Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. De to hovedtemaene for tilsynet er den kommunale barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-3 og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn jf. barnevernloven § 4-5. Barns rett til medvirkning står sentralt og er undertema til begge hovedtemaene. Medvirkning vil i denne sammenheng si barnets rett til å bli informert, og til å uttale seg.

Tilsynet er gjennomført over to dager og er, som vanlig ved systemrevisjoner, basert på et antall intervjuer, dokumentgranskning og gjennomgang av annet relevant materiell. I dette tilsynet har vi undersøkt et antall aktuelle saker der det er innkommet meldinger til kommunens barneverntjeneste.

Tilsynet avdekket to avvik knyttet til hvert av de to hovedtemaene:

Avvik 1:

Dovre kommune sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i tråd med lov- og forskriftskrav

Avvik 2:

Dovre kommune sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalueres i tråd med lov- og forskriftskrav

Dato: 8.8.2011

Geir Berg
revisjonsleder
Inger Berg
rådgiver

 

 

Jorunn Ødegårdstuen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Dovre kommune i perioden 11.4.2011 – .8.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og har grunnlag i veileder for landsomfattende tilsyn for 2011, initiert av Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

 • Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Dovre kommune har pr 1.1.2011 2748 innbyggere. Barneverntjenesten består av leder og 3 saksbehandlere. Barneverntjenesten er lagt under kommunalsjef med ansvar for Område Virksomheter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.4.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt tirsdag 7.6.2011.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt onsdag 8.6.2011.

4. Hva tilsynet omfattet

De to hovedtemaene for tilsynet er den kommunale barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-3 og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn jf. barnevernloven § 4-5.

Barns rett til medvirkning står sentralt og er undertema til begge hovedtemaene. Medvirkning vil i denne sammenheng si barnets rett til å bli informert, og til å uttale seg.

Statens helsetilsyn har i sitt første landsomfattende tilsyn med barnevern valgt å ha fokus på kommunalt barnevern. Formålet med tilsynet er å undersøke om norske kommuner gjennom sine styringstiltak sikrer at undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til barn som bor hjemme gjøres på en slik måte at barn og unge på disse områdene får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, jf. lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester av (heretter brukes offisiell kortform barnevernloven). Tilsynsmyndigheten skal samtidig undersøke om kommunene i dette arbeidet sikrer barns rett til medvirkning.

Barnevernets arbeid med undersøkelser er grunnlaget for å sikre at barn som trenger det skal få rett hjelp til rett tid. Kvaliteten på undersøkelsene er avgjørende for iverksetting av riktige tiltak til barn og unge og deres familier. Undersøkelsesfasen representerer en utfordring for kommunal barnevern-tjeneste fordi man skal gjennomføre en kvalitativ god undersøkelse innen fastsatte tidsrammer, og med de kravene som gjelder til varsomhet, jf. barnevernloven § 4-3 og saksbehandlingsreglene i kapittel 6.

Åtte av ti barn som har tiltak fra barneverntjenesten mottar frivillige hjelpetiltak mens de bor hjemme. Ved utgangen av 2009 utgjorde dette (på landsbasis) ca. 30 000 barn.

Det er sentralt for barn og for deres foresatte at tiltak fungerer som forutsatt og derfor er evalueringen av disse tiltakene viktig. Barneverntjenesten må derfor være oppdatert på om barna til enhver tid får den hjelpen de trenger og at tiltakene justeres i tråd med eventuelle endringer i behov. Barns rett til å bli hørt er nedfelt både i nasjonal barnevernlovgivning og i FNs barnekonvensjon.

5. Funn

Avvik 1:

Dovre kommune sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i tråd med lov- og forskriftskrav

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester kapittel 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Det foreligger ikke skriftlige rutiner, retningslinjer eller sjekklister for hvordan arbeidet med undersøkelsessaker skal gjennomføres. Det er uklart hvem som er hovedansvarlig i den enkelte sak
 • Kommunen dokumenterer ikke alltid fortløpende relevante opplysninger og vurderinger i arbeidet med undersøkelser
 • Det er ikke alltid vurdert hvilke opplysninger det er behov for å innhente i saken (spesifisert, fra hvem)
 • Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra samtaler med barn og foreldre
 • Det foreligger sjelden undersøkelsesplaner, og det er ingen/lite spor av organisert midtveisevaluering i pågående undersøkelser
 • Kommunen ivaretar ikke behovet for løpende veiledning til barneverntjenestens ansatte. Det beskrives en åpen-dør politikk fra barnevernleders side, men det mangler fast og systematisk veiledning. Kommunen gir ikke de ansatte en god nok opplæring i arbeidet med undersøkelser
 • Kommunen sikrer ikke gjennomgående dokumentasjon for at opplysninger i en sak vurderes samlet før beslutning. Det skrives ikke undersøkelsesrapporter i sakene, og det er sjelden eller aldri en tilstrekkelig barnevernfaglig vurdering av foreldrenes omsorgskompetanse og barnas bistandsbehov. Kommunen innhenter i liten grad ekstern kompetanse i undersøkelsesfasen
 • Undersøkelsene vi har sett fremstår som så mangelfulle at de i mange tilfeller ikke er egnet til å avdekke omsorgssvikt

Avvik 2:

Dovre kommune sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalueres i tråd med lov- og forskriftskrav

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester kapittel 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen mangler rutiner og retningslinjer for hvordan barneverntjenesten skal følge med på hvordan det går med barnet og foreldrene i tiltaksperioden
 • Kommunen har ikke rutiner som sikrer at hjelpetiltak for hjemmeboende barn blir evaluert innen oppsatte frister
 • Kommunen har ikke retningslinjer for hvilke vurderinger som er nødvendige og tilstrekkelige i evalueringen av hjelpetiltakene på evalueringstidspunktet
 • Kommunen har ikke prosedyrer eller lignende ved innhenting av opplysninger, for å sikre tilstrekkelige informasjon om barnets totale omsorgssituasjon og effekten av tiltakene
 • Det foreligger ikke tiltaksplaner for alle barn som mottar hjelpetiltak.
 • Tiltaksplanene har varierende kvalitet. Det mangler gjennomgående definerte mål for tiltakene, og det blir derfor også vanskelig å evaluere tiltaket uten noen referanse for hva som vil oppnås

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding 2010
 • Kommuneplan
 • Barnevern – internkontroll
 • Rutiner, flytskjema
 • Samarbeidsrutiner Kvalitetslosen BV og Nav

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Et antall forhåndsbestilte barnevernsmapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 11.4.2011
 • Brev fra Dovre kommune datert 20.5.2011
 • Diverse meil med forespurte dokumenter, datert 2/5, 12/5, 21/5 og 3/6 2011
 • Oversendelse av foreløpig rapport, datert 24.6.2011
 • Tilbakemelding på foreløpig rapport i meil av 15.7.2011
 • Oversendelse av stadfestet rapport med tidsfrist for utarbeiding og innsending av lukkeplan

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Øyvind Eilertsen

Barnevernleder

X

X

X

Bente Løken Vadet

Saksbehandler

X

X

X

Marte Eitun

Saksbehandler

X

X

 

Astrid Voldheim

Saksbehandler

X

X

 

Rune Pettersen

Kommunalsjef

 

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Geir Berg, Inger Berg, Jorunn Ødegårdstuen