Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte 16. og 17. april 2007 tilsyn med helse- og sosialtjenester til voksne med alvorlig psykisk lidelse i Oslo kommune, bydel Nordstrand.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon og omfattet følgende områder:

 • Oppstartfasen - tilgjengelighet til tjenester, håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning av behov og avgjørelse/ vedtak om tjenester
 • Iverksettingsfasen - iverksetting av tjenester innen forsvarlig tid, i tråd med plan og utredning og krisehåndtering
 • Oppfølgingsfasen - sikring av kontinuitet, oppfølging av tjenestemottakerne, revurdering av behov og eventuelt justering av tjenester

I forhold til hver fase er det undersøkt om bydelen oppfyller krav i sosial- og helselovgivingen om:

 • brukermedvirkning
 • koordinering av tjenestene
 • individuelt tilpassede tjenester
 • forsvarlig tjenesteyting

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble funnet 2 avvik.

Avvik 1:

Bydelen har ikke et system som sikrer at brukere som mottar tjenester i hjemmet fra seksjon psykisk helse, får skriftlig vedtak på tjenestene.

Avvik 2:

Bydelen har ikke et system som sikrer at alle vedtak om støttekontakt iverksettes innen forsvarlig tid.

Skriftlige vedtak vil i høyere grad sikre brukernes rettssikkerhet. Det vil gjøre tjenestene forutsigbare og gi brukerne en reell klagemulighet. Ved å gi konkrete vedtak på tjenester synliggjør man bydelens kapasitetsbehov på området og sikrer derigjennom brukernes rett til forsvarlige tjenester.

Dato:

Heidi Fugli
revisjonsleder
Marit Thorseth
revisor

 

 

Ketil Kongelstad
revisor
Karianne Arnkværn
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved bydel Nordstrand i Oslo kommune i perioden 8.2.2007 - 1.6.2007. Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Tilsynet er en del av et landsomfattende felles tilsyn i 2007 med sosial- og helsetjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar bestemte lovkrav innenfor de tema tilsynet omfatter.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivingen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen. Sammenheng og helhet i tjenestetilbudet er blant de mest kritiske faktorene ved tjenesteyting til personer med psykisk sykdom.

Fylkesmannen som ansvarlig for tilsynet med sosialtjenesten og Helsetilsynet i fylket som ansvarlig for tilsynet med helsetjenesten, har oppnevnt ett felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Det er utarbeidet en felles rapport. Oppfølging av eventuelle avvik vil bli koordinert.

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av tilsendte dokumenter, ved intervjuer og revisjonsbevis. Revisjonsbevis innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bydel Nordstrand har ca 43.000 innbyggere. Tjenestene er organisert med en bestilleravdeling og to fagavdelinger for utførertjenestene. Sosial- og helsetjenesten i bydelen er organisert i Avdeling for velferd og sosiale tjenester, som blant annet omfatter seksjon psykisk helse. Seksjon psykisk helse skal ha den samlede oversikt over størstedelen av personer med psykiske lidelser, med behov for bistand fra bydelen, og er bydelens hovedkontaktpunkt til spesialisthelsetjenesten. Seksjon psykisk helse innehar funksjon som bestiller og utfører, men forholder seg til bestillerkontoret ved behov for andre helse- og sosialtjenester.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 8.2.2007.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Forundersøkelser:

Forut for tilsynet ble det holdt telefonintervju med to fastleger, to støttekontakter og tilhørende Distriktspsykiatriske senter.

Åpningsmøte ble avholdt 16.4.2007.

Intervjuer
12 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 17.4.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var bydelens planlegging og gjennomføring av tiltak som sikrer at personer med alvorlig psykisk sykdom får forsvarlige tjenester. De aktuelle problemstillingene er belyst i tre faser gjennom fire perspektiver. Bydelens oppgaver innenfor hver av disse har sammenheng med og kan påvirke hverandre.

