Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus fører i 2006 og 2007 tilsyn med helsetjenesten ved alle fengslene i Oslo og Akershus. Tilsynsbesøk ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt fant sted 12. og 13. mars 2007. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Nødvendig helsehjelp
 • Legemiddelhåndtering
 • Taushetsplikt

med fokus på:

 • Tilgjengelighet
 • Forsvarlighet
 • Samhandling innen fengselet og med andre behandlingsnivåer/ instanser

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

Dato: 18. april 2007

Bjørg C. Langeland
revisjonsleder
Kirsti E. Riddervold
revisor

 

Ketil Kongelstad
revisor
Øyvind Bernatek
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oslo kommune Bydel Bjerke Helsetjenesten ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt i perioden 1. desember 2006 – 18. april 2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt er en landsdekkende anstalt for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslete. Fengselet er bygget opp for såkalt progresjonssoning, med 4 avdelinger for gradvis tilnærming til et liv etter soning. I tillegg har fengselet en avdeling med lavere sikkerhets nivå (åpen soning) i Østensjøveien. Fengselet har ordinær kapasitet på 54 plasser, hvorav 9 av disse er i Østensjøveien. Denne avdelingen flytter nå til lokaler nærmere fengselet, og utvides til 14 plasser.

En hoveddel av de innsatte har eller har hatt rusproblemer, og er en utsatt gruppe med hensyn til smittsomme sykdommer. En annen stor gruppe er innsatte som er hjemmehørende i andre land og hvor mange har kommunikasjonsproblemer. Innsatte på varetekt med brev og besøksforbud representerer en særlig prioritert gruppe med tanke på å ivareta deres psykiske helse under isolasjon. Varetektsfengslete asylsøkere vurderes spesielt med tanke på om de har vært utsatt for tortur. Innsatte fra risikoutsatte land vurderes spesielt i forhold til tuberkuløs sykdom.

Helseavdelingen holder til i noe trange lokaler. Avdelingssykepleier, underlagt resultatsjef i bydelen, har det administrative og økonomiske ansvaret for driften. Bemanningen består av 1,63 sykepleier fordelt på 2 stillinger, 1 lege i 15 timer stilling/uke (tilstede 2 dager/uke), psykiatrisk sykepleier (15 timer/uke – tilstede 2 dager/uke) og 0,2 stilling for fysioterapeut. Stillingen for psykiatrisk sykepleier vil i løpet av kort tid bli utvidet. Helsetjenesten er tilgjengelig på dagtid på hverdager, men kan kontaktes telefonisk av fengselsbetjenter ved behov.

Alle nyinnsatte tilbys innkomstsamtale senest første virkedag etter innsettelse, der det også informeres om helsetjenesten og deres tilbud.

Helseavdelingen har samarbeid med psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Pasienter med definert behov blir vurdert og eventuelt gitt tilbud. Det er bl.a. gjort utredninger ved mistanke om ADHD. Det er nylig skjedd en endring i hvem som gir spesialisthelsetjenesten innen psykiatri. Nå gis tjenesten fra Psykiatrisk poliklinikk i Oslo fengsel, underlagt Regional sikkerhetsavdeling Ullevål universitetssykehus HF, og er bemannet bl.a. med psykiater og psykiatrisk sykepleier. Teamet er tilstede i Bredtveit fengsel en dag i uken. Helseavdelingen og Psykiatrisk team holder på å utarbeide samarbeidsrutiner.

Tilsynslegen står ansvarlig for all medisinering til innsatte. Helsetjenesten har en restriktiv holdning til bruk av A-/B-preparater. Under tilsynsbesøket 12.3.2007 var det ingen innsatte som stod på B-preparater. 5 pasienter var med i godkjent LAR-tiltak

All medisinutdeling foretas av fengselsbetjenter med godkjent kurs og tids- og stedsavgrenset delegasjonsfullmakt til dette. Sykepleier legger i ukedosetter, som bringes ut og oppbevares på vaktrommet på de enkelte avdelingene. All ilegging kontrolleres av annen sykepleier.

