Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 30. mai 2011 til 15. september 2011 tilsyn utført som systemrevisjon ved Hugin Barneverntiltak. Tilsynet ble gjennomført over en dag, og er som vanlig ved systemrevisjoner basert på et antall intervjuer, dokumentgranskning og gjennomgang av annet relevant materiell. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoll og behandling av klager på bruk av tvang

Rettslig grunnlag for tilsynet fremgår av rapportens kapittel 7.

Det ble ikke avdekket avvik eller merknader ved Hugin Barneverntiltak.

Dato: 15. september 2011

Inger Berg
revisjonsleder

Jorunn Ødegårdstuen
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hugin Barneverntiltak i perioden 30. mai 2011 til 15. september 2011. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oppland gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnverninstitusjoner etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hugin Barneverntiltak er en privat barneverninstitusjon som tar i mot ungdom etter barnevernlovens §§ 4-4 femte ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25, og 4-26. Hugin Barneverntiltak er godkjent for 18 plasser fordelt på 5 avdelinger. Beboere er av begge kjønn i alderen 12 til 18 år. Institusjonens hovedkontor er lokalisert i Gjøvik kommune, og institusjonsavdelingene er organisert i to enheter, enhet Gjøvik og Toten og enhet Vestsiden.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3. mai 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten haroversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 7 Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 24. august 2011

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 7 Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24. august 2011

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for systemrevisjonen var institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoll og behandling av klager på bruk av tvang.

Bru av tvang skal protokollføres og begrunnes. Kravet om protokollføring er først og fremst satt for å sikre etterprøvbarhet, slik at tilsynsmyndigheten kan gå gjennom protokollene og vurdere om de er i samsvar med lov og forskrift. For at Fylkesmannen skal kunne prøve om tvangsvedtaket var ”lovlig og forsvarlig” må protokollene være forsvarlig opplyst.

Bruk av tvang og vedtak om bruk av tvang kan påklages til Fylkesmannen. Institusjonens leder skal gjøre klageadgangen kjent for den det gjelder, først og fremst beboerne selv og deres foresatte.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Tilsynet har mottatt rutinebeskrivelser og institusjonsplan. Dette har vært viktig for å fastslå i hvilken grad institusjonen planlegger, gjennomfører, kontrollerer, og evaluerer virksomheten. De krav lovgivningen stiller til internkontroll synes kjent og implementert i den reviderte delen av virksomheten. Institusjonens avviksrapporteringssystem er kjent for de ansatte og avvik blir etterspurt av ledelsen.

7. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 12. des. 2002
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte og beboere
 • Tvangsprotokoller tilsendt for 2011 og dokumentasjon fra individrettede tilsyn og klager for 2011
 • Institusjonsplan og organisasjonsplan
 • Opplæringsplan for 2011
 • Rutiner for tvangsprotokoll

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Mette Larsen

Enhetsleder

X

X

X

Beate Heggheim

Miljøterapeut

X

X

X

Lars Ludvigsen

Miljøarbeider

X

X

X

Kim Åge Stenseth

Enhetsleder

X

X

X

Chatrine Dullum

Miljøterapeut

X

X

X

Kenneth Johansen

Miljøterapeut

X

X

X

Svein Storm-Aafoss

Daglig leder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Rådgiver Jorunn Ødegårdstuen og rådgiver Inger Berg med sistnevnte som revisjonsleder