Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 19. juni 2012 til 3. september 2012, tilsyn utført som systemrevisjon med Solhaugen Miljøhjem. Tilsynet ble gjennomført over en dag, og er som vanlig ved systemrevisjoner basert på et antall intervjuer, dokumentgranskning og gjennomgang av annet relevant materiell. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoll, jf. forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner § 26
 • Bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner, jf. lov om barneverntjenester § 5-9 og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner § 14

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknad.

Inger Berg Jorunn Ødegårdstuen
revisjonsleder

Øystein Dalberg
revisorer

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Solhaugen Miljøhjem i perioden 19. juni 2012 til 3. september 2012. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten Fylkesmannen i Oppland gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Solhaugen Miljøhjem er en privat barneverninstitusjon som tar imot barn og ungdom etter barnevernloven §§ 4-4 femte ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Beboerne er av begge kjønn og i alderen 12 til 18 år. Institusjonen er godkjent for 34 plasser fordelt på flere avdelinger. Institusjonsavdelingene er beliggende i kommunene Søndre Land, Lunner, Gran og Jevnaker. Primærmålgruppen er barn og unge med alvorlige relasjonsskader.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19. juni 2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 7 Dokumentunderlag

Formøte ble ikke avholdt

Åpningsmøte ble avholdt 18. juli 2012

Intervjuer

Seks personer ble intervjuet

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 8 Dokumentunderlag

Sluttmøte ble avholdt 18. juli 2012

4. Hva tilsynet omfattet

Temaene for systemrevisjonen var institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoll, jf. rettighetsforskriften § 26, og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner, jf. rettighetsforskriften § 14.

Avgjørelser om bruk av tvang skal protokollføres og begrunnes. Kravet om protokollføring er først og fremst satt for å sikre etterprøvbarhet, slik at tilsynsmyndigheten kan gå gjennom protokollene og vurdere om de er i samsvar med lov og forskriftskrav. For at Fylkesmannen skal kunne prøve om tvangsvedtaket var ”lovlig og forsvarlig” må protokollen være forsvarlig begrunnet og opplyst.

Tvang i akutte faresituasjoner innebærer at dersom en beboer er i ferd med å skade seg selv eller andre, eller utøve vesentlig skade på eiendom, kan beboeren holdes fast eller isoleres. Dette dersom det ikke finnes andre muligheter til å avverge skaden. Det må vurderes nøye i den konkrete situasjonen hva som er nødvendig tvang for å hindre skaden. Tvangsbruken skal være så kortvarig som mulig, og ikke av mer inngripende karakter enn helt nødvendig. Isolering av beboerne er kun tillatt der dette er absolutt nødvendig for å hindre skade på person eller vesentlig skade på eiendom. Tiltak som innebærer innlåsing på enerom er ikke tillatt i andre situasjoner enn i akutte faresituasjoner. Isolering kan bare besluttes av institusjonens leder eller den lederen gir fullmakt.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknad.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Tilsynet har mottatt rutinebeskrivelser og institusjonsplan som er oppdatert 14. mars 2012. Dette har vært viktig for å fastslå i hvilken grad institusjonen planlegger, gjennomfører, kontrollerer og evaluerer virksomheten. De krav lovgivningen stiller til internkontroll synes kjent og implementert i den reviderte delen av virksomheten. De ansatte er kjent med institusjonens rutiner, endringer blir tatt opp og drøftet i møter. De ansatte har fått opplæring i revidert rettighetsforskrift. Institusjonens avviksrapporteringssystem er kjent for de ansatte og avvik blir etterspurt og fulgt opp av ledelsen.

7. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 15. nov. 2011
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte
 • Oversikt over beboere
 • Opplæringsplan for 2012
 • Rutiner omhandlende paragrafer i rettighetsforskriften som krever vedtak eller protokoll
 • Institusjonsplan av 14.03.12
 • Tvangsprotokoller tilsendt i 2012
 • Dokumentasjon fra individrettede tilsyn og klager i 2012
 • Korrespondanse mellom institusjonen og Fylkesmannen:
 • Varsel ble sendt 19. juni 2012
 • Etterspurte dokumenter ble mottatt 9. juli 2012

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. I forbindelse med tilsynet ble det også gjennomført individuelle samtaler med to beboere, primært i forhold til de reviderte områdene.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kristin Løchsen

Avdelingsleder

X

X

X

Kristin Dietlefsen

Miljøarbeider

X

X

 

Lisa Marie Ravndal

Miljøterapeut

X

X

X

Marius Graaterud

Miljøarbeider

X

X

 

Ann Helen Skaufel

Avdelingsleder

X

X

X

Tonje Strand

Stedfortreder daglig leder

X

X

X

Cathrine Sørensen

Avdelingsleder

X

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Jorunn Ødegårdstuen, rådgiver Øystein Dalberg og seniorrådgiver Inger Berg med sistnevnte som revisjonsleder.