Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 23.06.2013 til 20.12.2013, tilsyn utført som systemrevisjon med Hugin Barneverntiltak als. tilsynet ble gjennomført over en dag, og er som vanlig ved systemrevisjoner basert på et antall intervjuer, dokumentgransking og gjennomgang av annet relevant materiell. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Forsvarlig omsorg og behandling
 • Daglig omsorg og behandling, oppfølging av skole- og opplæringstilbud, oppfølging i fritidsaktiviteter og hjelp til medisinsk tilsyn og behandling

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader.

Espen Bjorli
revisjonsleder

Jorunn Ødegårdstuen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hugin barneverntiltak als i perioden 23.06.2013 - 20.12.2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevern § 5-7 og tilsynsforskriften § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hugin Barneverntiltak er en privat barneverninstitusjon som tar i mot ungdom etter barnevernlovens §§ 4-4 femte ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25, og 4-26. Hugin Barneverntiltak er godkjent for 18 plasser fordelt på 5 avdelinger. Beboere er av begge kjønn i alderen 12 til 18 år. Institusjonens hovedkontor er lokalisert på Bøverbru i Vestre Toten kommune, og institusjonsavdelingene er organisert med tre avdelingsledere.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.06.2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.09.2013

Intervjuer

Åtte personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 03.09.2013

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er gjennomført etter en veileder utarbeidet av Statens Helsetilsyn for tilsyn med barneverninstitusjoner gjennomført som systemrevisjon. Tema for tilsynet er forsvarlig omsorg og behandling. Tilsynet undersøkte hvordan institusjonen legger til rette for systematisk oppfølging av den daglige omsorgen, skole- og opplæringstilbud, fritidsaktiviteter og beboernes helseforhold. Videre hvordan institusjonen ivaretar beboernes rett til medvirkning under hvert av temaene.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, 11 des. 2003
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, 15. nov. 2011
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner, 10.juni 2008

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Organisasjonskart
 • Stillingsinstrukser
 • Opplæringsplan 2013
 • Aktuelle rutiner m tilhørende avviksskjema
 • Prosjektdokument, omstilling og organisasjonsutvikling i Hugin
 • Avdelingsveiledning, overordnet plan
 • Referater fra personalmøter og fagdager.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 23.06.2013.
 • Dokumentasjon mottatt 26.08.2013

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Svein Storm-Aafoss

Daglig leder

X

X

X

Lill Katrin Hansen

Avd leder Fredli

X

X

X

Britt Huva Stenseth

Avd leder Borstuen

X

X

X

Bjarte Hankestad

Avd leder Vildåsen

X

X

X

Thomas Flaten

Miljøarbeider

 

X

 

Renathe Micalsen

Miljøterapeut

 

X

 

Nina Laeskogen

Miljøterapeut

 

X

 

Larysa Komiychuk

Miljøterapeut

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok: rådgiver Jorunn Ødegårdstuen og rådgiver Espen Bjorli, med sistnevnte som revisjonsleder.