Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioden 15.1.2013 – 7.5.2013 tilsyn ved Lunner barneverntjeneste.

Tema for tilsynet var:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldre

Det ble avdekket et avvik på området:

 • Lunner kommune sikrer ikke alltid ved dokumentasjon og kontroll oppfølgingen av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet

Espen Bjorli
revisjonsleder

Jorunn Ødegårdstuen
revisor

 

Tuva Kongsvoll
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lunner kommune i perioden 15. januar 2013 – 7. mai. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lunner kommune hadde 8 874 innbyggere ved inngangen av 4. kvartal 2012, andelen barn (0- 19 år) ligger på ca. 32 %. Kommunen er organisert etter to-nivåmodellen, med rådmann og to kommunalsjefer. Barneverntjenesten inngår i familie og oppvekst enheten. Tjenesten hadde på tilsynstidspunktet 6 stillinger, alle stillingene var besatt. Ved utgangen av 2010 hadde tjenesten 5 stillingshjemler, hvorav 4,8 var besatt.

Bemanningsøkningen er kommet gjennom statlig styrking av kommunebarnevernet.

Ved utgangen av annet halvår 2012 var det 14 fosterbarn kommunen har tilsynsansvar for.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15. januar 2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 18. mars 2013.

Intervjuer

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 19. mars 2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Barneverntjenesten skal nøye og jevnlig følge utviklingen til barn som er plassert i fosterhjem. Tema for tilsynet er:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldre

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav, jf. lov 17. juli 1992 nr.100 om barneverntjenester (heretter barnevernloven).

Barneverntjenesten skal sikre at hvert enkelt barn som bor hele eller deler av sin oppvekst i fosterhjem får tilfredsstillende omsorg, og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd, opplæring og veiledning, og besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne være trygge på at barnet er godt nok ivaretatt. Barn i fosterhjem er ofte sårbare. Mange trenger ekstra vern og støtte. Både oppfølging og tilgjengelighet fra barneverntjenesten er nødvendig for å sikre at forholdene blir lagt til rette for at barnet skal få god omsorg.

Barns rett til å bli hørt og medvirke er nedfelt både i nasjonal lovgivning og i FNs barnekonvensjon. I medvirkning inngår barnets rett til å bli informert og få muligheten til å uttale seg, og at det skal legges vekt på hva barnet mener.

5. Funn

Avvik 1:

 • Lunner kommune sikrer ikke alltid ved dokumentasjon og kontroll oppfølgingen av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen jobber ikke alltid systematisk med og har ikke alltid oppdaterte omsorgsplaner og tiltaksplaner. Det er eksempelvis tiltaksplaner som ikke er dokumentert evaluert.
 • Tiltaksplaner og omsorgsplaner er av varierende kvalitet.
 • Kommunen kontrollerer ikke at arbeidet med barn i fosterhjem alltid gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. Kommunen kontrollerer ikke alltid at egne rutiner og prosedyrer følges. Kommunen har sjekklister, men disse blir i varierende grad benyttet.
 • Kommunen fremmer ikke alltid sak for fylkesnemnda når de vurderer at samværet for et omsorgsplassert barn ikke er til barnets beste.
 • Kommunen vurderer ikke alltid fortløpende om det er aktuelt med omsorgsovertakelse for frivillig plasserte barn.
 • Kommunen dokumenterer ikke alltid sine barnevernfaglige vurderinger. Det må fremgå av barneverntjenestens sakspapirer hva barneverntjenesten har vurdert og konkludert med etter samtaler med barnet eller andre som har opplysninger om barnets situasjon.
 • Kommunen sikrer ikke gjennom dokumentasjon at alle saker tas opp jevnlig. I en sak, finner vi ikke spor av diskusjon, drøfting eller evaluering i fagmøtene, journalnotat eller øvrig dokumentasjon.
 • Kommunen bruker ikke alltid sine erfaringer fra klager og lignende når det gjelder regelmessig gjennomgang og forbedring av tjenesten. Kommunen har ikke gjennomført brukerundersøkelse.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven)
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av l O. februar 1967 (forvaltningsloven)
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunens overordnede plandokumenter og årsmelding
 • Organisasjonskart
 • Interkontroll Lunner barneverntjeneste
 • Rutinehåndbok
 • Stillingsbeskrivelse fagleder

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Mapper og rutine for tilbakemelding til leder

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel sendt 15. januar 2013
 • Tilsvar fra kommunen, oversending av etterspurte dokumenter 13. februar 2013
 • Mail og tlf. kontakt for tilretteleggelse av tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Erica Sanger-Elneas

Tjenesteleder Familie og oppvekst

X

X

X

Tonje Bismo Skogstad

Barnevernleder

X

X

X

Kari Grina

Saksbehandler

X

X

X

Anders Blekkerud

Saksbehandler

X

X

X

Lisbeth Berg

Saksbehandler

X

X

 

Tone Trøhagen

Saksbehandler

X

X

 

Idun Eide

Kommunalsjef

 

X

X

Tore M. Andersen

Rådmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisorene Jorunn Ødegårdstuen, Tuva Kongsvoll og Espen Bjorli, sistnevnte som revisjonsleder.

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk