Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Område 1

Om Vestre Toten kommune sikrer at tjenestemottakerens tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-2, a-d tildeles i samsvar med endring i grunnleggende behov.

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskravene på dette området.

Område 2

Om Vestre Toten kommune sikrer at ulovlig makt og tvangsbruk ikke finner sted.

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskravene på dette området.

Merknad:

Vestre Toten har et forbedringspotensial når det gjelder gjennomføring av systematisk opplæring om tvang og maktbruk etter reglene i sosialtjenesteloven kapittel 4A

Dato: 30. mai 2011

Åse Kongsvold
revisjonsleder

Randi Marthe Graedler
revisor

Tony Heyerdahl
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vestre Toten kommune i perioden 15. februar 2011 – 30. mai 2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vestre Toten er en industri- og landbrukskommune med Raufoss er største tettsted. Kommunen har et areal på ca 250 km2. Kommunen har ca 12.800 innbyggere. Tjenester for personer med funksjonshemming er i stor grad lagt til omsorgsavdelingen med ulike enheter i hjemmetjenestene som tjenesteytere. Omsorgsjef ligger i linje under rådmannen. Det er etablert et vurderingsteam som har ansvar for å foreta vurdering av behov og å komme med forslag til vedtak om tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2. Vernepleierkonsulenten har delegert myndighet til å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-2 og kapittel 4A. Kulturetaten har ansvar for tildeling av støttekontakter.

Leder for hjemmetjenester har 8 teamledere under seg i organisasjonen. Det er 4 teamledere i boliger og hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede, henholdsvis en i Elvesvingen bofellesskap, en for boligene i Ytterskogveien og Tyttebærsstien, en for hjemmesykepleien Sør og en teamleder for hjemmesykepleien Raufoss.

Personer med psykisk utviklingshemming som mottar tjenester fra Omsorgsavdelingen: Det er 4 beboere som bor inne i Elvesvingen og 5 andre som mottar tjenester derfra. I Tyttebærstien bor det 4 inne mens 4 andre mottar tjenester derfra. I Ytterskogveien bor det 5 inne mens 4 andre mottar tjenester derfra. I tillegg yter Omsorgsavdelingen tjenester til psykisk utviklingshemmede og andre personer med tjenestebehov som bor andre steder enn i omsorgs- og trygdeboliger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15. februar 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har

oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 23. mars 2011.

Intervjuer

22 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring.

Sluttmøte ble avholdt 24. mars 2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet Lov om sosiale tjenester § 4-2 og kapittel 4A - rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming. Tilsynet hadde to fokusområder:

Område 1

 • Om Vestre Toten kommune sikrer at tjenestemottakerens tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-2, a-d tildeles i samsvar med endring i grunnleggende bistandsbehov.

Område 2

 • Om Vestre Toten kommune sikrer at ulovlig makt og tvangsbruk ikke finner sted.

5. Funn

Område 1

 • Om Vestre Toten kommune sikrer at tjenestemottakerens tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-2, a-d endres i samsvar med endring i grunnleggende bistandsbehov.

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskravene på dette området.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

 • Det framgår tydelig hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Det er vurderingsteamet som har ansvar for å foreta vurdering av behov og å komme med forslag til vedtak om tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2.
 • Vernepleierkonsulenten har ansvar for å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-2 og kapittel 4A. Denne ansvarsfordelingen sikrer større grad av lik saksbehandling.
 • Det foreligger rutiner for revurdering av vedtak på tildelte tjenester.

Område 2

 • Om Vestre Toten kommune sikrer at ulovlig makt og tvangsbruk ikke finner sted.

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskravene på dette området.

Merknad:

Vestre Toten kommune har et forbedringspotensial når det gjelder gjennomføring av systematisk opplæring om makt og tvangsbruk etter reglene i sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Opplæring om sosialtjenesteloven kapittel 4A gjennomføres nå som en del av en opplæringspakke om vold og trusler mot ansatte.
 • Det gjennomføres ikke systematisk opplæring spesifikt om sosialtjenesteloven kapittel 4A til personalet i boligene.
 • Flere informanter er usikre på om de har fått opplæring om bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Det er gjennomført tiltak som er av en slik art at de burde vært vurdert i forhold til lovverket. Eksempler på dette er begrensning i mobiltelefonbruk og overvåking på natt gjennom åpen dør.
 • I følge stillingsinstrukser har driftsenhetsleder ansvar for faglig oppdatering av sine medarbeidere og skal drive aktivt utviklingsarbeid og kvalitetssikring. Vurderingsteamet har ansvar for å foreta vurdering av behov og komme med forslag til vedtak.
  Vernepleierkonsulenten har ansvar for å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-2, og for å fatte vedtak om bruk av tvang og makt. Det fremgikk under tilsynet at vernepleierkonsulenten skal kartlegge ansattes behov for opplæring rundt tvang og makt etter sosialtjenesteloven og sette det i system, blant annet ved å utvikle opplæringspakker for de ansatte.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Vestre Toten har en to-nivå ledelse. Det er rådmann og virksomhetsledere. Rådmannen har delegert myndighet til omsorgssjefen som er virksomhetsleder for tjenester til personer med funksjonshemming. Omsorgssjefen har delegert myndighet til å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-2 og vedtak om bruk av tvang og makt etter sosialtjenestelovens kap. 4A til vernepleierkonsulenten. Vernepleierkonsulenten har ikke fagansvar for miljøarbeidertjenesten generelt. Denne funksjonen er plassert i fagstab under omsorgssjefen, og er ikke tillagt et selvstendig ansvar for å sjekke ut om de ansatte har nødvendig kompetanse.

I stillingsinstrukser i HMS går det fram at driftsenhetsleder har ansvar for faglig oppdatering av sine medarbeidere og skal drive aktivt utviklingsarbeid og kvalitetssikring. Denne deltar i omsorgssjefens lederteam. I samarbeid med teamleder i den enkelte bolig skal driftsenhetsleder drive en kontinuerlig kartlegging av kompetanse- og opplæringsbehov. Teamleder skal sørge for at veiledning og undervisning blir ivaretatt, og sørge for faglig oppdatering. I tillegg skal teamleder informere driftsenhetsleder om personalets løpende opplæringsbehov.

Helsetilsynet ser at en slik ansvarsfordeling sikrer kvalitet i saksbehandlingen både når det skal fattes vedtak etter sosialtjenesteloven kap. 4A og § 4-2. Derimot fremstår det som noe uklart hvem som har ansvar for å sikre at de ansatte faktisk innehar tilstrekkelig kompetanse om tvang og makt etter kap. 4A. Uklarheten kan innebære en risiko for svikt på dette området.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten

8. Dokumentunderlag

Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Diverse informasjon, prosedyrer og rutiner vedrørende stjl. kapittel 4A
 • Turnuser fra boligen
 • Kommunens organisasjonskart
 • Plan for omsorgsavdelingen 2011-2014
 • Årsmelding 2009 og årsmelding fagstab 2010
 • Kurs- og opplæringsplan 2010
 • Delegeringsfullmakter 5 stk
 • Stillingsbeskrivelser 12 stk
 • Vold og trusler (framside, innholdsfortegnelse og skademeldingsskjema)
 • Tjenestenivå og kriterier for tildeling av Omsorgstjenester m/ 6 vedlegg
 • Rutine når ansatte begynner i Omsorgsavdelingen (fast og midlertidig)
 • Introduksjonsmappe nytilsatte (inkl. organisasjonskart Omsorg + VTK)
 • Innholdsfortegnelse introduksjonsmappa lokal del, Y + T omsorgsboliger.
 • Årshjul for ledere (omsorgssjefens lederteam)
 • Rutine avviksrapportering
 • Diverse rutiner for Y+T+E omsorgsboliger
 • Innholdsfortegnelse HMS hovedhåndbok, Vestre Toten

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksmapper knyttet til den enkelte tjenestemottaket (Gerica og papirmapper)
 • Kvaliteten
 • Opplæringsplan
 • Vold og trusler – hele heftet

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn sendt 15. februar 2011
 • Oversendelse av dokumentasjon fra kommunen datert 10. mars 2011
 • Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Wibeke Heimdahl

Hjelpepleier

X

X

 

Anders Hillestad

Assistent nattevakt

X

X

 

Jostein Andersen

Sykepleierkonsulent

X

X

X

Randi Skare

Omsorgssjef

X

X

X

Bente L. Ruste

Teamleder

X

X

X

Jannicke Dypdalen Øverli

Vernepleier

X

X

X

Anne Lise Karlsen

Hjelpepleier

X

X

 

Elisabeth Witzøe

Vernepleierkonsulent

X

X

X

Mai Britt Karlsen

Teamleder

X

X

X

Bente R. Vesterås

Leder hjemmetjeneste

X

X

X

Marie Johnsen Blien

Assistent

 

X

 

Gjertrud M. Fossnes

Hjelpepleier

 

X

X

Rita Frodahl

Miljøarbeider

 

X

 

Knut Roger Lauritzen

Nattevakt

 

X

 

Jan Kenneth S. Tokstad

Omsorgsarbeider

 

X

X

Bente Olstad

Teamleder hjemmesykepleien

 

X

 

Britt S. Nøkleberg

Teamleder hjemmesykepleien

 

X

 

Stian Johansen

Vernepleier I

 

X

 

Ingjerd Hovland

Vernepleier I

 

X

X

Geir Sollie

Tildeling av støttekontakt kultur

 

X

 

Ole Pettersbakken

Miljøarbeider

 

X

 

Bjørn Fauchald

Rådmann

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Åse Kongsvold, revisjonsleder
Rådgiver Randi Marthe Graedler, revisor
Seniorrådgiver Tony Heyerdahl, revisor
Rådgiver Øystein Dalberg, revisor