Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oppland viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Nord-Aurdal kommune 04.06.12. Kommunens kontaktperson var Mona Kristin Haganes, Leder for tildelingskontoret. Rådgiver Jens Fløtre og seniorrådgiver Randi Marthe Graedler gjennomførte tilsynet. Tilsynet ble gjennomført i Tildelingskontorets lokaler.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, nr. 6 bokstav d, eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass i sykehjem etter samme lov § 3-2, nr. 6 bokstav c.

Tema for tilsynet er saksbehandlingsreglene knyttet til tildeling av avlastning til eldre.

- Utredningsplikten – Følger av forvaltningsloven §§ 16 og 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og gale opplysninger blir lagt til grunn.

- Individuell vurdering – Tildeling av avlastning skal skje på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen.

- Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen – Vedtaket skal være skriftlig, om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Begrunnelsen for vedtaket skal tilfredsstille kravene i forvaltningsloven § 25. Begrunnelsen skal være tilstrekkelig for partene til å forstå hvilken hjelp som skal ytes. Eventuelt om avslag er begrunnet på en slik måte at det er mulig for partene å vurdere om det er grunnlag for å klage.

Oversikt over den skriftlige dokumentasjon vi har gjennomgått

Nord-Aurdal kommune er den største kommunen i Valdres med 6.500 innbyggere, - med Fagernes som et moderne handels-, turisme – og servicesenter med variert næringsliv.

Det ble etablert Tildelingskontor i kommunen for snart to år siden.

Tilsynet gjennomgikk ca. 20 vedtak om avlastning fordelt på 6 personer, i tillegg vedtak om tidbegrenset opphold i sykehjem til 14 personer. Alle vedtak er fattet etter 01.01.11

Funn og konklusjon

Tilsynet har følgende kommentarer:

Utredningsplikten

Utredningen av sakene synes å være i henhold til loven. Omsorgsmottaker sin situasjon er godt beskrevet mens situasjonen for omsorgsyter og dens behov for avlastning er i mindre grad beskrevet. Omsorgsyters individuelle behov kommer ikke alltid godt fram i vedtakene.

I to saker er det søkt tidsbegrenset opphold og dette er innvilget. Det går ikke fram i vedtaket om det er informert om muligheten for avlastning, selv om dette kunne vært vurdert ut ifra de opplysninger som foreligger.

Individuell vurdering

Det kan synes som om kommunen vurderer lengden på avlastningsvedtakene etter individuelle behov, vedtakslengden varierer fra 3 til 15 dager.

Omsorgsyters omsorgsarbeide kommer i liten grad frem i det fremlagte materialet, samt omsorgsyters behov for avlastning.

Vedtak, begrunnelse innhold og informasjon om klageadgang

Samtlige vedtak om avlastning er adressert til omsorgsmottaker og ikke omsorgsyter, noe som kommunen selv informerte om ved oppstart av tilsynet.

Begrunnelsen for et vedtak skal inneholde:

1. Henvisning til lovhjemmel –

Det er vist til korrekte lovbestemmelser i de vedtak tilsynet gjennomgikk, samt at klageadgangen kommer tydelig frem.

2. Beskrivelse av de faktiske forhold –

Beskrivelse av de faktiske forhold kommer tydelig frem i de vedtak som er gjennomgått.

3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn –

Helse- og omsorgstjenesteloven er en utpreget skjønnslov. Dette forutsetter ekstra tydelighet i forhold til redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort i den enkelte sak. Begrunnelsen bør vise til hvorfor helse- og sosialtjenesten er kommet til at de tiltak som tilbys er valgt og hvorfor det innvilgede tilbud er tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet. Kravet er oppfylt i Nord-Aurdal.

Jens Fløtre
rådgiver

Randi Marthe Graedler
seniorrådgiver