Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 


Bakgrunn
Målsetting og avgrensning
Omfang
Gjennomføring
Funn
Sammenfatning med tidligere tilsyn
Rapport og videre oppfølging
Sluttkommentar

Bakgrunn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i 2008 gjennomført systemrevisjoner/tilsyn knyttet til Lov om sosiale tjenester Kap. 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Systemrevisjonene/tilsynene er en del av den samlede bestemte tilsynsvirksomheten for Fylkesmannen.

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning som ledd i kommunale tjenester reguleres i første rekke i Lov om sosiale tjenester Kap. 4A.

Fylkesmannens tilsynsmandat for dette området er nedfelt i lovens § 2-6. Der er det anført at fylkesmannen plikter å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter Kap. 4A og skal påse at virksomheten drives i samsvar med loven.

Det er i årene fra 2005 til 2007 blitt gjennomført systemrevisjoner/tilsyn overfor dette samme lovverket, de 2 første årene ble tilsynene gjennomført som ledd i landsomfattende tilsyn i regi av Statens Helsetilsyn. Det er i løpet av de 4 siste årene blitt gjennomført 23 tilsyn med 22 kommuner og bydeler, da er tilsynene for 2008 medregnet (en kommune fikk 2 tilsyn).

Målsetting og avgrensning

Målsettingen med tilsynet i 2008 har vært å rette oppmerksomheten mot følgende 2 områder:

Om kommunen/bydelen sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Om kommunen/bydelen sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A benyttes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

Aktuelle tjenestemottakere vil her være personer med utviklingshemning som mottar kommunale tjenester.

En særskilt målsetting med tilsynet er å bidra til at lovgivers målsetting med Kap. 4A blir styrket, derfor er tilsynet rettet inn mot lovens formål knyttet til forebygging og begrensning av buk av tvang og makt samt mot lovens øvrige krav og vilkår dersom tvang og makt må benyttes.

Noen av tilsynene i 2008 er blitt avgrenset til å omfatte særskilte tjenestesteder i den enkelte kommune og bydel. Disse stedene er blitt betegnet som samlokaliserte boliger. Denne videreføringen av en avgrensning er blitt foretatt ut fra tilsynserfaringene fra 2007.

Andre av tilsynene har omfattet hele tjenesten til den aktuelle målgruppen, på lik linje med tilsynene i 2005 og 2006.

Omfang

Det er blitt gjennomført 5 tilsyn knyttet til Kap. 4A i Oslo og Akershus i 2008, tilsynene er blitt gjennomført overfor bydel Nordstrand og kommunene Asker, Ullensaker, Vestby og Gjerdrum. De 2 første tilsynene var avgrenset til å gjelde samlokaliserte boliger.

Gjennomføring

Tilsynene er blitt gjennomført som systemrevisjon og det er blitt dannet et revisjonsteam bestående av 3 medarbeidere ved embetet for hvert tilsyn.

Det er blitt avholdt åpningsmøte og sluttmøte og blitt intervjuet ansatte fra ulike deler av tjenesteapparatet. Det er blitt avholdt samtaler med spesialisthelsetjenesten (habiliterings-

tjenesten) i forkant av de fleste tilsynene. Ved alle tilsynene er det også blitt foretatt befaringer på ulike tjenestesteder.

Dokumentgranskning utgjør en stor del av revisjonen. Denne granskningen omfatter både dokumenter hos Fylkesmannen, mottatte dokumenter fra kommunen/bydelen i forkant av tilsynet samt dokumenter underveis i selve tilsynet.

Funn

Det ble ved de 5 tilsynene avdekket 8 avvik og gitt 1 merknad.

Avvik blir betegnet som brudd på myndighetskrav mens merknad innebærer forhold der Fylkesmannen anser at kommunen/bydelen har et forbedringspotensial.

Nedenfor er det blitt foretatt en kategorisering og oppsummering av funnene som har dannet grunnlag for avvikene og merknaden.

