Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte 3. og 4. mai 2007 tilsyn med helse- og sosialtjenester til voksne med alvorlige psykiske lidelser i Oslo kommune, bydel Sagene.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon og omfattet følgende områder:

 • Oppstartfasen – tilgjengelighet til tjenester, håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning av behov og avgjørelse/vedtak om tjenester
 • Iverksettingsfasen – iverksetting av tjenester innen forsvarlig tid, i tråd med plan og utredning og krisehåntering
 • Oppfølgingsfasen – sikring av kontinuitet, oppfølging av tjenestemottakerne, revurdering av behov og eventuelt justering av tjenester

I forhold til hver fase er det undersøkt om bydelen oppfyller krav i sosial- og helselovgivningen om:

 • brukermedvirkning
 • koordinering av tjenestene
 • individuelt tilpassede tjenester
 • forsvarlig tjenesteyting

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble funnet 1 avvik og gitt 2 merknader.

H3>Avvik 1

Bydelen har ikke et system som sikrer at alle vedtak om støttekontakt iverksettes innen forsvarlig tid.

Merknad 1

Bydelen bør i høyere grad vektlegge arbeidet med å sikre vedlikehold og utvikling av de ansattes fagkompetanse ved mer systematiske og bedre planlagte opplæringstiltak.

Merknad 2

Bydelen bør i større grad dokumentere og vurdere behovet for praktisk bistand med opplæring/miljøarbeidertjeneste for personer med alvorlige psykiske lidelser som bor i eget hjem.

Dato: 13.06.2007

Heidi Fugli
revisjonsleder
Ketil Kongelstad
revisor

 

 

Marit Thorseth
revisor
Karianne Arnkværn
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Oslo kommune, bydel Sagene i perioden 27.02.07 – 13.06.07. Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Tilsynet er en del av et landsomfattende felles tilsyn i 2007 med sosial- og helsetjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar bestemte lovkrav innenfor det tema tilsynet omfatter.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen. Sammenheng og helhet i tjenestetilbudet er blant de mest kritiske faktorene ved tjenesteyting til personer med psykisk sykdom.

Fylkesmannen som ansvarlig for tilsynet med sosialtjenesten og helsetilsynet i fylket som ansvarlig for tilsynet med helsetjenesten, har oppnevnt ett felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Det er utarbeidet en felles rapport. Oppfølging av avvik vil bli koordinert.

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sagene bydel har ca 30 500 innbyggere. Bydelen er delt inn i tre fagavdelinger. Sosial- og helsetjenesten i bydelen er organisert i en egen avdeling som har en bestillerenhet, flere utførerenheter og Nav kommunal del som har både bestiller og utførerfunksjoner. Bydelen har nylig omorganisert tjenesten på utførersiden og samlet rehabiliteringssenter, aktivitetssenter, støttekontakter, psykiatrisk sykepleiere, botilbud til personer med psykiske lidelser og fysioterapi/ergoterapi i en egen enhet, Enhet for rehabilitering og psykisk helse. Denne enheten har blant annet ansvaret for koordinering av det psykiske helsearbeidet i bydelen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.02.07. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Forundersøkelse: Forut for tilsynet ble det holdt telefonintervju med to fastleger, to støttekontakter og en representant for Josefinegt Distrikts psykiatrisk senter.

Åpningsmøte ble avholdt 3. mai 2007.

Intervjuer. 12 personer ble intervjuet.

Dokumentgranskning. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 4.mai 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var bydelens planlegging og gjennomføring av tiltak som sikrer at personer med alvorlig psykisk sykdom får forsvarlige tjenester. De aktuelle problemstillingene er belyst i tre faser gjennom fire perspektiver. Bydelens oppgaver innenfor hver av disse har sammenheng med og kan påvirke hverandre.

Oppstartfasen

tilgjengelighet til tjenester, håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning av behov og avgjørelse/vedtak om tjenester

Iverksettingsfasen

iverksetting av tjenester innen forsvarlig tid, i tråd med plan og utredning og krisehåndtering

Oppfølgingsfasen

sikring av kontinuitet, oppfølging av tjenestemottakerne, revurdering av behov og eventuelt justering av tjenester

I forhold til hver fase er det undersøkt om bydelen oppfyller krav i sosial- og helselovgivingen om:

 • brukermedvirkning
 • koordinering av tjenestene
 • individuelt tilpassede tjenester
 • forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Under tilsynet ble det funnet 1 avvik og gitt 2 merknader.

Avvik 1

Bydelen har ikke et system som sikrer at alle vedtak om støttekontakt iverksettes innen forsvarlig tid.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3 jf 4-2c)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten § 3
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremkom gjennom intervju og dokumentgransking at det kunne ta flere måneder å iverksette vedtak om støttekontakt.
 • Det fremkom gjennom intervju og dokumentgransking at det ikke ble foretatt revurdering av vedtak om støttekontakt ved manglende iverksetting og at alternative tjenester ikke ble vurdert.

Kommentar:
Støttekontakt er en lovregulert oppgave knyttet til en bruker. Tjenesten skal være med på å hjelpe den enkelte til meningsfull fritid og sosialt samvær. Det handler både om å sikre kontakt og yte nødvendig støtte til å mestre sosiale situasjoner.

