Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kvalitetssikring og forsvarlighet ved behandling av hoftepasienter i ortopediske avdelinger med fokus på behandlingsforløpet ved:

 • elektiv innsettelse av hofteproteser
 • behandling av hoftebrudd

Tilsynet har avdekket et avvik:

Sykehuset Innlandet HF sikrer ikke forsvarlig behandling av hofteprotese- og hoftebruddspasienter.

Det er avdekket alvorlige mangler ved styringssystemet ved helseforetaket.

Dato: 6. desember 2010

Geir Stangeland
revisjonsleder

Svein Eggen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved ortopedisk seksjon i kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF, divisjon Gjøvik i perioden 17. juli 2010 – 6. desember 2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oppland gjennomfører i inneværende år og er del av et regionalt tilsyn med gjennomgående tema i alle fylkene i Sør-Øst. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik er en selvstendig divisjon av Sykehuset Innlandet HF. Det er lokalsykehus og akuttsykehus for store deler av Vestoppland, med en befolkning på ca. 104.000 mennesker.

Frem til 2004 hadde ortopedisk seksjon en sengepost med 28 senger. Etter dette fulgte en periode på ca. 2 år, hvor det bare ble utført elektive ortopediske operasjoner. I denne perioden hadde seksjonen bare 10 senger. Endringen førte til et faglig lite variert tilbud både til pasienter og i legevirksomheten. I 2006 ble det igjen åpnet for akutt kirurgi, og enheten fikk 24 senger. Senere har det vært en gradvis reduksjon av antall senger til 20, men det benyttes regelmessig også senger på en annen kirurgisk sengepost. På tross av økende aktivitet ved ortopedisk seksjon, har bemanningen av helsepersonell heller blitt redusert. Dette gjelder i særlig grad fysioterapeut og pleiepersonell.

Avdelingen har i dag 7 overleger i ortopedi, 1 konstituert overlege og 4 LIS leger. Avdelingsoverlegen kirurgisk avdeling er selv ortoped. Det var for et par år siden stor utskifting av ortopedisk legestab og lederskiktet i denne. Det siste året har forholdene vært mer stabile. Avdelingen har utdannelsesprogram for leger. Man har det siste året endret metodikk for protesebehandling både ut fra regionale valg av protesetype og ut fra data i leddproteseregisteret og hoftebruddregisteret, som viste uheldige resultater ved bl.a. Spectron-protesen. Det er nå ens metodikk for protesekirurgi blant de ortopediske legene.

Det er gode rutiner med planlegging og gjennomføring av elektive hofteprotesepasienter. Det er gode gjennomgående journaldokumentasjoner fra alt helsepersonell i de to behandlingsformene elektiv hofteprotese og hoftebrudd. For hoftebrudd har man innført et ”flytskjema” som skal sikre oppfølgingen preoperativt og postoperativt.

Sengeposten har gjennomsnittlig beleggsprosent på ca. 105 % fra 01. januar 2010 til 20. september 2010. Tilsynsdagen var belegget 29 pasienter på 20 senger. Ved befaring observerte man mange korridorpasienter og lite tilfredsstillende plass- og sanitærforhold for de inneliggende. En pasient var også plassert på avdelingens dagligstue.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19. juli 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 22. september 2010.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved ortopedisk sengepost.

Sluttmøte ble avholdt 22. september 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

I embetsoppdraget til Helsetilsynet i fylkene for 2010 fremgår det at det skal gjennomføres felles tilsyn med spesialisthelsetjenesten i hver helseregion i 2010. Tema skulle velges ut ifra en felles risikoanalyse/vurdering i hver helseregion.

Tilsynet er ett av ni tilsynsbesøk i et regionalt tilsyn i helseregion Sør-Øst med tema kvalitetssikring og forsvarlighet ved behandling av hoftepasienter i ortopediske avdelinger.

