Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om tildeling av plass ved institusjonen skjer i henhold til fastsatt regelverk
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i henhold til lovens § 7-11, jfr. forskriftens kap. 5
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i forhold til lovens § 4-3 a
 • Om personalets opplæringsbehov ivaretas

Det ble under tilsynet avdekket tre avvik.

Avvik 1

Kommunen sikrer ikke at vedtakene om plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid for oppholdet fattes med hjemmel i riktig lovbestemmelse.

Avvik 2

Beboernes rettigheter ivaretas ikke, ved at forvaltningslovens regler om saksbehandlingen ikke følges ved vedtak om øyeblikkelig utskriving.

Avvik 3

Beboernes rettigheter ivaretas ikke, ved at forvaltningslovens regler om saksbehandling ikke følges ved underretning om vedtaket.

Dato: 06.10.08

Arnfinn Løvik
revisjonsleder
Marit Thorseth
revisor

 

 

1. Innledning 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kvinnetiltaket Bryn i perioden 23.07.08 — 25.11.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kvinnetiltaket Bryn eies og drives av Oslo kommune. Institusjonen ligger under Seksjon omsorg og kvinnetiltakene i Rusmiddeletaten, og er en av tre institusjoner som spesielt har kvinner som målgruppe.

Institusjonen gir et skjermet botilbud til kvinner hovedsakelig over 25 år i aktiv rus. Det er således ikke krav om rusfrihet. Institusjonen har som målsetning å styrke den enkeltes evne til egenomsorg og gi økt livskvalitet, med stabilisering eller bedring av den enkelte beboers situasjon knyttet til rus, helse, sosial fungering, boevne og økonomi.

Institusjonen har 26 plasser over tre etasjer, hvorav en hybel er tilrettelagt for rullestolbruker. Oppholdstiden er ikke tidsmessig avgrenset, men beboerne må ha evne til å fungere relativt selvstendig.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.07.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 18.09.08.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gift i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 19.09.08.

4. Hva tilsynet omfattet

 

 • Om tildeling av plass ved institusjonen skjer i henhold til lov om sosiale tjenester § 4- 3,jfr. § 4-2 d
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i henhold til lov om sosiale tjenester § 7-11, jfr. forskriftens kap. 5
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i forhold til individuelt plan, jfr. lov om sosiale tjenester § 4-3 a
 • Om personalets opplæringsbehov ivaretas, jfr. lov om sosiale tjenester § 2-3

5. Funn

Avvik 1

Kommunen sikrer ikke at vedtakene om plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid for oppholdet fattes med hjemmel i riktig lovbestemmelse.

Brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 4-3, jfr. § 4-2 d, forvaltningsloven § 35, 5. ledd og internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • 110 tilsendte vedtak og 8 vedtak gjennomgått på institusjonen, framgår det at innvilgelse av plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 7-6.

Kommentar:
Lov om sosiale tjenester § 7-6 gjelder bolig med heldøgns omsorgstjenester, og er opphevet i forhold til institusjoner for rusmiddelmisbrukere.

Avvik 2

Beboernes rettigheter ivaretas ikke, ved at forvaltningslovens regler om saksbehandlingen ikke følges ved vedtak om øyeblikkelig utskriving.

Brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 8-1,jfr. forvaltningsloven (fvl) § 35 5. ledd, fvl § 25 1. og 3. ledd, fvl § 27 3. og 4. ledd og internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Av tilsendt mal “Midlertidig vedtak om øyeblikkelig utskrivning” framgår det at vedtaket mangler henvisning til de regler vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av skjønnet, opplysninger om klageadgang, Klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, rett til innsyn i sakens dokumenter, adgang til å be om at gjennomføringen utsettes, veiledningsplikten etter fvl § il, samt adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter fvl § 36.
 • Av intervjuer og tilsendt rutinebeskrivelse “Fremgangsmåte ved bruk av midlertidig vedtak om øyeblikkelig utskrivning” som beskrives i kulepunktet over, fremgår det at vedtaksmalen benyttes av alle ansatte ved øyeblikkelig utskriving på grunn av vold eller trusler om vold.

Avvik 3

Beboernes rettigheter ivaretas ikke, ved at forvaltningslovens regler om saksbehandling ikke følges ved underretning om vedtaket.

Brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 8-1, jfr. forvaltningsloven § 27, 3. og 4. ledd og internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Ved gjennomgang av 10 tilsendte vedtak og 8 vedtak gjennomgått på institusjonen, fremgår det at det ikke gis opplysning om retten den enkelte beboer har til innsyn i sakens dokumenter.
 • Det framgår av 6 vedtak om utskriving før forutsatt tid at det ikke gis opplysninger om adgang til å søke utsatt iverksetting og adgang til å søke dekning av sakskostnader.

Beboernes rett til individuell plan:

Ingen avvik.

Ingen beboere hadde individuell plan etter eget ønske, men det jobbes aktivt for å sikre at beboere med sammensatte behov får slik plan.

Opplæring av personalet:

Ingen avvik.

6. Regelverk

 

 • Lov av 13.12.91 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov av 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 04.12.92 til lov om sosiale tjenester, Kap. 5: Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og behandling av russmiddelmisbrukere
 • Forskrift av 20.12.02 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsrapport 2007
 • Brukerundersøkelse (SWOT-analyse)
 • Oversikt over ansatte ved institusjonen
 • Opplæringsmal
 • Stillingsinstruks for fagkonsulent med stedfortrederansvar
 • Stillingsinstruks for miljøarbeider
 • Anskaffelsesfullmakter og signaturmatrise
 • Prosedyre for beordring
 • Skjema for oppfølgingssamtale etter 2 mnd. ansettelse
 • Husordensregler
 • Rammeavtale mellom klient, institusjon og sosialtjeneste
 • Utdrag fra fag og metodebok: Søknad, vedtak, flytting innen seksjonen, utskriving, politi på dør, dødsfall
 • Politiets rett til bostedsopplysninger
 • Mal for behandling av klagesaker vedr. inn- og utskriving fra institusjonen
 • Arbeidsfordeling inntaksteam
 • Temaer til forvernsamtale
 • Midlertidig vedtak om øyeblikkelig utskriving m/prosedyrebeskrivelse
 • Avtale for omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjoner
 • Krisepregede situasjoner. Håndtering og rutiner
 • Instruks for forhold mellom klient og ansatt i Rusmiddeletaten
 • Erklæring om taushetsplikt
 • Samtykkeerklæring/Retningslinjer for besøk/Oppbevaring av effekter
 • Maler for protokoll
 • 10 vedtak om inn- og utskriving

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 beboermapper
 • Rusmiddeletatens plan- og resultatmåling
 • Tvangsprotokoll, 23 anførsler om ransaking, beslag, bortvisning etc.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 23.07.08.08
 • Oversendelse av dokumenter fra institusjonen av 22.08.08
 • Program for tilsynet datert 03.09.08

8 Deltakere ved tilsynet

 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Tonje Anholt

Institusjonssjef

x

x

x

Vigdis Fodnes

Fagkonsulent

x

x

x

Leif Mortensen

Verneassistent

x

x

 

Christine Aa. Caspersen

Verneassistent

x

x

x

Therese Molvig

Verneassistent

x

x

 

Grethe Sørensen

Verneassistent

 

x

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Marit Thorseth, revisor
Arnfinn Løvik, revisjonsleder