Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Søndre Land kommune 22. oktober 2010. Kommunens kontaktpersoner var leder for hjemmesykepleien Marianne Ege Lundberg og leder for hjemmetjenesten Randi Marta Berg. Rådgiver Jens Fløtre og rådgiver Randi Marthe Graedler gjennomførte tilsynet. Tilsynet ble gjennomført i hjemmestjenestens lokaler i Hov.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastingstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass i sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven.

Tema for tilsynet er saksbehandlingsreglene knyttet til tildeling av avlastning til eldre.

Utredningsplikten

Følger av forvaltningsloven §§ 16 og 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og gale opplysninger blir lagt til grunn.

Individuell vurdering

Tildeling av avlastning skal skje på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. Kravet om individuell vurdering kan utledes av sosialtjensteloven § 4-3, jf § 4-2 bokstav b og kravene i forvaltningsloven kapittel IV og V, jf. Sosialtjenesteloven § 8-1.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen

Vedtaket skal være skriftlig, om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Begrunnelsen for vedtaket skal tilfredsstille kravene i forvaltningsloven § 25. Begrunnelsen skal være tilstrekkelig for partene til å forstå hvilken hjelp som skal ytes. Eventuelt om avslag er begrunnet på en slik måte at det er mulig for partene å vurdere om det er grunnlag for å klage.

Oversikt over den skriftlige dokumentasjon vi har gjennomgått.

Søndre land kommune har 6000 innbyggere og er således en representativ kommune i Oppland.

Søknader om avlastning til personer som har omsorg for eldre behandles i det kommunale ”samordningsutvalget”.

Saksbehandlersystemet, Gerica, viste at det er innvilget avlastning til tre personer innen målgruppen for tilsynet fra 01.01.2006 til tilsynstidspunktet. Disse vedtakene ble gjennomgått.

Tilsynet undersøkte videre 15 vedtak om tildeling av korttidsplass.

Funn og konklusjon

Tilsynet har følgende kommentarer:

Utredningsplikten

Utredningen av søknader om avlastning skal være relevant og relatert til begrunnelsen for søknaden. Ved tildeling av korttidsopphold som delvis skal ivareta omsorgsyters behov for avlastning, må de opplysninger som er nødvendige for å avklare avlastningsbehovet foreligge på samme måte som ved utredning av behov for avlastning etter sosialtjenesteloven. Et avlastningsbehov kan komme til uttrykk i søknaden, men det kan like gjerne først vise seg når kommunen utreder saken. Når kommunen mottar en søknad der det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger for å avklare om søkeren fyller vilkårene for å ha krav på avlastning, plikter kommunen å innhente supplerende opplysninger for å avklare om søkeren fyller vilkårene for tildeling av avlastning.

Et flertall av søknadene er fremmet som en åpen søknad om plass på eldresenteret eller korttidsplass på sykehjemmet. Begrunnelsen i flere søknader er at omsorgsyter er utslitt på grunn av omsorgsbyrden. Som en del av saksbehandlingen av slike søknader må det avklares med søker hva som er ønsket, både i forhold til type tjeneste og varighet. Kommunen må så foreta en vurdering av situasjonen og tildele tjenester ut i fra hjelpe-og avlastningsbehovet. Det skal foretas en helhetlig vurdering av den totale situasjonen rundt søker. Ved gjennomgang av saksbehandlingen av disse sakene i Søndre Land kan ikke tilsynet se at utredningen tilfredsstiller utredningsplikten i fvl § 17.

Sett på bakgrunn av antall innvilgede vedtak på avlastning de siste fire årene, kan det synes som om avlastning er en tjeneste kommunen ikke tilbyr. Dette inntrykket understøttes også av det faktum at avlastning ikke er nevnt som en tilgjenegelig tjeneste på kommunens hjemmeside.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens situasjon vurderes konkret. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. Standardiserte retningslinjer for når avlastning skal kunne tildeles vil derfor være i strid med loven.

Når det søkes om avlastning, eller det av saksutredningen framgår at det foreligger et avlastningsbehov, så skal det vurderes individuelt og i henhold til sosialtjenestelovens vurderingstemaer. Det samme gjelder der behov for avlastning er en del av grunnlaget for tildeling av korttidsopphold.

Vi viser til kommentarene våre under drøfting av hvorvidt utredningen er tilstrekkelig ivaretatt. Når saken ikke er tilstrekkelig utredet, vil kravet om individuell vurdering heller ikke være oppfylt.

Vedtak, begrunnelse innhold og informasjon om klageadgang

Begrunnelsen for et vedtak skal inneholde:

  1. Henvisning til lovhjemmel – Vedtakene er ikke godt strukturert. De inneholder mye standardtekst som gir unødvendig informasjon, og kan virke forvirrende for mottaker av vedtaket.
  2. Beskrivelse av de faktiske forhold – Dette er ufullstendig i de gjennomgåtte vedtak.
  3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn -Sosialtjenesteloven er en utpreget skjønnslov. Dette forutsetter ekstra tydelighet i forhold til redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort i den enkelte sak. Begrunnelsen bør vise til hvorfor helse-og sosialtjenesten er kommet til at de tiltak som tilbys er valgt og hvorfor det innvilgede tilbud er tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet. Vedtakene i Søndre Land fyller ikke kravet til begrunnelse.

14.11.2010

Jens Fløtre
rådgiver

Randi Marthe Graedler
rådgiver