Bakgrunn for tilsynet har bl.a. vært:

 • Et betydelig antall saker til Norsk Pasientskadeerstatning følger etter ortopedisk behandling.
 • I Norge har behandling av elektiv hofteprotese og hoftebrudd gode nasjonale registre.
 • Bruken av disse registrene og annen dokumentasjon av virksomheten skal bidra til kontinuerlig kvalitetssikring.
 • Det er valgt ut aktiviteter og prosesser der det er risiko for svikt som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. De to pasientkategoriene som er valgt ut, er hoftebruddpasienter og elektive hofteprotese-pasienter.
 • Tilsynet har for hoftebruddspasientene sett på tiden fra pasienten kom fra akuttmottaket, dvs. fra og med den preoperative fasen, og til pasienten ble utskrevet/overført annen instans.
 • For hofteprotese-pasientene har tilsynet sett på perioden fra pasienten ble undersøkt på poliklinikk til pasienten ble utskrevet/overført annen instans.
 • Ved både hoftebrudd og elektiv hofteprotesekirurgi er det undersøkt om kvalitetssikringen gjennom registrering og bruk av resultatdokumentasjon er i tråd med kravene i internkontrollforskriften.
 • Målsettingen har vært å undersøke forsvarligheten av den faglige utøvelsen og kvalitetssikringen av denne. Sentralt i dette arbeidet vil være hvorledes registreringer og oppsamlede data brukes til kvalitetssikring og forbedring.

5. Funn

Avvik 1:

Sykehuset Innlandet HF sikrer ikke forsvarlig behandling av hofteprotese- og hoftebruddspasienter.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 16, jf. internkontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

Ledelse

 • Det er ikke systematisk etterspørsel av pasientresultater på noe nivå, for eksempel etterspørres dette ikke på Divisjonsnivå eller i Helseforetaket.
 • Det fremkommer at ledelsen ved helseforetaket er nokså entydig opptatt av økonomiske resultater.
 • Det foreligger ikke stillingsinstrukser som formaliserer og plasserer ansvar for kvalitetssikring og internkontroll på ulike nivåer i organisasjonen. Det foreligger heller ikke andre krav til ledere m.h.p. ansvar for kvalitetssikring og internkontroll på de ulike nivåene.
 • Det er ikke klart hvordan internkontroll skal utøves, med hvilke rapporteringer eller andre verktøy den skal gjennomføres eller hva kvalitetsutvalgets rolle er i dette arbeidet.
 • Det er ikke systematisk bruk av data for pasientbehandling i evalueringen av tjenestene, så som komplikasjoner og infeksjonsregistrering.
 • Rapporter fra Leddprotese- og hoftebruddsregisteret rapporteres til sykehuset. Disse diskuteres blant leger ved ortopedisk avdeling, men resultatene av disse brukes ikke systematisk av sykehusledelsen i drift av virksomheten.
 • Det er manglende system for rapportering av pasientrettede tjenester i virksomheten
 • Det gjøres ikke systematisk bruk av pasienter og pårørendes erfaringer med tanke på evaluering eller forbedring av tjenestene, f.eks. i systematisering av klager, brukerundersøkelser og tilbakemeldinger o.l.
 • Det er usikkert hva kvalitetsrådet ved Divisjon Gjøvik sitt mandat består i, og dermed hvilket ansvar det har i f.h.t. internkontroll.
 • Kvalitetsutvalgets funksjon er lite eller ikke kjent blant de ansatte.
 • Det foreligger et avviksmeldingssystem. Dette brukes i ulik grad blant de ansatte. Spesielt innfor noen yrkesgrupper rapporteres hendelser muntlig uten å behandles på systemnivå. Det foreligger ikke en felles forståelse av hva som skal meldes som et avvik, selv om det opplyses at de ansatte diskuterer hendelser seg i mellom.
 • Det er ikke systematisk bruk av avviksmeldinger (TQM) i forbedring av tjenestene
 • Det er svært lite bevissthet vedrørende meldinger om alvorlige hendelser for pasient, jf, spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, og hva som skal meldes og kvalitetssikringen som dette skal lede til.
 • Det er ikke fora for tverrfaglig evaluering av tjenestene til pasientene, for eksempel ukentlige avdelingsmøter eller avdelingsmøter.

Pasientbehandling

 • Nedskjæring i antall senger på ortopedisk enhet og øket inntak av ortopediske pasienter har ført til et høyt belegg på sengeposten. Under tilsynsbesøket fikk Helsetilsynet overlevert statistikk for perioden 01.01. – 20.09.2010. Denne viste et gjennomsnittlig belegg for perioden på 104,8 %. Dette bidrar ikke til å sikre forsvarlig behandling for inneliggende pasienter.
 • Ansatte beskriver en særdeles hektisk arbeidssituasjon på avdelingen på grunn av vedvarende overbelegg.
 • Befaring avdekker at det ikke er hensiktsmessige lokaliterer for pasientplassering ved overbelegg.
 • o Det foreligger ikke tiltak eller planer om slikt for å endre praksis med konstant overbelegg.
 • Nedskjæring av bemanning på sengepost fører til at pasienter med hoftekirurgi blir sent eller ikke mobilisert i helger og høytider. Dette gjelder i sær i f.h.t. fysioterapeut og sykepleierbemanning.
 • Prosedyre for registrering av væskeinntak for pasienter som venter på operasjon ved hoftebrudd er ikke kjent for alle.
 • ”Templating” blir bare brukt delvis av ortopedene i forberedelse av hofteproteseoperasjon.
 • Det opplyses at Divisjon Gjøvik skal ha fokus på hygiene. Dette synes ikke å være kjent for alle de ansatte.
 • Tilsynsteamet får muntlig opplyst om flere tilfeller av uheldige hendelser med pasienter. Disse lar seg ikke dokumentere bl.a. p.g.a. manglende avviksrapportering.
 • Det opplyses at man prioriterer behandlingen av elektive pasienter i stor grad fremfor de akutte (”for å opprettholde den økonomiske gevinsten”).

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

I henhold til kravene til å drive forsvarlige tjenester, jf. internkontrollkravene, er det forventet at tjenesten bruker data som sier noe om resultater og utfall i sitt kvalitetssikringsarbeid. Det anses avgjørende at dette styres og settes i system, slik at praksis kan endres i tråd med systematiserte erfaringer og kunnskap om resultat og utfall. Kvalitetssikring gjennom bruk av tilgjengelige data om faglige resultater og utfall vil derfor være et sentralt vurderingstema i tilsynene.

Det er et ledelsesansvar å etterspørre arbeidet med internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i sykehuset, jf internkontrollforskriften § 4 bokstav h. Sykehusets ledelse må ha innsikt i hva som fungerer bra og hva som må forbedres, og at det ved behov iverksettes tiltak. For å forsikre seg om at de iverksatte tiltak har den ønskede effekt må det gjennomføres evalueringer og evt. nye korrigeringer.

Ved endringer i tjenestetilbudet og ressurstilgjengeligheten er det særlig forventet at man evaluerer og etterspør resultater for å sikre forsvarligheten av tjenestene til pasientene.

Tilsynet har avdekket at det ikke er etablert systemer for innhenting og bearbeiding av slik informasjon på noe ledelsesnivå mellom ortopedisk seksjon og foretaksledelsen. Dette medfører at man ikke kan føre kontroll med at tjenestene som ytes holdes innen for de krav som stilles til dette i lov og forskrift. Det vil innebære en fare for at pasienttilbudet kommer utenfor rammene av det forsvarlige.

Ved SIHF, Divisjon Gjøvik har tilsynet ikke kunnet finne stillingsbeskrivelser på noe ledernivå som angir hvem som har ansvaret for kvalitetssikring og internkontroll. Det fremgår heller ikke klart ved intervju. Videre er det ikke klart hvordan internkontroll skal utøves, med hvilke rapporteringer eller andre verktøy, eller hva kvalitetsutvalgets rolle er i dette.

