Helsetilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Institusjonens rutiner og praksis for gjennomføring av urinprøvetagning etter § 19

Rettslig grunnlag for tilsynet fremgår av rapporten § 7

Det ble gitt en merknad ved Hugin Barneverntiltak:

Hugin Barneverntiltak har et forbedringspotensial ved at samtykkeskjema og rutinen tydeligere skal reflektere rettighetsforskriften i forhold til å kunne trekke samtykket, uten at dette medfører negative konsekvenser.

Jorunn Ødegårdstuen
revisjonsleder

Espen Bjorli
revisor

 

Tuva Kongsvoll
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hugin barneverntiltak i perioden 04.07.2012- dato for stadfestet rapport. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med med barnverninstitusjoner etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hugin barneverntiltak er en privat barneverninstitusjon som tar i mot ungdom etter barnevernloven §§ 4-4, femte ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Hugin barneverntiltak er godkjent for 18 plasser fordelt på 6 avdelinger. Beboere av begge kjønn i alderen 12 til 18 år. Institusjonens hovedkontor er lokalisert i Gjøvik kommune, og institusjonsavdelingene er organisert i to enheter, enhet Gjøvik og Toten og enhet vestsiden.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.07.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 11.09.2012.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet og det ble gjennomført samtale med to beboere.

Sluttmøte ble avholdt 11.09.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var institusjonens rutiner og praksis for gjennomføring av urinprøvetagning etter § 19.

Institusjonen kan ikke kreve at beboeren avlegger urinprøver.

Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis under oppholdet. Samtykket skal være skriftlig. Er beboeren under 15 år, skal også de som har foreldreansvaret samtykke. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernloven, er det barneverntjenesten som også skal samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Institusjonen skal ha regler for avleggelse av prøver. Beboeren skal gjøres kjent med reglene for prøvetagning før samtykke gis. Prøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver.

5. Funn

Det ble gitt en merknad.

Hugin Barneverntiltak har et forbedringspotensial ved at samtykkeskjema og rutinen tydeligere skal reflektere rettighetsforskriften i forhold til å kunne trekke samtykket, uten at dette medfører negative konsekvenser.

Observasjoner som ligger til grunn for merknaden:

 • Skjema for samtykke til urinprøve
 • Rutine 2.8
 • Det fremkom i intervjuene noe ulik oppfatning av forskjellen på å nekte urinprøvetagning og å trekke samtykke.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Tilsynet har mottatt rutinebeskrivelser, og institusjonsplan. Dette har vært viktig for å fastslå i hvilken grad institusjonen planlegger, gjennomfører, kontrollerer og evaluerer virksomheten. De krav lovgivningen stiller til internkontroll synes kjent og implementert i den reviderte delen av virksomheten. Institusjonens avviksrapporteringssystem er kjent for de ansatte og avvik blir etterspurt av ledelsen.

7. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjon for omsorg og behandling, 11. desember 2003.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 15. november 2011.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rutine for rusmiddeltesting jf rettighetsforskriften §19
 • Samtykke skjema
 • Institusjonsplan
 • Oversikt over gitt opplæring
 • Oppdatert liste over ansatte, med stillingsbetegnelse og tiltredelsesdato
 • Beboeroversikt

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om systemrevisjon datert 04.07.2012
 • Dokumenter oversendt fra Hugin barneverntiltak datert 27.08.2012

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Svein Storm-Aafoss

Daglig leder

X

X

X

Mette Larsen

Avdelingsleder

X

X

X

Nina Laeskogen

Miljøterapeut

X

X

 

Magne Solheim

Miljøarbeider

X

X

 

Siri Odnes

Miljøarbeider

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Tuva Kongsvoll, Espen Bjorli og Jorunn Ødegårdstuen