Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oppland viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Gausdal kommune 18.04.13. rådgiver Jens Christian Bechensten og underdirektør Jens Fløtre gjennomførte tilsynet.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar journalføringen knyttet til pasienter i sykehjem, uavhengig om de er tildelt rehabiliteringsplass, korttidsplass eller langtidsplass.

Stikkprøvetilsynet er en oppfølgning av et tilsyn gjennomført som en systemrevisjon 16.-17. november 2010. Tema for dette tilsynet var:

Om Gausdal kommune sikrer at inneliggende pasienter i sykehjem får forsvarlig rehabilitering. Dette gjelder uavhengig av om de er tildelt rehabiliteringsplass, korttidsplass eller langtidsplass.

Dokumentasjon og informasjonsflyt ble vektlagt under dette tilsynsbesøket.

Systemrevisjonen avdekket til dels store mangler i journalføringen knyttet til pasienter innlagt ved kommunes to sykehjem, jmf. Journalforskriften § 8, krav til journalens innhold

Oversikt over den skriftlige dokumentasjon vi har gjennomgått
Gausdal kommune har ca. 7000 innbyggere. Det er etablert et tildelingkontor. Dette har vært i funksjon fra mars 2012. Kommunen har to sykehjem.

Det ble gjennomgått totalt 20 journaler, herav:

Follebu omsorgssenter:

  • Fem siste pasienter innlagt med rehabilitering som formål
  • Fem siste pasienter innlagt på tidsbegrenset opphold
  • Fem siste pasienter innlagt på langtidsopphold

Forset omsorgsenter:

  • Fem siste pasienter innlagt ved Forset omsorgssenter

Funn

Tilsynet fokuserte på dokumentasjon i følgende faser i rehabiliteringsprosessen:

Utredning av behov for rehabilitering
Målsetting for og planlegging av rehabiliteringen
Gjennomføring og evaluering av rehabiliteringstiltak
Tverrfaglighet
Utskriving / avslutning

Tilsynet har følgende kommentarer:

  • En pasient har ikke dokumentert legevisit i løpet av de siste fem månder
  • En pasient som trenger opptrening før utskrivelse er ikke tilsett av fysioterapeut, tiltaksplan knyttet til rehabilitering er ikke utarbeidet.

Konklusjon

Gausdal kommune har endrert sine rutiner og praksis slik at dokumentasjon, knyttet til pasienter med behov for rehabilitering, legger til rette for tverrfaglig samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene som bør være involvert i forbindelse med rehabilitering av inneliggende pasienter i sykehjem.

Det er også lagt til rette for tverrfaglige møtepunkter for de ulike yrkesgrupper som er involvert i rehabiliteringsprosessen, slik at man sikrer nødvendig informasjonsflyt.
Det er ikke gjort funn som gir grunlag for merknad eller avvik.

Hans Tomter e.f. 
avdelingsdirektør/fylkeslege

Jens Fløtre
underdirektør

 

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.