Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 3. mai 2010 til 26. juli 2010 tilsyn utført som systemrevisjon ved Solhaugen miljøhjem. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Bruk av tvang under opphold ved barneverninstitusjoner.

Rettslig grunnlag for tilsynet fremgår av rapportens kapittel 7.

Det ble ikke gitt avvik, men en merknad under tilsynet.

Dato: 06. august 2010

Inger Berg
revisjonsleder  

Espen Bjorli
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Solhaugen miljøhjem i perioden 03. mai 2010 — 06. august 2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oppland gjennomfører i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnverninstitusjoner etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Solhaugen miljøhjem og omsorgssenter er en privat barneverninstitusjon og omsorgssenter som er godkjent for totalt 56 plasser av begge kjønn, fordelt på 5 hovedbaser, med igjen 9 underavdelinger (2 av disse underavdelingene er omsorgssenteret). Tiltakene er beliggende i Søndre Land, Lunner, Gran og Jevnaker. Målgruppen er ungdom i alderen 12 til 18 år.

Daglig leder og ansatte informerte om rutiner og metoder i forhold til systemrevisjonens tema. Det ble orientert om meldingsskjema og meldingsskjemaets funksjon i organisasjonen.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 03. mai 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 7. Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt .

Åpningsmøte ble avholdt 08. juli 2010.

Intervjuer 7 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittel 7. Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08. juli 2010.

Hva tilsynet omfattet

Hensikten med tilsynet var å undersøke om barneverninstitusjonen sikrer at beboerne får forsvarlig medisinsk behandling og oppfølging, og at medisinhåndteringen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Videre at institusjonen sikrer at rutiner, utøvelse og oppfølgingen av bruk av tvang og makt overfor beboerne, er i henhold til gjeldende regelverk.

Tilsynet ble gjennomført gjennom gransking av tilsendte rutiner og prosedyrer, tvangsprotokoller og annet aktuelt skriftlig materiale, samt intervjuer av ansatt på ulikt nivå i institusjonen. Tilsynet undersøkte ledernes håndtering av institusjonens kontrollsystem i forhold til rapporter, oppfølging av regelbrudd og institusjonens evalueringssystem.

Vedrørende bruk av tang og makt ble det bl.a. stilt spørsmål til alle om skriftlige rutiner, faktiske alternative handlemåter, håndtering av ulike situasjoner og oppfølging/bearbeiding av disse.

I forhold til medisinsk tilsyn og behandling ble det bl.a. etterspurt rutiner ved innskriving på institusjonen, oppbevaring og utdeling av medisiner og kontroll av skjemaføringer.

Funn

Det ble ikke avdekket noe avvik.

Merknad:

Solhaugen Miljøhjem og Omsorgssenter har et forbedringspotensiale i forhold til sine rutiner for medisinsk tilsyn og behandling og tvang i akutte faresituasjoner

Rutinene fremstår som for omfattende og noe upresise.

Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 12. des. 2002
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Prosedyrebeskrivelser:
  for håndtering og oppbevaring av medisiner
  ved voldsutøvelse/trusler om vold og eventuelt behov for skjerming
  ved bruk av tvang
  for samarbeid med primærhelsetjenesten
  barnets rettigheter og bruk av tvang under opphold på institusjon
  for oppfølging av klienter og ansatte i etterkant av voldsutøvelse/trusler om vold
 • Opplæringsplan 2010
 • Husregler
 • Klient oversikt
 • Ansatt oversikt

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisorene Espen Bjorli og Inger Berg, sistnevnte som revisjonsleder.