Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 3. mai 2010 til 26. juli 2010 tilsyn utført som systemrevisjon ved Toten barnevern og kompetansesenter. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner

Rettslig grunnlag for tilsynet fremgår av rapportens kapittel 7.

Det ble ikke gitt avvik eller merknad under tilsynet.

Dato: 06.08.2010

Inger Berg
revisjonsleder

Espen Bjorli 
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Toten barnevern og kompetansesenter i perioden 3. mai 2010 — 6. august 2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fyikesmannen i Oppland gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnverninstitusjoner etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Toten barnevern- og kompetansesenter er en privat barnevern institusjon med 8 avdelinger og godkjenning for til sammen 42 plasser. Målgruppen til institusjonen er omsorg, atferd og mindreårige asylsøkere. Toten barnevern og kompetansesenter er godkjent for plasseringer etter barnevernloven §§ 4-12, 4-4 5. ledd, 4-6 1. og 2. ledd, 4-24 og 4-26, samt 4-25 2. ledd jfr. 4-24. Beboere er i aldersgruppen 12 — 18 år, fordelt på begge kjønn.

lnstitusjonsleder og ansatte orienterte om innarbeidede rutiner i forhold til opplæringsplaner og metoder. Det ble opplyst om gode rutiner i forhold til medisinsk tilsyn og behandling, med gode samarbeidsavtaler/ordninger.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3. mai 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 7 Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt den 5. juli 2010.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 7

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 5. juli 2010.

Hva tilsynet omfattet

Hensikten med tilsynet var å undersøke om barneverninstitusjonen sikrer at beboerne får forsvarlig medisinsk behandling og oppfølging, og at medisinhåndteringen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Videre at institusjonen sikrer at rutiner, utøvelse og oppfølgingen av all bruk av tvang og makt overfor beboerne er i henhold til gjeldende regelverk.

Tilsynet ble gjennomført gjennom gransking av tilsendte rutiner og prosedyrer, tvangsprotokoller og annet aktuelt skriftlig materiale, samt intervjuer av ansatt på ulikt nivå i institusjonen. Tilsynet undersøkte ledernes håndtering av institusjonens kontrollsystem i forhold til rapporter, oppfølging av regelbrudd og institusjonens evalueringssystem.

Vedrørende bruk av tang og makt ble det bl.a. stilt spørsmål til alle om skriftlige rutiner, faktiske alternative handlemåter, håndtering av ulike situasjoner og oppfølging/bearbeiding av disse.

I forhold til medisinsk tilsyn og behandling ble det bl.a. etterspurt rutiner ved innskriving på institusjonen, oppbevaring og utdeling av medisiner og kontroll av skjemaføringer.

Funn

Det ble ikke avdekket avvik. Det ble heller ikke gitt noen merknader.

Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 12. des. 2002
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Medisinsktilsyn og behandling Vedlegg 1: Prosedyre for legemiddelhåndtering (under revisjon, midlertidig endringsutkast) Vedlegg 2: Prosedyre for inntak Vedlegg 3: Prosedyre for inntak av enslige mindreårige asylsøkere m/ vedlegg Vedlegg 4: Prosedyre for gjennomføring av klinisk utredning m/ vedlegg

Rettigheter og tvang Vedlegg 5: Rutine for tvangsprotokoller Vedlegg 6: Prosedyre for iverksetting av forsterket omsorg Vedlegg 9: Prosedyre for handtering av vold

Opplæring og kompetanse Vedlegg 10: Prosedyre for opplæring av nyansatte m/ vedlegg Vedlegg 11: Opplæringsplan Vedlegg 12: Kompetanseoversikt/ liste over ansatte

Annet Vedlegg 13: Senterets normer og regler (husordensregler) Vedlegg 14: Beboeroversikt pr. 24.06. 10

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisorene Toril I. Jevne, Espen Bjorli og Inger Berg, sistnevnte som revisjonsleder.