Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Sel kommune sikrer at tjenestemottakernes tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d tildeles i samsvar med endringer i grunnleggende behov.
 • Sel kommune sikrer at ulovlig makt- og tvangsbruk ikke finner sted

Tilsynet konkluderte med én merknad. Grunnlaget for merknaden fremkommer av rapportens kapittel 5.

Dato: 22.8.2011

Geir Berg
revisjonsleder

Randi Marthe Graedler
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sel kommune i perioden 17.11.2010 – 22.8.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2011.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sel kommunes tilrettelagte tjenester for psykisk utviklingshemmede er fordelt til tre boliger. Boligene ligger nære hverandre. Området ledes av virksomhetsleder/tjenesteområdeleder. Virksomhetsleder har alle former for ansvar, faglig, personal og økonomi.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.11.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet ”Dokumentunderlag”.

Formøte ble ikke ansett nødvendig å gjennomføre.

Åpningsmøte ble avholdt 22.2.2011.

Intervjuer

17 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet ”Dokumentunderlag”.

Det ble gjennomført befaring ved 3 boliger.

Sluttmøte ble avholdt 23.2.2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Til grunn for tilsynet lå veilederen for landsomfattende tilsyn 2006; ”Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming”. I veilederen er tilsynet avgrenset slik:

”I dette tilsynet skal oppmerksomhet rettes mot kommuner hvor fylkesmennene er bekymret for underrapportering av bruk av tvang og makt. Fylkesmennene må ta utgangspunkt i kunnskap om lokale forhold og vurderinger av risiko og sårbarhet (jfr. 5.4 Kriterier for utvelgelse av kommuner/bydeler). Det vil i utgangspunktet være kommuner som ikke har fattet vedtak om bruk av tvang og makt, og som ikke har meldt, eller som har sendt få meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner og hvor fylkesmennene frykter underrapportering.

Tilsynet rettes mot utførelse av kommunale sosiale tjenester i henhold til sosialtjenesteloven § 4- 2, bokstav a-d, til personer med psykisk utviklingshemming, og ikke mot kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester, herunder utførelse av pleie- og omsorg i hjemmesykepleie eller under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, jfr. kommunehelsetjenesteloven § 6-10.”

Fylkesmannen sendte i varsel av 17.11.2010 opplysning om at tilsynet skulle gjennomføres med utgangspunkt i følgende myndighetskrav:

 • Sel kommune sikrer at tjenestemottakernes tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d tildeles i samsvar med endringer i grunnleggende behov.
 • Sel kommune sikrer at ulovlig makt- og tvangsbruk ikke finner sted.

5. Funn

Merknad 1:

Sel kommune bør bedre sine rutiner når det gjelder faglig veiledning, ansvarsavklaring og løpende oppdatering og vedlikehold av tjenesteyternes kunnskaper om tvang og makt

Merknaden er bygget på følgende:

Det er ikke gjennomført veiledning/opplæring for alle ansatte i forhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A siste 4 år

Det gjennomføres ikke systematisk og løpende veiledning i alle bofelleskapene. Personalmøtene er hovedkanalen for faglige diskusjoner og veiledning. Frammøteprosenten på personalmøtene varierer, og det er ofte de samme som er til stede. Systemet legger opp til at de som ikke er til stede, skal signere på at de har lest referater. Referatene i de tre boligene framstår som noe forskjellige, med tanke på innhold og presisjonsnivå, noe som medfører risiko for at viktig informasjon ikke kommer fram til alle.

Det foreligger ingen samlet og kjent plan for kompetansehevning eller vedlikehold generelt for tjenesteområdet

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Intervjuede informanter har samlet sett gitt tilsynsmyndigheten grunnlag for å si at det er et aktivt refleksjonsnivå omkring grensen til tvang/makt

De fleste tjenesteyterne er ansatt i minimum 40 % stilling

Turnuslister planlegges med det formål å alltid ha ansatte med 3 års fagutdanning på jobb

6. Regelverk

 • Sosialtjenesteloven kapittel 4A
 • Sosialtjenesteloven § 4-3 jf § 4-2 a-d
 • Sosialtjenesteloven § 2-1 om plikt til å føre internkontroll
 • Internkontrollforskriften § 4 mv

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Følgebrev og ark med innholdsfortegnelse
 • Organisasjonsoversikt
 • Delegasjonsreglement
 • Opplæringsplan
 • Prosedyrer for mottak av nyansatte
 • Aktuelle prosedyrer/rutiner og retningslinjer som gjelder de reviderte områdene, både generelt og spesielt knyttet til vedtak om bruk av tvang og makt, med henvisninger til kapitler i kvalitetssikringssystemet
 • Oversikt over ansatte i de tre boligene for psykisk utviklingshemmede i Sel kommune
 • Stillingsandel og utdanning, samt turnus og vaktplans som dokumenterer bemanning med hensyn til antall ansatte pr. vakt.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Dokumenter fra saksmapper til 12 utvalgte brukere

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Revisjonsvarsel sendt 17.11.2010
 • Svarbrev med dokumentasjon datert 17.1.2011
 • Diverse meil og telefoner for å avklare intervjuobjekter og dagsplan
 • Foreløpig rapport oversendt i brev av 23.3.2011

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Linda Hoff

Tjenesteområdeleder

X

X

X

Anne Lise Bjørnstad

Leder i bofellesskap

X

X

 

Ole Johnny Bekkemellem

Vernepleier

X

X

 

Eva Skogum

Hjelpepleier

 

X

 

Åse Tangen

Hjelpepleier

 

X

 

Ingrid Bakken

Leder i bofellesskap

X

X

X

Marianne Lillebråten

Vernepleier

X

X

 

Marit Haugen

Assistent

 

X

 

Åse Grønli

Leder i bofellesskap

X

X

X

Anita Jotun

Hjelpepleier

 

X

 

Synnøve Markerud

Fagarbeider

 

X

 

Gerd Vårhus

Hjelpepleier

 

X

 

Kåre Eide

Kommunalsjef

X

X

X

Kari Berget

Helsefaglig rådgiver

X

 

X

Jorunn Randen

Hjelpepleier

 

X

X

Rita Randen

     

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Geir Berg, Randi Marthe Graedler