Bydelen skal sikre at tjenesten ytes fra det tidspunktet vedtaket angir eller snarest mulig etter at underretning om vedtaket er gitt. Dersom støttekontakt tilbudet ikke er iverksatt til angitt tid eller at bydelen ikke innen tre uker har vurdert andre tiltak, ansees det som brudd på kravet om iverksetting innen rimelig tid.

Merknad 1

Bydelen bør i høyere grad vektlegge arbeidet med å sikre vedlikehold og utvikling av de ansattes fagkompetanse ved mer systematiske og bedre planlagte opplæringstiltak.

Merknad i forhold til følgende myndighetskrav:

Lov om sosiale tjenester § 2-3

Kommunehelsetjenesteloven §§ 6-1 jf 6-2

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 b) og c)

Merknaden bygger på følgende:

Det ble ikke fremlagt opplæringsplan for bydelens helse- og sosialtjeneste

Det fremkom gjennom flere intervjuer at tilbudet om opplæring var tilfeldig og mangelfullt

Mangelfull kartlegging av kompetansebehov

Merknad 2

Bydelen bør i større grad dokumentere og vurdere behovet for praktisk bistand med opplæring/miljøarbeidertjeneste for personer med alvorlige psykiske lidelser som bor i eget hjem.

Merknad i forhold til følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2 a)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgsstjenesten § 3

Merknaden bygger på følgende:

 • Det fremkom gjennom intervjuene at hjemmetjenesten bare unntaksvis yter praktisk bistand med opplæring til voksne med alvorlige psykiske lidelser.
 • Det fremkom gjennom intervjuene at det bare unntaksvis gis tid til praktisk bistand med opplæring fra enhet for rehabilitering og psykisk helse og at denne tjenesten i liten grad er dokumentert i vedtakene.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984)
 • Lov om helsetjenesten i kommunene (1982)
 • Lov om sosiale tjenester (1991)
 • Lov om helsepersonell (1999)
 • Lov om pasientrettigheter (1999)
 • Forvaltningsloven (1967)
 • Forskrift om individuell plan (2004)
 • Forskrift om internkontroll (2002)
 • Forskrift om kvalitet (2003)
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Budsjett 2007
 • Strategisk plan 2004-2007
 • Helse- og sosialplan 2000-2003
 • Handlingsplan psykisk helsearbeid 2005-2008
 • Organisasjonskart for Helse- og sosialavdelingen
 • Delegasjon og avgjøringsmyndighet
 • Samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten, psykisk helse
 • Rammeavtale for fastlegeordningen
 • Individuell fastlegeavtale (eksempel på en inngått avtale)
 • Oversikt over fastleger i bydelen
 • Rutiner Søknadskontoret (samledokument)
 • Saksbehandlere ved Søknadskontoret
 • Rutiner og aktivitetsplan, Rehabiliteringssenteret (samledokument)
 • Rutiner og oversikt støttekontakter (samledokument)
 • Ansatte i Rehabilitering og psykisk helse
 • Stillingsoversikt hjemmetjenesten

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Dokumentasjon på tjenesteytingen til 15 pasienter med alvorlig psykisk lidelse, hvorav 2 med diagnose alvorlig psykisk lidelse og rus, 2 med alvorlig psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming, 3 fremmedkulturelle med alvorlig psykisk lidelse og 8 brukere med alvorlig psykisk lidelse.
 • Henvisningsskjema til Kingosgate Rehabiliteringssenter
 • Vurderingsskjema
 • Arbeidsplasskartleggingsskjema for ansatte som utfører arbeid i andres hjem
 • Henvendelsesskjema for pleie- og omsorgstjenester
 • Evalueringsskjema

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen/Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel for tilsynet datert 27.februar 2007.
 • Tilsendt dokumentasjon fra bydel Sagene datert 11. april 2007.
 • Program for tilsynet datert 24. april 2007.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Bente Rolandsen Rise

Enhetsleder rehabilitering og psykisk helse

x

x

x

Henning Mørland

Bydelsoverlege

x

x

x

Bodil Jæger

Psykiatrisk sykepleier

x

x

Mette Reinbakk

Koordinerende sykepleier

x

x

x

Vigdis Høidahl

Enhetsleder hjemmetjenesten

x

x

x

Hector Melo

Miljøterapeut

x

x

x

Jannicke Smith

Fysioterapeut

x

x

x

Inger Lise Myklebust

Helse- og sosialsjef

x

Reidar Hundstad

Enhetsleder PU-tjenester

x

x

Mette Granberg

Ruskonsulent

x

Ingjerd Frantzen

Fagkonsulent søknadskontoret

x

x

x

Jorunn Hauland

Leder søknadskontoret

x

x

x

Asbjørg Bø

Fysioterapeut

x

x

Martha Londalen

Ergoterapeut

x

x

Marianne Kristoffersen

Fysioterapeut

x

Bård Hjelde

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver/sykepleier Heidi Fugli, Helsetilsynet i Oslo og Akershus, revisjonsleder
Rådgiver/statsviter Marit Thorseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus sosial og familieavdeling, revisor
Ass fylkeslege Ketil Kongelstad, Helsetilsynet i Oslo og Akershus, revisor
Rådgiver/jurist Karianne Arnkværn, Fylkesmannen i Oslo og Akershus sosial og familieavdeling, revisor
Førstekonsulent/jurist og vernepleier Inger Bøvre, Fylkesmannen i Oslo og Akershus sosial og familieavdeling, observatør