Oppstartfasen

tilgjengelighet til tjenester, håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning av behov og avgjørelse/vedtak om tjenester

Iverksettingsfasen

iverksetting av tjenester innen forsvarlig tid, i tråd med plan og utredning og krisehåndtering

Oppfølgingsfasen

sikring av kontinuitet, oppfølging av tjenestemottakerne, revurdering av behov og eventuelt justering av tjenester

I forhold til hver fase er det undersøkt om bydelen oppfyller krav i sosial- og helselovgivingen om:

 • brukermedvirkning
 • koordinering av tjenestene
 • individuelt tilpassede tjenester
 • forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Under tilsynet ble det funnet 2 avvik, det ble ikke gitt noen merknader.

Avvik 1:

Bydelen har ikke et system som sikrer at brukere som mottar tjenester i hjemmet fra seksjon psykisk helse, får skriftlige vedtak på tjenestene.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 8-1
 • Kommunehelsetjenesteloven § 2-1 4. ledd, jf. forskrift om sykepleietjenesten i kommunene § 1.

Avviket bygger på følgende:

 • gjennom intervjuer og dokumentgjennomgang fremkom det at seksjon psykisk helse utfører tjenester i hjemmet til brukerne
 • gjennom intervjuer fremkom det at brukere som mottar tjenester i hjemmet fra seksjon psykisk helse ikke får vedtak på tjenestene, dette gjelder både praktisk bistand og opplæring og psykiatriske sykepleietjenester som støttesamtaler etc.
 • ved gjennomgang av pasientdokumentasjon til 15 brukere fant man ingen vedtak på hjemmetjenester utført av seksjon psykisk helse

Kommentar:

 • Skriftlige vedtak vil i høyere grad sikre brukernes rettssikkerhet. Det vil gjøre tjenestene forutsigbare og gi brukerne en reell klagemulighet.
 • Vedtak bør så langt det er mulig utformes slik at mottakeren vet hvilke tjenester som skal gis, omfang og når de skal gis.
 • Ved å gi konkrete vedtak på tjenester synliggjør man bydelens kapasitetsbehov på området og sikrer derigjennom brukernes rett til forsvarlige tjenester.
 • Manglende konkretisering av vedtak vanskeliggjør en registrering av svikt i tjenesteutførelsen som avvik.

Avvik 2:

Bydelen har ikke et system som sikrer at alle vedtak om støttekontakt iverksettes innen forsvarlig tid.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4-3 jf § 4-2 c)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 f) og g)

Avviket bygger på følgende:

 • det fremkom ved intervju og dokumentgjennomgang at det kan ta flere måneder å iverksette vedtak om støttekontakt
 • det fremkom gjennom intervju og dokumentgjennomgang at det ikke ble foretatt revurdering av vedtak om støttekontakt ved manglende iverksetting og at alternative tjenester ikke ble vurdert

Kommentar:

