Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om tildeling av plass ved institusjonen skjer i henhold til fastsatt regelverk
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i henhold til lovens § 7-11, jfr. forskriftens kap. 5
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i forhold til lovens § 4-3 a
 • Om personalets opplæringsbehov ivaretas

Det ble under tilsynet avdekket to avvik.

Avvik 1

Kommunen sikrer ikke at vedtakene om plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid for oppholdet fattes med hjemmel i riktig lovbestemmelse.

Avvik 2

Kommunen sikrer ikke at forvaltningslovens regler om saksbehandling følges ved underretning om vedtaket.

Dato: 12.12.08

Arnfinn Løvik
revisjonsleder
Marit Thorseth
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kirkens Bymisjon Enga i perioden 16.09.08 - 10.12.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

 

Kirkens Bymisjon Enga er en del av Kirkens Bymisjon i Oslo og drives etter avtale med Oslo kommune. Det er en omsorgsinstitusjon som gir tilbud til personer som på grunn av langvarig misbruk av rusmidler trenger omfattende bistand og oppfølging av medisinsk helsetilstand. Målgruppen er kvinner og menn primært over 40 år som ruser seg på ulike rusmidler, inkludert personer i LAR, og også personer som grunnet rus/og eller psykiske lidelser har en spesiell utagerende og/eller truende atferd. Det er en målsetning at beboerne skal gis mulighet til å mestre eller endre sin situasjon slik at misbruket stabiliseres eller reduseres og livskvaliteten øker.

Institusjonen har 35 plasser over tre etasjer. Oppholdstiden er i utgangspunktet ment å være langvarig.

Inkludert i antall plasser er 4 heldøgnsplasser i mer selvstendige leiligheter i 4. etasje. Inkludert i målgruppen er derfor også personer som etter å ha bodd ved institusjonen over tid kan klare et mer selvstendig boforhold i leilighet i institusjonen og/eller har som ønske å trene seg før utflytting til ekstern bolig.

Institusjonen har tillitsvalgt blant beboerne. De har klagepostkasse hvor anonyme eller undertegnede klager kan legges.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16.09.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 18.11.08.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 19.11.08.

4. Hva tilsynet omfattet

 

 • Om tildeling av plass ved institusjonen skjer i henhold til lov om sosiale tjenester § 4-3, jfr. § 4-2 d
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i henhold til lov om sosiale tjenester § 7-11, jfr. forskriftens kap. 5
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i forhold til individuell plan, jfr. lov om sosiale tjenester § 4-3 a
 • Om personalets opplæringsbehov ivaretas, jfr. lov om sosiale tjenester § 2-3

5. Funn

 

Avvik 1

Kommunen sikrer ikke at vedtakene om plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid for oppholdet fattes med hjemmel i riktig lovbestemmelse.

Brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 4-3, jfr. § 4-2 d, forvaltningsloven § 35, 5. ledd og internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • I 17 tilsendte vedtak og 8 vedtak gjennomgått på institusjonen, framgår det at innvilgelse av plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 7-6.

Kommentar:
Lov om sosiale tjenester § 7-6 gjelder bolig med heldøgns omsorgstjenester, og er opphevet i forhold til institusjoner for rusmiddelmisbrukere.

Avvik 2

Kommunen sikrer ikke at forvaltningslovens regler om saksbehandling følges ved underretning om vedtaket.

Brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 8-1, jfr. forvaltningsloven §§ 27, 3. og 4. ledd og internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Det framgår av 5 vedtak om utskriving før forutsatt tid at det ikke gis opplysninger om adgang til å søke dekning av sakskostnader.
 • I 1 vedtak gis det ikke opplysninger om adgangen til å søke utsatt iverksetting.

Beboernes rett til individuell plan:

Ingen avvik.

Fylkesmannen vil bemerke:
plan (IP). I hovedsak er det beboere i LAR som har IP, samt enkelte som har hatt tilknytning til det psykiatriske hjelpeapparatet. Av gjennomgåtte saker på stedet hadde en IP. Institusjonen bruker i stor grad plan- og resultatmåling, hvor 26 av 35 beboere hadde slik plan. Enkelte beboere ønsker ikke noen form for plan. Institusjonen vil ha større fokus på IP fremover.

Opplæring av personalet:

Ingen avvik.

6. Regelverk

 

 • Lov av 13.12.91 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov av 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 04.12.92 til lov om sosiale tjenester, kap. 5: Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere
 • Forskrift av 20.12.02 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding 2007
 • Virksomhetsplan 2008
 • Oversikt over ansatte ved institusjonen
 • Prosedyrer for internkontroll
 • Delegasjonsreglement: Organisasjonskart, stab/linje, stillingsbeskrivelser, organisasjon og delegasjon
 • Organisasjonskart
 • Opplæringsplaner: Opplæring for nyansatte, individuell kompetanseplan, virksomhetens kompetanseplan for 2008 og 2009
 • Prosedyrer for inntakssamtale, innflytting, opphør av boforholdet/overføring til andre instanser, vedtak om utskriving
 • Husordensregler
 • Mal for rammeavtale mellom klient, institusjon og sosialtjeneste, individuell boavtale
 • 10 vedtak om inn- og utskriving
 • 10 beboerplaner/resultatmålinger

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 8 nye beboermapper
 • Rusmiddeletatens plan- og resultatmåling
 • Tvangsprotokoll: 152 anførsler om beslag/tilintetgjøring, 31 anførsler om kroppsvisitering/ransaking, 3 anførsler om besøksnekt, 1 anførsel om bruk av tvang på grunn av voldsbruk

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 16.09.08
 • Oversendelse av dokumenter fra institusjonen av 06.10.08
 • Program for tilsynet datert 03.11.08

8. Deltakere ved tilsynet

 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

André Sirnes

Virksomhetsleder

X

X

X

Ragnhildur Nielsdottir

Adm. leder

X

X

X

Turid Hedman

Sosialfaglig teamleder

X

X

X

Terese Wiig

Sykepleier

X

X

X

Janne-Heidi Andreassen

Verneassistent

X

X

X

Frøydis Olufsen

Miljøarbeider

 

X

 

Marianne Snellingen

Miljøterapeut

   

X

Gunnar Utby

Verneassistent

   

X

Ingrid Usterud-Svendsen

Verneassistent

   

X

Gunvor Thomle

Førstekonsulent

   

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Marit Thorseth, revisor
Arnfinn Løvik, revisjonsleder
Tore Sørensen, observatør