Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 30. mai 2011 til 12. september 2011 tilsyn utført som systemrevisjon ved Toten barnevern og kompetansesenter. Tilsynet ble gjennomført over en dag, og er som vanlig ved systemrevisjoner basert på et antall intervjuer, dokumentgranskning og gjennomgang av annet relevant materiell. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoll og behandling av klager på bruk av tvang

Det ble ikke avdekket avvik eller merknader ved Toten barnevern- og kompetansesenter.

Dato: 12. september 2011

Espen Bjorli
revisjonsleder
Jorunn Ødegårdstuen
revisor

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Toten barnevern- og kompetansesenter i perioden 30. mai 2011 til 12. september 2011. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oppland gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnverninstitusjoner etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Toten barnevern- og kompetansesenter er en privat barneverninstitusjon med 5 avdelinger. Institusjonen er godkjenning for 22 plasser, og plasseringshjemlene er lov om barneverntjenester §§ 4-12, 4-4 5. ledd, 4-6 1. og 2. ledd, 4-24 og 4-26, samt 4-25 2. ledd jfr. 4-24. Beboere er i aldersgruppen 12 - 18 år, fordelt på begge kjønn.

Institusjonen tar imot barn fra hele landet og målgruppen er i hovedsak barn og unge med emosjonelle vansker, rus, atferdsvansker og tilknytningsproblematikk. Institusjonen er også godkjent som omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere. Det er for tiden ingen barn på omsorgssenteret.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30. mai 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 7 Dokumentunderlag

Formøte ble ikke avholdt

Åpningsmøte ble avholdt den 19. august 2011

Intervjuer

6 personer ble intervjuet

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 7 Dokumentunderlag

Sluttmøte ble avholdt 19. august 2011

 

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for systemrevisjonen var institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoll og behandling av klager på bruk av tvang.

Bruk av tvang skal protokollføres og begrunnes. Kravet om protokollføring er først og fremst satt for å sikre etterprøvbarhet, slik at tilsynsmyndigheten kan gå gjennom protokollene og vurdere om de er i samsvar med lov og forskrift. For at Fylkesmannen skal kunne prøve om tvangsvedtaket var "lovlig og forsvarlig" må protokollen være forsvarlig opplyst.

Bruk av tvang og vedtak om bruk av tvang kan påklages til Fylkesmannen. Institusjonens leder skal gjøre klageadgangen kjent for den det gjelder, først og fremst beboerne selv og deres foresatte.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Tilsynet har mottatt rutinebeskrivelser og institusjonsplan. Dette har vært viktig for å fastslå i hvilken grad institusjonen planlegger, gjennomfører, kontrollerer, og evaluerer virksomheten. De krav lovgivningen stiller til internkontroll synes kjent og implementert i den reviderte delen av virksomheten. Institusjonens avviksrapporteringssystem er kjent for de ansatte og avvik blir etterspurt av ledelsen. Institusjonen har også ansatt en kvalitetsleder, med spesielt fokus på området.

7. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 12. des. 2002
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte og beboere
 • Tilsendte tvangsprotokoller og dokumentasjon fra individrettede tilsyn for 2011
 • Prosedyre for tvangsanvendelse
 • Prosedyre for avviksrapportering
 • Organisasjonskart pr. 08.06.11
 • Opplæringstiltak 2011
 • lnstitusjonsplan

9. Deltakere ved tilsynet

l tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Annette Talas

Avdelingsleder

X

X

X

Håkon Sværen

Miljøterapeut

X

X

 

Stephan Korica

Miljøarbeider

X

X

 

Erland Stenersen

Miljøarbeider

X

X

 

Lise K. Linnerud

Kvalitetsleder

X

X

X

Mossi Antonio Zaferi

Faglig leder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Rådgiver Jorunn Ødegårdstuen rådgiver Inger Berg med sistnevnte som revisjonsleder