Helsetjenesten har i løpet av de siste måneder, i samarbeid med kriminalomsorgen, satt fokus på bruk av individuell plan. Det er utarbeidet retningslinjer/prosedyrer og aktuelle skjemaer. Det ble opplyst under tilsynsbesøket at det er utarbeidet individuell plan for ca. 10 pasienter.

Helsetjenesten har relevante faglige prosedyrer. Bydelen har utarbeidet avvikshåndteringssystem, som er implementert i helsetjenesten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 01.12.2006. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 12.03.2007.

Intervjuer
5 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Helseavdelingens lokaler.

Sluttmøte ble avholdt 13.03.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Om Oslo kommune Bydel Bjerke sikrer at fengselsinnsatte får nødvendig og forsvarlig helsehjelp
 • Om Oslo kommune Bydel Bjerke sikrer at legemiddelhåndteringen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav
 • Om Oslo kommune Bydel Bjerke sikrer at helselovgivningens bestemmelser om taushetsplikt ivaretas

 

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15
 • Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 • Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66
 • Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002
  nr. 1731
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av
  23. desember 2004 nr 1837
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste av
  18. november 1987 nr. 1153

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Skriv ”Internkontroll ved Helseavdelingen, Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt”, godkjent av Bydel Bjerke, desember 2001, sist oppdatert januar 2007 ved anm
 • Informasjonsskriv om Helseavdelingen (udatert) (finnes i innkomstperm til innsatte)
  (planlagt erstattet av brosjyre/serviceerklæring)
 • Bydel Bjerkes overordnete kvalitetssystem, Rapportdokument 2, revidert utgave 2006
 • Oversikt over de ansatte med beskrivelse av utdanning / kompetanse
 • Stillingsbeskrivelser (nye beskrivelser er under arbeid i bydelen)
 • Skriv (udatert) ”Opplæringsprogram for nyansatte i Helseavdelingen Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt”
 • Skriv (udatert) ”Plan for utvikling og vedlikehold av kompetanse i Helseavdelingen Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt”
 • Utskrift intranett Oslo kommune Bydel Bjerke ”Opplæringskalender våren 2007”
 • ”Prosedyre for å sikre at de innsattes behov for helsetjenester blir ivaretatt” datert januar 2007
 • Informasjonsskriv udatert ”Henvendelser til Helseavdelingen”
 • Informasjonsskriv ”Ved innsettelse på kveld / helg – Til førstebetjent og avdeling Østensjø” datert januar 2007
 • Fengselets felles ”Samtalelapp”, på norsk og tysk
 • ”Prosedyre når innsatte ved ankomst til fengselet står på betydelige doser vanedannende legemidler” revidert januar 2007
 • ”Retningslinjer for abstinesbehandling ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt” datert januar 2007
 • ”Tilbud om vaksinering” datert januar 2007
 • Skjemaer for vaksinering mot Hepatitt A og Hepatitt B
 • Skjemaer for vaksinering mot Hepatitt A og Hepatitt B Twinrix-vaksine
 • Informasjonsskriv til betjenter og 1. betjenter fra fung. inspektør i fengselet vedrørende tilsyn av innsatte datert 20.08.02, utarbeidet i samarbeid med helseavdelingen
 • 2 samtykkeskjemaer for bruk ved innhenting og ved utlevering av helseopplysninger, det ene også på engelsk
 • Oppfølgingsskjema for syke innsatte
 • Skjema ”Sysselsetting av forbud avd III”
 • ”Registreringsskjema for innsatte i Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt” til bruk for tilsynslegen
 • Kursbevis for kurs i legemiddelhåndtering ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
 • Godkjenningsbevis / delegasjonsfullmakt til betjenter for utdeling av legemidler vedlagt skriv om taushetsplikt
 • Fornyet godkjenningsbevis / delegasjonsfullmakt til betjenter for utdeling av legemidler vedlagt skriv om taushetsplikt
 • Skriv til betjent/1. betjent om at tiden er kommet for å fornye delegasjonsfullmakt
 • Fullmaktsliste
 • Skriv udatert ”Medikamentutdeling / føring av medisinkort”
 • Skriv ”Legemiddelbruk ved Bredtveit” revidert januar 2007
 • ”Retningslinjer for legemiddelhåndteringen ved Helseavdelingen Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt datert januar 2007
 • Medisinkort
 • ”Prosedyre medisindosering – Helseavdelingen Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt datert oktober 2006
 • Skjema for forskrivning
 • Skjema ”Istandgjøring: Kontroll og utlevering av ukedosett”
 • Fullmakt til sykepleier Anne Mari Nyhuus i legens fravær, datert mars 2003
 • Fullmakt til sykepleier Mari Anne Henriksen i legens fravær, datert mars 2003
 • Skjema ”Metadonliste”
 • Skjema ”Medisinliste” – brukes når 1. betjent henter medisin fra Helseavdelingen evt. kveld/helg
 • Kontrakt om farmasøytisk tilsyn og kontroll undertegnet september 2005
 • Rapport fra farmasøytiske tilsyn 15.05.2006 og 22.11.2006
 • Skriv vedrørende individuell plan datert 04.01.2007
 • Div. skjemaer til bruk ved og retningslinjer for utarbeidelse av individuell plan
 • ”Prosedyre for føring, håndtering og oppbevaring av pasientjournal i Helseavdelingen Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt” udatert
 • ”Forslag til prosedyrer for personvern” datert 18.2.04
 • ”Prosedyre for bruk av tolk ved Helseavdelingen Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt” datert desember 2006
 • Skjema ”Bekreftelse” ang bruk av tolk
 • Skjema ”Taushetserklæring” for tolk
 • Rutiner for elektronisk fakturabehandling, Helseavdelingen Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt datert januar 2007
 • ”Spilleregler for sykefravær for ansatte i Helseavdelingen, Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt datert mai 2002
 • ”Stedfortrederprosedyre sykepleietjenesten – Helseavdelingen Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt” datert oktober 2006
 • ”Prosedyre for klagebehandling fengselet ..” – datert 11.08.2005
 • Skriv ”Til Transportfører / Førstebetjentkontor” til bruk ved fremstillinger til behandling hos lege etc. Utarbeidet 2005
 • Skjema for føring av kontroll av kjøleskapstemperatur
 • Avviksskjema samt utskrift av Rutiner ved avvikshendelser Oslo kommune Bydel Bjerke
 • Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt sitt skjema for avviksrapport