 • Støttekontakt er en lovregulert oppgave knyttet til en bruker. Tjenesten skal være med på å hjelpe den enkelte til meningsfull fritid og sosialt samvær. Det handler både om å sikre kontakt og yte nødvendig støtte til å mestre sosiale situasjoner.
 • Bydelen/kommunen skal sikre at tjenesten ytes fra det tidspunktet vedtaket angir eller snarest mulig etter at underretning om vedtaket er gitt. Dersom støttekontakt tilbudet ikke er iverksatt til angitt tid eller at bydelen/kommunen innen tre uker har vurdert andre tiltak, ansees det som brudd på kravet om iverksetting innen rimelig tid.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984)
 • Lov om helsetjenesten i kommunene (1982)
 • Lov om sosiale tjenester (1991)
 • Lov om helsepersonell (1999)
 • Lov om pasientrettigheter (1999)
 • Forvaltningsloven (1967)
 • Forskrift om individuell plan (2004)
 • Forskrift om internkontroll (2002)
 • Forskrift om kvalitet (2003)
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Mal for internrevisjoner
 • Oversikt over UPK-forelesninger
 • Opplæringsplan adm/org
 • Avtale om samarbeid, overordnet med Oslo kommune og spesialisthelsetjenesten
 • Lokal avtale med spesialisthelsetjenesten
 • Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2004-2008
 • Oversikt over saksbehandlere
 • Delegasjonsfullmakter
 • Delegasjonsfullmakter budsjett
 • Årsmelding 2005
 • Årsmelding 2006
 • Budsjett 2007
 • Prosedyrer fra bydelsoverlegen
  - Begjæring om tvungen legeundersøkelser
  - Fastlegeavtale
  - Rammeavtale Oslo kommune og Den Norske Legeforening
 • Standarder og kriterier for tildeling av tjenester
 • Tjenestebeskrivelser
 • Serviceerklæringer
 • Støttekontakter/avlastere
 • Prosedyrer/felles
 • Ansatte og prosedyrer psykisk helse
  - Mottak av henvendelser
  - Inntakskriterier
  - Prosedyrer oppfølging
  - Utvikling/veiledning
  - Avslutning
  - Vold/trussler
  - Boliger for psykisk utviklingshemmede
     Oversikt over brukere med tilleggsdiagnose alvorlig psykisk lidelse
     Ansatte i boliger
     Prosedyrer over brukernes midler
  - Hjemmetjenesten
     Ansatte 
     Opplæringsplan 2007 
     Håndbok/uteperm
     Prosedyrer psykisk lidelse og eldre
  - Samlokaliserte boliger
     Ansatte
     Prosedyrer
  - Herregårdsveien 4/bolig
     Prosedyrer
  - Sosialtjenesten
     Ansatte rus psykiatri
     Prosedyrer
     Kvalitetshåndbok
     Retningslinjer/rus

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Dokumentasjon på tjenesteytingen til 15 pasienter med alvorlig psykisk lidelse, hvorav 2 med diagnose alvorlig psykisk lidelse og rus, 2 med alvorlig psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming, 3 fremmedkulturelle med alvorlig psykisk lidelse og 8 brukere med alvorlig psykisk lidelse.
 • Møtereferat fra samarbeidsforum
 • Referat fra psykiatriforum
 • Møtereferat fra rehabiliteringsteamet

Forut for tilsynet ble det holdt telefonintervju med to fastleger, to støttekontakter og tilhørende Distrikts psykiatriske senter.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn datert 8.2.2007
 • Tilsendt dokumentasjon fra bydel Nordstrand datert 19.3.2007
 • Program for tilsynet datert 22.3.2007

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Ine Sollie

Konsulent

x

x

Bente Sandmo

Saksbehandler

x

x

x

Bente Aldrin

Avd.sjef VST

x

x

x

Anne Søbstad

Seksjonsleder fysioterapi

x

x

x

Karin Gabrielsen

Seksjonsleder hjemmesykepleien

x

x

x

Anita Ekeren

Sykepleier

x

x

x

Bente Nodland

x

x

Vildgun Steinhaugen

Seksjonsleder sosialtjenesten

x

Nathalie Torvund

Sosialkonsulent

x

x

Britt Disch

Miljøterapeut

x

x

Jan Liland

Leder Herregårdsveien 4

x

x

Sigyn Sørvoll Ødegaard

Seksjonsleder psykisk helse

x

x

x

Jarle Brændeland

Psyk sykepleier

x

x

x

Torill E Hansen

x

Lene Jensen

x

x

Per Johannesen

Bydelsdirektør

x

x

Vidar Kirkerød

Bydelsoverlege

X

X

Rupinder Bains

Seksjonsleder utviklingshemmede

x

Sissel Badendyck

Spesialkonsulent

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver/statsviter Marit Thorseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus sosial og familieavdeling, revisor
Rådgiver/jurist Karianne Arnkværn, Fylkesmannen i Oslo og Akershus sosial og familieavdeling, revisor
Ass fylkeslege Ketil Kongelstad, Helsetilsynet i Oslo og Akershus, revisor
Rådgiver/sykepleier Heidi Fugli, Helsetilsynet i Oslo og Akershus, revisjonsleder