Helsetilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 2. juli 2012 til 24.10.2012, tilsyn utført som systemrevisjon med Aleris ungplan, avdeling Vårheim. Tilsynet ble gjennomført over en dag, og er som vanlig ved systemrevisjoner basert på et antall intervjuer, dokumentgranskning og gjennomgang av annet relevant materiell. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Institusjonens rutiner og praksis for rusmiddeltesting
 • Rusmiddeltesting, jf. Lov om barneverntjenester § 5-9 og forskrift om rettigheter og bruk av tvang § 19

Espen Bjorli
revisjonsleder

Jorunn Ødegårdstuen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Aleris ungplan, Vårheim i perioden 2. juli 2012 – 24.10.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med med barnverninstitusjoner etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vårheim er en avdeling under Aleris ungplan og er en privat barneverninstitusjon som tar imot barn og ungdom etter barnevernloven §§ 4-4 femte ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Beboerne er av begge kjønn og i alderen 12 til 18 år. Institusjonen er godkjent for fire ungdommer og er beliggende på Bøverbru i Vestre Toten kommune.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2. juli 2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 7. Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 22. august 2012.

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 7. Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22. august 2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for systemrevisjonen var rusmiddeltesting, jf. Lov om barneverntjenester § 5-9 og forskrift om rettigheter og bruk av tvang § 19.

Formålet med tilsynet er i første rekke å styrke rettsikkerheten for beboerne ved Vårheim. Under tilsynet undersøkes det om det finnes rutiner på de områder som omfattes av tilsynet, og om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Fylkesmannen skal deretter vurdere om de rutinene som er utarbeidet er i overensstemmelse med regelverket på området. Videre skal det undersøkes hva som praktiseres på det aktuelle området, om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og praksis er godt nok dokumentert i det materialet som fremlegges. Som en del av tilsynet skal det også på alle områder vurderes om virksomheten har den internkontollen som er tilstrekkelig for å sikre at det legges til rette for god og formålstjenelig omsorg og behandling for beboere under opphold på institusjonen.

5. Funn

Merknad:

Institusjonen har et forbedringspotensial ved å sikre opplæring, ensartet informasjon og kunnskap til alle ansatte om enkelte nyanser i § 19, samt å påse at prosedyren overholder forskriftskrav jf. § 19 i forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Merknaden bygger på følgende:

 • Prosedyren inneholder direkte feil
 • Meldt avvik på prosedyren har ikke ført til tilbakemelding/korrigering – skaper ikke felles forståelse
 • Uklart om muligheten til å bruke uristix ved § 19 (avdelingen har, men benytter de ikke)
 • Mangler samtykkeskjema
 • Ansatte oppgir at de ikke ville iverksatt rusmiddeltesting jf. § 19 uten å drøfte det med avdelingsleder
 • Ledelsen sørger ikke i tilstrekkelig grad for opplæring og fellesforståelse i endring av lovverk og prosedyre

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Tilsynet har mottatt rutinebeskrivelser og institusjonsplan. Dette har vært viktig for å fastslå i hvilken grad institusjonen planlegger, gjennomfører, kontrollerer og evaluerer virksomheten. De krav lovgivningen stiller til internkontroll synes kjent og implementert i den reviderte delen av virksomheten. De ansatte er kjent med institusjonens rutiner, endringer blir tatt opp og drøftet. De ansatte har fått opplæring i revidert rettighetsforskrift. Institusjonens avviksrapporteringssystem er kjent for de ansatte og avvik blir etterspurt og fulgt opp av ledelsen.

7. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 15. nov. 2011
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10. juni 2008

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte
 • Oversikt over beboere
 • Opplæringsplan for 2012
 • Rutiner og prosedyrer omhandlende rusmiddeltesting
 • Institusjonsplan
 • Dokumentasjon fra individrettede tilsyn og klager i 2012

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel sendt 2. juli 2012
 • Etterspurte dokumenter mottatt her 15. august 2012

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Heidi Frigård

Avdelingsleder

X

X

X

Øysten Hemstad

Miljøarbeider

X

X

X

Line Th. Engebretsen

Miljøterapeut

X

X

X

Geir Vesthus

Miljøarbeider

X

X

X

Stine - Gunn Ruste

Miljøterapeut

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Jorunn Ødegårdstuen og Espen Bjorli, sistnevnte som revisjonsleder