Helsetilsynet

Rapporten er publisert som pdf på grunn av bildemateriale.

Rapport frå tilsyn med sakshandsaming innan pleie- og omsorgs-tenestene med vekt på personar med stort bistandsbehov/heildøgns omsorg i Vestre Slidre kommune 2001(pdf)