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 45 medikamentkort
 • 25 journaler
 • Oversikt over betjenter med kurs i legemiddelhåndtering og varighet av delegasjonsfullmakter
 • Lister fra fengselet over nyansettelser og behov for kurs / delegasjonsfullmakter

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn i brev av 01.12.2006
 • Brev av 20.12.2006 fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus med bekreftelse på endring av dato for tilsynsbesøk
 • Brev fra Oslo kommune bydel Bjerke mottatt Helsetilsynet i Oslo og Akershus 12.01.07 med bekreftelse på mottatt informasjon om tilsyn og endring av dato.
 • Ekspedisjon av 31.01.07 fra Oslo kommune bydel Bjerke vedlagt etterspurt dokumentasjon
 • Brev av 20.02.2007 fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus til Oslo kommune bydel Bjerke vedlagt program for tilsynsbesøket samt anmodning om tilgang til dokumentasjon under tilsynsbesøket
 • Det har for øvrig vært kontakt via telefon og epost.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Ingun Høgås

fysioterapeut

x

   

Else Marie Mjærum

fengselsleder

x

   

Anne Svello Knoph

resultatsjef

x

x

x

Cecilie Brygghaug

sykepleier

x

   

Anne Mari Nyhuus

avdelingssykepleier

x

x

x

May Magnussen

psykiatrisk sykepleier

 

x

 

Anne Kristine Hofgaard

tilsynslege

x

x

 

Thor Norengen

fengselsførstebetjent

 

x

 

Turi Bondeson

bydelsoverlege

   

x

Tove Heggen Larsen

ass. bydelsdirektør

   

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Kirsti E. Riddervold, rådgiver
Øyvind Bernatek, rådgiver
Ketil Kongelstad, ass. fylkeslege
Bjørg C. Langeland, rådgiver/ revisjonsleder