Det fremkommer klart at Helseforetakets målsetting har vært nokså ensidig på økonomisk balanse. Dette fremkommer på alle nivåer blant personellet og i ledelse.

Tilsynet har funnet at det blant legene har vært evalueringer av behandlingsmetode for innsetting av hofteprotese. Dette er gjort ut fra egne data, bl.a. de nasjonale registrene. Det har ført til endret protesetype og valg av metode og en ensartet praksis. I så henseende har tilsynet avdekket en evaluering og korrigering av praksis som internkontrollen skal kunne fremvise.

Tilsynet viser videre til at ortopedisk sengepost, som er dimensjonert for 20 senger, har et gjennomsnittlig stort belegg på 105 %. For en sengepost av denne typen, legges det til grunn at det bør planlegges med et gjennomsnittlig belegg som ikke overstiger 90 %, slik at man har kapasitet til å håndtere en ikke planlagt økning av akutte innleggelser.

Økningen av belegget på sengeposten er foretatt uten at det i forkant er utarbeidet analyser av hva effekten av dette vil være. Tilsynet har avdekket at man prioriterer behandlingen av elektive pasienter i stor grad fremfor de akutte (”for å opprettholde den økonomiske gevinsten”). Slike endringer, som innebærer at det normalt vil være pasienter som ligger på korridor og presset på de ansatte vil være svært stort, vil kunne true forsvarligheten i pasientbehandlingen. Når tilsynet i tilegg avdekker at selv det enkleste systemet for å fange opp hendelser på, nemlig et avviksmeldesystem som TQM, spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 meldinger eller lignende, ikke er et aktivt brukt verktøy, og det heller ikke finnes øvrige rapporteringer av resultater, så innebærer dette en reell fare for forsvarligheten.

Tilsynet har avdekket at det er alvorlige mangler i styringdokumentsystemet for internkontroll og at internkontroll ikke er implementert i nødvendig grad i virksomheten. Avviket vurderes som svært alvorlig fra Helsetilsynet sin side og er av en slik grad at tilsynsteamet har grunn til å tro at manglene på ledelsesnivå også må påvirke andre pasientrettede tjenester i virksomheten enn bare den ortopediske.

Funnene fra dette tilsynet må snarest tas tak i av ledelsen i Sykehuset Innlandet HF og må meddeles helseforetakets eier Helse Sør-Øst.

Dette er derfor et klart avvik i fra kravet til forsvarlige helsetjenester, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og kravene til internkontroll, jf. internkontrollforskriften.

7. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om helsepersonell m.v.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om smittevern i helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversendelsesbrev fra Sykehuset Innlandet med kommentarer til etterspurte dokumenter datert 18.08.2010
 • Legeinformasjon – nyansatt ass.lege – Velkommen som ass lege til kirurgisk avdeling Gjøvik
 • Legeinformasjon – nyansatt overlege ortopedi – Velkommen til ortopedisk avdeling Sykehuset Innlandet, Gjøvik
 • Legeinformasjon – turnuslege – Velkommen som turnus lege til kirurgisk avdeling Gjøvik
 • Oversikt over ”Teoretisk undervisning SIHF-Gjøvik ortopedisk seksjon 09.”
 • Operasjonslite for ortopedisk kirurgi for to leger i spesialisering med vedlegg.
 • Utskrift av vaktplan og turnus plan til hjelp i planleggingen av tilsynet
 • Strategisk fokus Divisjon Gjøvik 2010
 • Organisasjonskart for Divisjon Gjøvik
 • Flytskjema for behandling av avvik og anmerkninger SI/07-02
 • Flytskjema avvik/anmerkninger med opprinnelse hos samarbeidende virksomhet SI/07-16
 • Avvik/hendelser mellom kommuner/samarbeidende instanser og Sykehuset Innlandet. Registrering og behandling. SI/07-11, gjeldende fra 25.04.2009
 • Meldepliktige hendelser SI/07-08, gjeldende fra 01.08.2010
 • Behandling av anmerkninger og avvikshendelser SI/07-01, gjeldende fra 01.10.2008
 • Avvikshåndtering ved divisjon Gjøvik GvK.01/07-01, gjeldende fra 26.07.2010
 • Saksgang for klage- og erstatningssaker SI/07-05, gjeldende fra 01.07.2005
 • Oversikt over preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd 01.01. – 16.08.2010
 • Oversikt over antall meldte pasientrelaterte avvik 2009 og 2010
 • Oversikt over overholdelse av epikrisetid 01.06.2009 – 01.06.2010
 • Oversikt over årsverk sykepleier ved ortopedisk seksjon 2009 og 2010
 • Rutine for ansettelser SI/09.01.08-04 med vedlegg, gjeldende fra 01.01.2007
 • Skjema for søknad om kommunale tjenester / Melding om utskrivingsklar pasient
 • Brev: Beskrivelse av Registrering av postoperative sårinfeksjoner på Ortopedisk avdeling Gjøvik, datert 17.08.2010
 • Prosedyre: Registrering av postoperative sårinfeksjoner (NOIS). Udatert, p.t. til godkjenning etter revidering.
 • Infeksjonsregistreringsskjema SI/22.05-12
 • Pasientskjema SI/22.05-13
 • Oversikt over NOIS-4-resultater 2008.
 • Udatert prosedyre Smittevern/hygiene, p.t. under revisjon.
 • Infeksjonskontrollprogram Sykehuset Innlandet SI/22.01-02, p.t. under revisjon.
 • Definisjoner innen smittevern / hygiene SI/22.01.-04, p.t. under revisjon.
 • Operasjonsavdeling – generelle infeksjonsforebyggende tiltak SI/22.07-04, gjeldende fra 01.01,2008.
 • Hårfjerning før operasjon GvK06.03/17.04-10, gjeldende fra 17.08.2010.
 • Preoperativ dusj med Hibiscrub/Descutan SI/22.07.02-04, p.t. rev. Utgave til godkj.
 • Informasjonsbrev til pasient ”Slik dusjer du før operasjon” SI/22.07.02-06
 • Informasjonsbrosjyre til pasienter ”Øvelser og informasjon til pasienter med hofteprotese” (2007)
 • Informasjonsbrosjyre til pasienter ”Øvelser og informasjon til pasienter med brudd i øvre del av lårbeinet” (2007)
 • Rutiner ved implantatkirurgi GvK06.05/22-23, gjeldende fra 11.02.2010
 • Driftsrapport pr. 31.07.2010, Kirurgi Gjøvik
 • Driftsrapport pr. 30.04.2010, Kirurgi Gjøvik
 • Driftsrapport pr. 31.12.2009, Kirurgi Gjøvik
 • Driftsrapport pr. 30.11.2009, Kirurgi Gjøvik
 • Driftsrapport pr. 31.07.2009, Kirurgi Gjøvik
 • Driftsrapport pr. 31.03.2009, Kirurgi Gjøvik
 • Regnskapsrapport kirurgisk avdeling, Gjøvik 09.08.2010
 • Flytskjema ”Medikamentell tromboseprofylakse – akutt ortopedi SI/17.01-07
