Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 16.1.2013 – 8.5.2013 tilsyn ved barneverntjenesten i Gran.

Tema for tilsynet var:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldre

Det ble avdekket et avvik på området:

Gran kommune sikrer ikke ved dokumentering at de alltid evaluerer og vurderer om barnets totale omsorgsituasjon er god nok ved frivillige plasseringer

Jorunn Ødegårdstuen
revisjonsleder

Espen Bjorli
revisor

 

Tuva Kongsvoll
revisor

Unn Aasterud
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Gran kommune i perioden 16. januar 2013 – 8.mai 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gran kommune hadde 13 493 innbyggere ved inngangen av 4. kvartal 2012, andelen barn (0- 19 år) ligger på ca. 24 %. Kommunen er organisert etter to-nivåmodellen, med virksomhetsområdene som organisasjonsledd under rådmannen. Barnevernleder er virksomhetsleder for barneverntjenesten. Tjenesten hadde på tilsynstidspunktet 8 stilling, alle stillingene var besatt. Ved utgangen av 2010 hadde tjenesten 7 stillingshjemler, hvorav alle var besatt.

Bemanningsøkningen er kommet gjennom statlig styrking av kommunebarnevernet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16. januar 2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 21. mars 2013.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22. mars 2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Barneverntjenesten skal nøye og jevnlig følge utviklingen til barn som er plassert i fosterhjem. Tema for tilsynet er:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldre

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav, jf. lov 17. juli 1992 nr.100 om barneverntjenester (heretter barnevernloven).

Barneverntjenesten skal sikre at hvert enkelt barn som bor hele eller deler av sin oppvekst i fosterhjem får tilfredsstillende omsorg, og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd, opplæring og veiledning, og besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne være trygge på at barnet er godt nok ivaretatt. Barn i fosterhjem er ofte sårbare. Mange trenger ekstra vern og støtte. Både oppfølging og tilgjengelighet fra barneverntjenesten er nødvendig for å sikre at forholdene blir lagt til rette for at barnet skal få god omsorg.

Barns rett til å bli hørt og medvirke er nedfelt både i nasjonal lovgivning og i FNs barnekonvensjon. I medvirkning inngår barnets rett til å bli informert og få muligheten til å uttale seg, og at det skal legges vekt på hva barnet mener.

5. Funn

Avvik 1:

 • Gran kommune sikrer ikke ved dokumentering at de alltid evaluerer og vurderer om barnets totale omsorgsituasjon er god nok ved frivillige plasseringer

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremkommer ikke tydelig evaluering av langvarig frivillig plassering opp mot omsorgsovertakelse.
 • Kommunen har ikke et aktivt fungerende avviksrapporteringssystem, og avvik hverken etterspørres eller meldes.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven)
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av l O. februar 1967 (forvaltningsloven)
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Internkontroll Gran kommune
 • Endelig årsmelding
 • Rutinebeskrivelser fosterhjem
 • Oversikt over plasserte barn 2013
 • Organisering av fosterhjemsarbeidet
 • Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Mapper
 • Tilleggsdokumentasjon

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel sendt 16. januar 2013
 • Tilsvar fra kommunen, oversending av etterspurte dokumenter 20. februar 2013
 • Mail og tlf. kontakt for tilretteleggelse av tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Bjørn Magnø

Saksbehandler

X

X

X

Ole Marius Larmerud

Saksbehandler

X

 

X

Monica Bredesen

Saksbehandler

X

 

X

Roy Mortensen

Saksbehandler

X

X

X

Siri Katrine Knutsen

Saksbehandler

X

X

X

Tone Gulbrandsen

Barnevernleder

X

X

X

Arne Skogsbakken

Rådmann

 

X

X

Anne Grethe Hole-Stenerud

Kommunalsjef

 

X

X

         

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisorene Espen Bjorli, Tuva Kongsvoll, Unn Aasterud og Jorunn Ødegårdstuen, sistnevnte som revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk