Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 30.04.2010 til 14.07.2010 tilsyn utført som systemrevisjon ved Seljelia Senter for barnevern. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Bruk av tvang under opphold ved barneverninstitusjoner.

Rettslig grunnlag for tilsynet fremgår av rapportens kapittel 7.

Det ble ikke gitt avvik eller noen merknader under tilsynet.

Dato: 14.07.2010

Dina Huuse
revisjonsleder

Toril I. Jevne
revisor

Espen Bjorli
revisor

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Seljelia Senter for barnevern i perioden 30.04.2010 — 15.07.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oppland gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er pålagt å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Seljelia Senter for barnevern er et statlig institusjonstiltak for barn opp til 12 år. Barneavdelingen som Fylkesmannen gjennomførte tilsyn hos er godkjent for inntil 5 beboere plassert etter lov om barneverntjenester og lov om psykisk helsevern.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.04.2010.. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 15.06.2010.

Intervjuer

4 ansatte, 1 barn ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 7 Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15.06.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Hensikten med tilsynet var å undersøke om barneverninstitusjonen sikrer at beboerne får forsvarlig medisinsk behandling og oppfølging og at medisinhåndteringen ble ivaretatt på en forsvarlig måte. Videre at institusjonens sikrer at rutiner, utøvelse og oppfølingen av all bruk av tvang overfor beboerne er i henhold til gjeldende regelverk.

Tilsynet ble gjennomført gjennom gransking av tilsendte rutiner og prosedyrer, tvangsprotokoller og annet aktuelt skriftlig materiale, samt intervjuer av ansatte på ulike nivå i institusjonen. Tilsynet undersøkte ledernes håndtering av institusjonens kontrollsystem i forhold til rapporter, oppfølging av regelbrudd og institusjonens evalueringssystem.

Vedrørende bruk av tang ble det bl.a. stilt spørsmål til alle om skriftlige rutiner, faktiske alternative handlemåter, håndtering av ulike situasjoner og oppfølging/bearbeiding av disse.

I forhold til medisinsk tilsyn og behandling ble det bl.a. etterspurt rutiner ved innskriving på institusjonen, oppbevaring og utdeling av medisiner og kontroll av skjemaføringer.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik, og tilsynet fant heller ingen grunn til å gi noen merknad.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 12. des. 2002
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rutinebeskrivelser for områdene som ble revidert
 • Opplæringsplaner/oversikt over gitt opplæring
 • Husordensregler
 • Beboeroversikt
 • Oppdatert liste over ansatte ved avdelingen med stillingsbetegnelse og tiltredelsesdato
 • Medisinbok med rutinebeskrivelser

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oppland:

 • Varsel om tilsyn sendt 30.04.2010
 • Oversendelse av etterspurt dokumentasjon fra Seljelia
 • Program for tilsynet sendt 09.06.2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor Espen Bjorli
Revisor Toril I. Jevne
Revisjonsleder Dina Huuse