsorgsyter var sliten, var ikke tilstrekkelig utredet før det ble truffet vedtak.

Som en del av saksbehandlingen av slike åpne søknader må det avklares med søker hva som er ønsket, både i forhold til type tjeneste og varighet. Kommunen må så foreta en vurdering av situasjonen og tildele ut i fra hjelpe-og avlastningsbehovet. I denne vurderingen må så vel omsorgsyters som omsorgstrengendes behov vurderes. Ved gjennomgang av sakene var det i flere tilfeller svært mangelfulle faktabeskrivelser, det var lite eller ingen informasjon som kunne danne grunnlag for en vurdering av tjenestebehovet for noen av partene.

Flere av sakene inneholdt opplysninger om at pårørende var svært slitne. Det var likevel ikke foretatt vurdering i forhold til om avlastning skulle innvilges. Det var innvilget tidsavgrenset opphold etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1. I to av sakene var det innvilget flere tidsavgrensede opphold, uten at avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-3, jf 4-2 b, har vært vurdert. Først i siste vedtaket kom det fram at pårørende var slitne og hadde hatt stor omsorgsbyrde over lengre tid.

Individuell vurdering

Når utredningen er utilstrekkelig blir grunnlaget for den individuelle vurderingen heller ikke godt nok. Denne var derfor også mangelfull i de gjennomgåtte sakene. Tilsynet vil spesielt trekke fram de sakene der det søkes om avlastning for en nærmere angitt periode da omsorgsyter planlegger ferie. I disse sakene svarte kommunen med å gi tilbakemelding om at vedkommende ble satt på venteliste for den angitte periode, men at det ikke var mulig å si om det var ledig kapasitet for denne perioden. Vedtak om tildelt tjeneste ble eventuelt fattet etter at oppholdet var påbegynt. Forutsigbarheten i tjenestetilbudet blir på denne måten for dårlig.

I en av de gjennomgåtte sakene fra Heidal omsorgsdistrikt går det fram at det ikke er tilrettelagt for avlastning i Heidal, og at kommunal avlastning derfor ikke kunne innvilges. I denne saken tok en annen pårørende ansvar for omsorgstrengende, uten at dette var organisert som noen form for privat avlastning fra kommunens side.

Vedtak, begrunnelse innhold og informasjon om klageadgang

Vedtakene om avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-3, jf § 4-2, b er adressert til omsorgstrengende. Det er omsorgstyter som er riktig adressat for disse vedtakene.

Begrunnelsen for et vedtak skal inneholde:

  1. Henvisning til lovhjemmel – Dette så greit ut, både i forhold til klagefrist og klageinstans.
  2. Beskrivelse av de faktiske forhold – Vedtakene innehold lite beskrivelse av de faktske forhold. Det ble heller ikke vist til grunnlagsmateriell som kunne utfylle dette. Foreliggende Iplosregistreringer var mangelfulle.
  3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn -Sosialtjenesteloven er en utpreget skjønnslov. Dette forutsetter ekstra tydelighet i forhold til redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort i den enkelte sak. Begrunnelsen bør vise til hvorfor helse-og sosialtjenesten er kommet til at de tiltak som tilbys er valgt og hvorfor det innvilgede tilbud er tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet.

De fleste av vedtakene vi gjennomgikk hadde en knapp begrunnelse og det var ikke mulig å se ut fra vedtakene eller saksutredningen hvorfor den innvilgede type tjeneste var valgt eller hvorvidt den tildelte hjelpen dekket behovet for avlastning.

15.7.2010

Jens Fløtre
rådgiver

Randi Marthe Graedler
rådgiver