Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Revisjonstema1:

 • Om Dovre kommune sikrer barn i aldersgruppen 0 -6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer beskrevet i nasjonale retningslinjer og veiledere.

Revisjonstema 2:

 • Om Dovre kommune sikrer at helsetjenestene bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud.

Revisjonstema 3:

 • Om Dovre kommune sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn.

Revisjonstema 4:

 • Om Dovre kommune sikrer at helsestasjonstjenesten gir en faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

Det ble under tilsynet ikke avdekket forhold som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble ikke gitt merknad.

Dato: 2. juli 2013

Jens Christian Bechensten
revisjonsleder

Randi Marthe Graedler
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Dovre kommune i perioden 12.02.13 – 02.07.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Dovre kommune har ca. 2.750 innbyggere. Kommunen er organisert med ei rådmannsgruppe og virksomhetsledere. Helsestasjonen er plassert i virksomheten BUA, Barne- og ungdomsavdeling, sammen med barnevernstjenesten og jordmortjenesten. Helsestasjons- tjenesten består av ledende helsesøster og en sykepleier i helsesøsterstilling. Hun har 20 % permisjon fra stillingen for å ta helsesøsterutdanning, planlagt ferdig med denne våren 2014. Det er også tilknyttet en assistent i 20 % stilling til helsestasjonen. Helsestasjonslegen utgjør 10 % stilling, det samme gjør fysioterapitjenesten. Helsestasjonslegen er også fastlege i kommunen, sammen med to andre leger. Det benyttes felles fastlegeliste.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12.02.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.04.13.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22.05.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Revisjonstema1:

 • Om Dovre kommune sikrer barn i aldersgruppen 0 -6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer beskrevet i nasjonale retningslinjer og veiledere.

Revisjonstema 2:

 • Om Dovre kommune sikrer at helsetjenestene bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud.

Revisjonstema 3:

 • Om Dovre kommune sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn.

Revisjonstema 4:

 • Om Dovre kommune sikrer at helsestasjonstjenesten gir en faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

5. Funn

Det ble under revisjonen i Dovre kommune ikke avdekket forhold som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble ikke gitt merknad.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om barnevern
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Informasjonsskriv om helsestasjonen; hvilke tjenester som gis
 • Informasjonsskriv om helsestasjonen til familiene
 • Informasjonsskriv om brosjyremateriell til utdeling på helsestasjonen
 • Konsultasjoner på de ulike alderstrinn
 • Kvalitetshåndbok del 2, lokaler og utstyr
 • Barnekontroll
 • Avtalebok for helsestasjonen, tidsbruk de forskjellige kontroller
 • Arbeidsbeskrivelse for assistent
 • Orientering om skolestartundersøkelsen til foreldre og foresatte
 • Skjema for helseopplysninger fra hjemmet til skolehelsetjenesten
 • Utkast til nye prosedyrer for helsestasjonen som er under arbeid
 • Internkontroll helsestasjon, inklusive ROS-analyser
 • Skjema for bekymringsmelding til barnevern
 • Internt henvisningskjema HRA-BUA
 • Mal individuell plan
 • Prosedyre for screening i barnehage, fysioterapi
 • Foreløpig prosedyre for koordinerende enhet
 • Veiledning i koordinatorrollen
 • Handlingsplaner 1.halvår 2013
 • Kommuneplan Dovre – samfunnsdelen
 • Kompetanseplan Dovre kommune 2012
 • Oppvekstplan 0 – 6 år

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Brev fra Mai Lis Fremstad datert 04.04.13 med tilføyelser til hennes svar under intervju
 • 45 pasientjournaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 12.02.2013
 • Diverse eposter vedrørende praktisk gjennomføring av tilsynet
  Epost datert 04.04.2013 fra kommunalsjef Rune Pettersen og fra helsesøster Oddny Garmo med anmerkninger etter tilsynets presenterte funn på sluttmøtet. Anmerkningene retter seg mot tilsynets forståelse- og fortolkning av faglige nasjonale retningslinjer for helsestasjonstjenesten.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Rune Pettersen

kommunalsjef

X

X

X

Hege Lorenzen

Koordinator i samfunnsmedisin

X

 

X

Oddny Garmo

Ledende helsesøster

X

X

X

Kristin Lie

Jordmor

X

   

Ann Kristin Hagevold

Helsesøster

X

X

 

Mai Lis Fremstad

Helse- og rehabiliteringsleder

X

X

 

Nadja Nazaretian

Kommunelege 2, helsestasjonslege

X

X

X

Gurgen Nazaretian

Kommunelege 1

X

X

X

Hildegunn Dalum

Barne- og ungdomsleder

X

X

X

Ellen Nordrum Brøste

Fysioterapeut

X

X

X

Ann Mari Lusæter

Helsesekretær

X

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Guri Rudi, deltok ikke på sluttmøtet
Randi Marthe Graedler
Jens Christian Bechensten, revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år

Søk etter tilsynsrapporter

Søk