Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Gausdal kommune 23.10.12. Underdirektør Jens Fløtre og seniorrådgiver Randi Marthe Graedler gjennomførte tilsynet.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastingstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass i sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven.

Tema for tilsynet er saksbehandlingsreglene knyttet til tildeling av avlastning til eldre.

- Utredningsplikten – Følger av forvaltningsloven §§ 16 og 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og gale opplysninger blir lagt til grunn.

- Individuell vurdering – Tildeling av avlastning skal skje på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen.

- Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen – Vedtaket skal være skriftlig, om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Begrunnelsen for vedtaket skal tilfredsstille kravene i forvaltningsloven § 25. Begrunnelsen skal være tilstrekkelig for partene til å forstå hvilken hjelp som skal ytes. Eventuelt om avslag er begrunnet på en slik måte at det er mulig for partene å vurdere om det er grunnlag for å klage.

Oversikt over den skriftlige dokumentasjon vi har gjennomgått

Gausdal kommune har ca. 7000 innbyggere. Det er etablert et tildelingkontor. Dette har vært i funksjon fra mars 2012. Kommunen har to sykehjem. Avlastning tildeles kun i form av plass på et av disse.

Det ble gjennomgått 10 saker på tildeling av avlastning og 8 på tildeling av korttidsopphold.

Funn og konklusjon

Tilsynet har følgende kommentarer:

Utredningsplikten

Som en del av saksbehandlingen av søknader må det avklares med søker hva som er ønsket, både i forhold til type tjeneste og varighet. Kommunen må så foreta en vurdering av situasjonen og tildele tjenester ut i fra hjelpe- og avlastningsbehovet.

Det var i de gjennomgåtte sakene dokumentert svært lite i forhold til hvilken utredning som var gjort.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens situasjon vurderes konkret. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen.

Når det søkes om avlastning, eller det av saksutredningen framgår at det foreligger et avlastningsbehov, så skal det vurderes individuelt og i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens vurderingstemaer. Det samme gjelder der behov for avlastning er en del av grunnlaget for tildeling av korttidsopphold. Det er viktig at også omsorgyters særskilte behov blir utredet.

I de vedtakene tilsynet gikk igjennom var det ikke dokumentert at det var foretatt individuelle vurderinger i det hele tatt. Det var ingen henvisning til hva omsorgsyter gjorde av omsorgsarbeid eller gjort noen kartlegging av behovet for avlastning. Vedtakene inneholdt i det hele tatt svært lite opplysninger.

Vedtak, begrunnelse innhold og informasjon om klageadgang

Vedtaket er adressert til tjenestemottaker, det vil si den som har behov for tilsyn og pleie. Avlastning er en tjeneste som skal tildeles omsorgsyter. Kommunen må endre denne praksisen.

Begrunnelsen for et vedtak skal inneholde:

1. Henvisning til lovhjemmel – Tilsynet har ingen kommentarer til dette.

2. Beskrivelse av de faktiske forhold – Det er lite beskrivelser av de faktiske forhold. Tilsynet vil understreke at det må gå tydelig fram av vedtakene hva det er søkt om, hvor mye det er søkt om og om den tildelte tjeneste står i forhold til dette eller om det er et avslag på hele eller deler av søknaden.

3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn – Helse- og omsorgstjenesteloven er en utpreget skjønnslov. Dette forutsetter ekstra tydelighet i forhold til redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort i den enkelte sak. Begrunnelsen bør vise til hvorfor helse- og sosialtjenesten er kommet til at de tiltak som tilbys er valgt, og hvorfor det innvilgede tilbud er tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet.

Jens Fløtre e.f.
Underdirektør

Randi Marthe Graedler
Seniorrådgiver