Tilsynsområde 1 – Om kommunen/bydelen sikrer at alle aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med eventuelle endrede tjenestebehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Det ble avdekket 4 avvik og gitt 1 merknad på dette området.

Avvikene på tilsynsområde 1 kan sammenfattes slik:

 • Det er manglende sikring ved tildeling av tjenester.
 • Det er svikt i saksbehandlingsrutinene vedrørende vurdering og fornying av vedtak. Videre er det blitt fattet vedtak om reduksjon av tjenester uten at dette er blitt grunngitt eller forhåndsvarslet. Vedtak om tjenester (avlastning og støttekontakt) blir ikke iverksatt innen rimelig tid og midlertidige tiltak blir ikke vurdert. Vedtak om heldøgns omsorgstjenester er ikke kvantifisert med hensyn til bemanning eller annen utmåling. Klagesaker er ikke blitt behandlet og eventuelt oversendt Fylkesmannen.
 • Ressurser og kapasitet er ikke innrettet slik at behov for endrede/økte tjenester blir imøtekommet.
 • Det er svikt i samarbeid mellom bestiller- og utførertjenestene.
 • Det er svikt i internkontroll og styringssystemer vedrørende sikring av tjenester.

Merknaden på tilsynsområde 1 kan sammenfattes slik:

 • Kommunens egne tidsfrister i forhold til å foreta nye vurderinger av vedtak ble ikke overholdt og kontrollen med dette var mangelfull.

Tilsynsområde 2 – Om kommunen/bydelen sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A benyttes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

Det ble avdekket 4 avvik på dette området.

Avvikene på tilsynsområde 2 kan sammenfattes slik:

 • Ansatte har ikke tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter knyttet til sentrale begreper i lovverket. Opplæringen er mangelfull.
 • Det blir benyttet mekaniske tvangsmidler og inngripende varslingssystemer uten at lovverket er blitt tatt i bruk.
 • Rutiner for bruk av meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner mangler eller blir ikke fulgt.
 • Det er svikt i internkontroll og styringssystem vedrørende Kap. 4A.
 • En oppsummering og sammenfatning av de avdekkede avvikene vil i en slik rapport ikke kunne bli helt uttømmende. Det er slik at flere forhold henger nøye sammen, følger av hverandre eller går på tvers av de to tilsynsområdene.
 • Fylkesmannen har ved disse tilsynene sett på sammenhengen mellom forsvarlige ordinære tjenester og bruk av tvang og makt.
 • Et gjennomgående funn dette året har ellers vært sammenhengen mellom manglende opplæring, kunnskaper og ferdigheter og bruk av tvang og makt.

Videre har Fylkesmannen hatt fokus på viktigheten av internkontroll og gode styringssystemer. Det er ofte svikt på dette området som også medfører at det blir benyttet tvang og makt uten at dette blir hjemlet i lov; enten i for av bruk av meldinger eller gjennom godkjente vedtak.

Sammenfatning med tidligere tilsyn

Funnene og avvikene som er blitt avdekket i 2008 er i stor grad sammenfallende med tidligere års tilsyn.

Fortsatt blir det avdekket bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i lovverket og det avdekkes svikt i styring og internkontroll.

Rapport og videre oppfølging

Etter hvert gjennomført tilsyn blir det utarbeidet en rapport. Denne er offentlig og blir lagt ut på Fylkesmannen og Statens Helsetilsyn sine nettsider. I den enkelte rapport blir alle forhold som har dannet grunnlag for avvik og merknader beskrevet.

Fylkesmannen setter en frist for lukking av avvikene ved utsendelse av rapporten og dette blir så fulgt opp videre.

Sluttkommentar

Fylkesmannen har nå i 4 år gjennomført tilsyn som systemrevisjon opp mot rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Erfaringen tilsier at dette området fremdeles er utsatt for risiko og sårbarhet, og derigjennom fare for svikt.

Fylkesmannen sitt arbeid med Kap. 4A for øvrig er for året 2008 blitt oppsummert i en egen rapport som også er offentlig på våre nettsider.