Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag


Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om tildeling av plass ved institusjonen skjer i henhold til fastsatt regelverk
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i henhold til lovens § 7-11, jfr. forskriftens kap. 5
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i forhold til lovens § 4-3 a
 • Om personalets opplæringsbehov ivaretas

Det ble under tilsynet avdekket to avvik.

Avvik 1

Kommunen sikrer ikke at vedtakene om plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid for oppholdet fattes med hjemmel i riktig lovbestemmelse.

Avvik 2

Kommunen sikrer ikke at forvaltningslovens regler om saksbehandling følges ved underretning om vedtaket.

Dato: 14.07.08

Arnfinn Løvik
revisjonsleder
Marit Thorseth
revisor

 

Signe Else Bjørnstad
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Karlsborg rehabiliteringssenter i perioden 11.04.08 – 14.07.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Karlsborg rehabiliteringssenter med avd. Mosseveien 223 drives av Oslo kommune. Institusjonen gir tilbud om midlertidig og mer varig bolig til menn med rusrelaterte problemer. Institusjonen har som målsetning å bedre den enkeltes boevne samt gi økt rusmestring. Det er ikke krav om rusfrihet. Institusjonen har 20 plasser, hvorav to rom er tilpasset beboere med bevegelseshemming. Det oppgis at det er relativt liten sirkulasjon av beboere og få som flytter til andre botilbud. Avd. Mosseveien 223 har 6 hybler i en stor villa ved sjøen. Plassene her tilbys de som kan klare en bosituasjon med begrenset tilsyn. Underavdelingen var ikke en del av det aktuelle tilsynet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.04.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 22.05.08.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 23.05.08.
 

4. Hva tilsynet omfattet

 

 • Om tildeling av plass ved institusjonen skjer i henhold til lov om sosiale tjenester § 4­3, jfr. § 4-2 d
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i henhold til lov om sosiale tjenester § 7-11, jfr. forskriftens kap. 5
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i forhold til individuell plan, jfr. lov om sosiale tjenester § 4-3 a
 • Om personalets opplæringsbehov ivaretas, jfr. lov om sosiale tjenester § 2-3

5. Funn

 

Avvik 1

Kommunen sikrer ikke at vedtakene om plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid for oppholdet fattes med hjemmel i riktig lovbestemmelse.  

Brudd på følgende myndighetskrav:
Lov om sosiale tjenester § 4-3, jfr. § 4-2 d, forvaltningsloven § 35, 5. ledd og internkontrollforskriften § 4.  

Avviket bygger på følgende:  

 • I 11 vedtak framgår det at innvilgelse av plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 7-6.

Kommentar:
Lov om sosiale tjenester § 7-6 gjelder bolig med heldøgns omsorgstjenester, og er opphevet i forhold til institusjoner for rusmiddelmisbrukere.  

Avvik 2

Kommunen sikrer ikke at forvaltningslovens regler om saksbehandling følges ved underretning om vedtaket.  

Brudd på følgende myndighetskrav:
Lov om sosiale tjenester § 8-1, jfr. forvaltningsloven §§ 27, 3. og 4. ledd og internkontrollforskriften § 4.  

Avviket bygger på følgende:  

 • Ved gjennomgang av 11 vedtak framgår det at det ikke gis opplysning om retten den enkelte beboer har til innsyn i sakens dokumenter.
 • Det framgår av 4 vedtak om utskriving før forutsatt tid at det ikke gis opplysninger om adgang til å søke utsatt iverksetting og adgang til å søke dekning av sakskostnader.
 • I beboeravtalen pkt. 11 står det at det ikke gis oppsettende virkning ved klage på vedtak om utskriving før forutsatt tid pga. vold eller trusler om vold.
 • Av dokumentasjon framlagt under revisjonen framgår det at Rusmiddeletaten i brev av 06.05.08 angående vedtak om utskriving anser krav til lovhjemling oppfylt.

6. Regelverk

 

 • Lov av 13.12.91 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov av 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 04.12.92 til lov om sosiale tjenester, kap. 5: Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere
 • Forskrift av 20.12.02 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding
 • Handlingsplan
 • Oversikt over ansatte ved institusjonen, med arbeidsområde
 • Verdigrunnlaget til Karlsborg rehabiliteringssenter
 • Prosedyrer for internkontroll
 • Journalføring i fagsystemene
 • Informasjon til brukerne om behandling av personopplysninger
 • Rammeavtale mellom klient, institusjon og sosialtjeneste
 • Rutiner for behandling av søknad
 • Rutine for registrering i Rusdata
 • Opplæringskalender
 • Presentasjon av institusjonen
 • Husordensregler
 • Beboeravtale
 • 10 vedtak om inn- og utskriving

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 beboermapper
 • Individuelle planer samt Rusmiddeletatens plan- og resultatmåling for 6 beboere
 • Rutiner for inn- og utskriving i kommunale og private institusjoner fra Rusmiddeletaten  
 • Instruks for inn- og utskriving fra Oslo kommune
 • Vedtak om utskriving av enkeltklient samt merknader fra Rusmiddeletaten
 • Tvangsprotokoll

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 11.04.08
 • Oversendelse av dokumenter fra institusjonen av 02.05.08
 • Program for tilsynet datert 20.05.08

8. Deltakere ved tilsynet

 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Sylvi Arnesen

Institusjonssjef

x

x

x

Carina H. Kristensen

Miljøterapeut

x

x

x

Roy Michaelsen

Verneassistent

x

x

x

Gunnar Tingvoll

Verneassistent X X

x

 

x

Per Justad

Verneassistent

 

x

 

Roshan Sakya

Verneassistent

x

x

x

Eva Linn W. Lilleheil

Verneassistent

 

x

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Marit Thorseth, revisor
Signe-Else Bjørnstad, revisor
Arnfinn Løvik, revisjonsleder