Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Sør-Fron kommune 21. mai 2010. Kommunens kontaktperson fra kommunen var pleie og omsorgsleder Hedda Smith Hald. Rådgiver Jens Fløtre og rådgiver Randi Marthe Graedler gjennomførte tilsynet.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastingstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass i sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven.

Tema for tilsynet er saksbehandlingsreglene knyttet til tildeling av avlastning til eldre. 

  • Utredningsplikten – Følger av av forvaltningsloven § 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og gale opplysninger blir lagt til grunn. 
  • Individuell vurdering – Tildeling av avlastning skal skje på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. 
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen – Vedtaket skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Begrunnelsen for vedtaket skal tilfredsstille kravene i forvaltningsloven § 25

I Sør-Fron kommune er ikke saksmengden større enn at tilsynet gikk igjennom samtlige 8 vedtak der det var søkt og fattet vedtak om avlastning for perioden 2008 fram til tilsynstidspunktet. Vi gikk i tillegg igjennom 22 vedtak om tildeling av korttidsopphold. Dette var samtlige vedtak som ikke var begrunnet med rehabilitering. Det forelå ingen direkte avslag på søknad om avlastning.

Funn og konklusjon

Tilsynet har følgende kommentarer:

Utredningsplikten – Utredningen av søknadene er relevante og relatert til det søknaden gjelder. Tilsynet stilte likevel spørsmål ved om det i noen tilfeller er søknaden som styrer hvilken tjeneste som skal innvilges. Det er slik at kommunen ved tildeling av korttidsopphold som delvis skal ivareta omsorgsyters behov for avlastning, må sørge for å ha de nødvendige opplysninger for å avklare hvor stort avlastningsbehovet er i den konkrete saken. Dette må gjøres selv om søknaden er stilet som en søknad om korttidsopphold. Dersom kommunen ved utredning av saken finner at behovet for avlastning også er til stede, må dette tas hensyn til slik at avlastning også blir tildelt.

Individuell vurdering – Tilsynet har ingen kommentarer til dette området.

Vedtak, begrunnelse innhold og informasjon om klageadgang –
Begrunnelsen for et vedtak skal inneholde:

  1. Henvisning til lovhjemmel - Malene for vedtakene har feil hjemmel. Riktig hjemmel for tildeling av avlastning er Sosialtjenesteloven § 4-3, jf § 4-2 b. 
  2. Beskrivelse av de faktiske forhold - Det foreligger gode Iplosregistreringer som er grunnlag for beskrivelse av de faktiske forhold. Redegjørelse for faktiske forhold knyttet til omsorgsyters situasjon er også tilfredsstillende. 
  3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn - Sosialtjenesteloven er en utpreget skjønnslov. Dette forutsetter ekstra tydelighet i forhold til redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort i den enkelte sak. Begrunnelsen bør vise til hvorfor helse- og sosialtjenesten er kommet til at de tiltak som tilbys er tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet. Gjennomgangen av vedtakene i Sør-Fron viste at begrunnelsene for vedtakene kan bli enda mer utfyllende og mer tydelig på hva som er lagt til grunn ved skjønnsutøvelsen.

Tilsynet er av den oppfatning at saksbehandlingen ved søknad om avlastning i Sør-Fron kommune er underlagt gode rutiner og i all hovedsak tilfredsstiller lovens krav, innenfor det området tilsynet undersøkte. Vi ber kommunen merke seg kommentarene som er gitt ovenfor og følge opp disse i saksbehandlingen av nye søknader om avlastning for eldre.

Vi takker for god tilrettelegging på tilsynsdagen og for samarbeidet for øvrig.

 

Med hilsen

Tharald Hetland, avdelingsdirektør/fylkeslege 

Randi Marthe Graedler,  rådgiver