 • Flytskjema ”Medikamentell tromboseprofylakse – elektiv ortopedi SI/17.01-07
 • Metoderapport Medikamentell tromboseprofylakse SI/17.04.13
 • Prosedyre: Venøs Tromboembolisk profylakse til pasienter som skal til operasjon GvK06.03/17.01-24, gjeldende fra 21.08.2008
 • Retningslinjer for venøs tromboembolisk (VTE) profylakse til pasienter som skal til operasjon og anestesi, gjeldende fra 25.01.2010
 • Retningslinjer for pasienter i Marevanbehandling og annen antitrombotisk behandling GvK02.02/17-61, gjeldende fra 07.10.2009
 • Totalprotese hofteledd – usementert – operasjonsprosedyre GvK06.03/17.01-23, gjeldende fra 25.01.2008
 • Totalprotese hofteledd – sementert – Operasjonsprosedyre GvK06.03/17.01-22, gjeldende fra 25.01.2008
 • Hemiprotese hofteledd – operasjonsbeskrivelse GvK06.03/17.01-11, gjeldende fra 25.01.2008
 • Metodebok Ullevål 2008 GvK06.03/17.02-01, side 67 – 84
 • Antibiotikaprofylakse ved ortopedisk kirurgi GvK06.03/17.01-02, gjeldende fra 25.01.2008
 • Antibiotikaregimer til de ulike operative seksjoner som anestesiavdelingen yter service til GvK02.02/17-08, gjeldende fra 22.06.2010
 • Richards Hip Pin 8.0mm Medial column GvK06.05/17.01-32, gjeldende fra 30.10.2009
 • Landos hofteprotese – sementfri GvK06.05/17.01-29
 • Gamma 3, GvK06.05/17.01-22, gjeldende fra 11.02.2010
 • Bipolar spectron – hemiprotese GvK06.05/17.01-12, gjeldende fra 11.02.2010
 • Ambi nagling, GvK06.05/17.01-03, gjeldende fra 11.02.2010
 • Udatert flytskjema for bl.a. røntgen og blodprøver
 • Retnigslinjer for in-hospital behandling av pasienter med FCF GvK02.02/17-50, gjeldende fra 17.02.2010
 • Forberedelser av alle pasienter som skal til operasjon/anestesi GvK02.02/17-19, gjeldende fra 25.01.2010
 • Pre-op konsultasjon for pas. som skal operere hofteprotese og kneprotese GvK06.03/17.04-18, gjeldende fra 20.10.2009
 • Rutiner for preoperativ dusj for elektive pasienter kir 3E, GvK06.03/17.04-23, gjeldende fra 15.10.2009
 • Totalprotese i hofteledd – sykepleie prosedyre GvK06.03/17.04-25, gjeldende fra 11.02.2010
 • Stillingsbeskrivelse for fysioterapeut MeS01/02.02-04, gjeldende fra 25.05.2009
 • Fysioterapi til pasienter med fraktur i proximale del av femur MeS11/17.03.02.02-04, gjeldende fra 01.07.2007
 • Fysioterapi ved hofteproteser MeS11/17.03.02.01-01, gjeldende fra 01.07.2007
 • Årsrapport med vedlegg for Sykehuset Innlandet – Gjøvik for 2009 fra Nasjonalt Register for Leddproteser

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 8 journaler fra hoftebrudd pasienter
 • 7 journaler fra hofteprotesepasienter
 • Aktivitetsrapport belegg 01. januar 2010 – 22. september 2010
 • Samtlige avviksmeldinger for 2010 gjennomgått på skjerm
 • Arbeidsplassvurdering, rapport fra bedriftsfysioterapeut for ortopedisk sengepost, datert 11. desember 2008
 • Udatert oversikt over fysioterapitilbudet for kirurgiske pasienter for 2009 og 2010
 • Udatert dokument ”Felles prioritering av pasienter på medisin og kirurgi med behov for lungefysioterapi.”
 • Referater fra personalmøter på ortopedisk sengepost for 2010
 • 3 fremlagte saker fra NPE

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oppland:

 • Varsel til virksomheten 19. juli 2010
 • Dokumenter mottatt 23. august 2010
 • Kommunikasjon pr. epost om gjennomføringen av tilsynsbesøket

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Geir Stangeland, revisjonsleder - lege

Svein Eggen, revisor - jurist

Hallvard Kile, revisor - sykepleier

Rainer Knobloch, fagrevisor - lege

Mariann Aronsen, observatør fra Statens Helsetilsyn - jurist