Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tilsynsområde 1

Om bydel St. Hanshaugen sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Det ble gitt ikke gitt noen merknader eller avvik på dette området.

Tilsynsområde 2

Om bydel St. Hanshaugen sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester

Kap. 4A brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

Det ble ikke gitt noen merknader, men gitt 1 avvik på dette området.

Avvik 1

Bydel St. Hanshaugen sikrer ikke at alle aktuelle tjenesteytere/ansatte får systematisk opplæring i Lov om sosiale tjenester Kap. 4A. Det sikres derved heller ikke at de samme aktuelle tjenesteytere/ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter slik at de kan identifisere tvang og makt i arbeidet.

Dato: 16.10.09

Rådgiver Øivind Pedersen
revisjonsleder
Rådgiver Inger Bøvre
revisor

 

 

Rådgiver Sunniva E. Holberg
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 20.07.09 – 05.11.09 gjennomført av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter Lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bydel St. Hanshaugen er en sentrumsbydel i Oslo med ca. 32000 innbyggere.

Bydelen er organisert gjennom bydelsdirektør med sin stab og under denne 4 ulike avdelinger.

Tjenester til voksne personer med utviklingshemning er i første rekke organisert under Velferds- og helseavdelingen, under der igjen Forvaltningsseksjonen og under der Pleie- omsorgs- og rehabiliteringsenheten.

For barn er tjenesten organisert gjennom Oppvekst- og nærmiljøavdelingen og under der Oppvekstseksjonen.

I stab til avdelingssjefene er det også ansatt hver sin spesialkonsulent.

Vedtak om tjenester fattes i den enkelte seksjon.

Bydelen har også ansvar for byomfattende tjenester gjennom Storbyavdelingen.

Når det gjelder heldøgns omsorgstjenester til personer med utviklingshemning, har ikke bydelen egne tjenestesteder, men kjøper alle disse tjenestene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.07.09.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 14.09.09.

Intervjuer 5 personer ble intervjuet 14.09.09.

Oversikt over dokumenter som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 16.09.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Lov om sosiale tjenester Kap. 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning.

Område 1.
Om bydel St. Hanshaugen sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Område 2.
Om bydel St. Hanshaugen sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester

Kap. 4A brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

5. Funn

Område 1
Det ble ikke gitt noen merknader eller avvik på dette området.

Område 2
Det ble ikke gitt noen merknader på dette området.

Avvik 1

Bydel St. Hanshaugen sikrer ikke at alle aktuelle tjenesteytere/ansatte får systematisk opplæring i Lov om sosiale tjenester Kap. 4A. Det sikres derved heller ikke at de samme aktuelle tjenesteytere/ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter slik at de kan identifisere tvang og makt i arbeidet.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4A-1, 4A-2, 4A-7 og 4A-4, jamfør § 2-3.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, jamfør Lov om sosiale tjenester § 2-1.

Avviket bygger på følgende:

 • I den sentrale opplæringsplanen for bydelen er ikke opplæring i dette lovverket beskrevet. Det er heller ikke dokumentert at det finnes en fagspesifikk opplæringsplan der dette lovverket er tatt med.
 • Bydelen gjennomfører ikke egen opplæring av sine ansatte i Kap. 4A.
 • Bydelen har ingen oversikt over eventuell gjennomført ekstern opplæring i lovverket.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:
I vedtakene som omhandler heldøgns tjenester til voksne er det en feil lovhjemling. Vedtakene er hjemlet i § 4-2 d, men skal hjemles i § 4-2 a.

Vedtakene som omhandler heldøgns tjenester til voksne er generelt utformet og tilfredsstiller ikke forvaltningsmessige krav til innhold.

Der det kjøpes tjenester fra private tjenesteleverandører mangler det en felles ”styring og kontroll” fra bydelens side ved inngåelse av kontrakter. Kontraktene er utarbeidet av den enkelte leverandør og det finnes ingen regler i kommunen for hvordan disse skal inngås.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Krav til internkontroll innebærer at bydelens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Tilsynet har konkludert med at det er svikt i virksomhetens styringssystem på grunn av det avviket som er avdekket. Kontroll og oversikt knyttet til opplæring av ansatte i lovverket er sviktende, likeså er nødvendige tiltak for å rette opp for manglende opplæring ikke blitt iverksatt.

Dagens system for internkontroll i bydelen er ikke oppdatert i forhold til nåværende organisering og ikke tilpasset dagens tjenester, jamfør notatet ”Slik gjør vi det” fra bydelen.

Dette notatet er udatert men er utarbeidet av en tidligere serviceavdeling.

Bydelen har selv anført og lagt frem noen dokumenter vedrørende arbeidet med den nye KvalietsLosen. I følge en fremdriftsplan skal implementeringen skje i løpet av året 2009.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester.
 • Lov om helsetjenesten i kommunene.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helseltjenesten.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversendelsesbrev i forbindelse med tilsynet.
 • Organisasjonskart.
 • Delegasjoner av myndighet.
 • Sentral opplæringsplan.
 • System for internkontroll, ”Slik gjør vi det”.
 • Avviks/forbedringsskjema.
 • 10 anonymiserte vedtak om tildeling av tjenester.
 • Avtaler ved kjøp av tjenester.
 • Meldingsskjema for skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.
 • Prosedyre for Kap. 4A.
 • Fremdriftsplan vedrørende KvalitetsLosen.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksmapper vedrørende personer med utviklingshemning.
 • Dokumenter hos Fylkesmannen:
 • Årsberetning 2008 fra bydelen.
 • Årsberetning 2008 fra Storbyavdelingen i bydelen.
 • Budsjettforslag 2009 for bydelen.
 • Oversikt over antall tjenestemottakere fra bydelen registrert i forhold til Kap. 4A.
 • Informasjon fra bydelens nettsider.
 • Tidligere tilsynsrapporter.
 • Oversikt klagesaker for bydelen.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 20.07.09.
 • Program for tilsynet oversendt på e-post.
 • Ulike e-poster i forbindelse med praktisk gjennomføring av tilsynet.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Sveinung Lervåg

Intern revisor

X

 

X

Malin Brattstrøm

Fagkonsulent

X

X

X

Kjersti Halvorsen

Avdelingssjef

X

 

X

Tronn Jensen

Seksjonssjef

X

X

X

Andre Neby

Spesialkonsulent

X

X

X

Sven Bue Berger

Avdelingssjef

X

X

X

Inger J. Doblaug

Fagkonsulent

X

X

X

Hilde Lund

Spesialkonsulent

   

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Øivind Pedersen, revisjonsleder
Rådgiver Inger Bøvre, revisor
Rådgiver Sunniva E. Holberg, revisor