Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 


Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Det er gjennomført tilsyn ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, Follo DPS. Tilsynet var avgrenset til behandling av voksne med psykiske lidelser. Hovedfokus har vært rettet mot tjenesten ved Allmennpoliklinisk enhet og Ungdomsenheten/Psykoseteamet. Tilsynsbesøket fant sted 12. og 13. mai 2009.

Tilsynet er gjennomført av et team fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus, samt fagrevisorer.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder i et behandlingsforløp:

 • vurdering og prioritering av nye pasienter
 • utredning
 • behandling og oppfølging

Innenfor disse områdene har det vært rettet oppmerksomhet mot forsvarlighet; brukermedvirkning; samarbeid og samhandling; tilgjengelighet og oppfølging av pasienter under tvunget psykisk helsevern.

Tilsynet har ikke funnet grunnlag for å gi avvik på de områder som har vært gjenstand for tilsyn, men det er gitt tre merknader:

Merknad 1:

Virksomheten har et forbedringspotensiale i forhold til å sikre at utredning/diagnostisering alltid er vurdert og kvalitetssikret av spesialist for de pasienter, der primærbehandler er LIS-lege eller psykolog under spesialisering, og at spesialistens kvalitetssikring blir journalført.

Merknad 2:

Virksomheten har et forbedringspotensiale i forhold til å fange opp epikriser som er sendt til spesialist for kontrasignering, der det har oppstått uventet fravær hos spesialisten.

Merknad 3:

Virksomheten har et forbedringspotensiale i forhold til å skape en mer felles forståelse for hva et avvik er og en mer omforent praksis for hva som skal/kan/bør meldes.

Dato: 15. juni 2009

Bjørg C. Langeland
revisjonsleder
Helge Worren
revisor

 

 


Godkjent i papirform uten underskrift

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, Follo DPS i perioden 2. februar – 15. juni 2009. Hovedfokus har vært rettet mot tjenesten ved Allmennpoliklinisk enhet og Ungdomsenheten/Psykoseteamet.

Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Helsetilsynet. Tilsynet med DPS gjennomføres i 2008 og 2009 i samtlige helseregioner. Teamet gjennomførte tilsyn ved Alna DPS, daværende Aker universitetssykehus HF i 2008.

I Helse Sør Øst RHF er det opprettet 3 tilsynsteam. Tilsyn i Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland gjennomføres ordinært av et team sammensatt av representanter fra Helsetilsynet i henholdsvis Hedmark, Oppland og Oslo og Akershus samt fagrevisorer, en psykiater og en psykologspesialist. Dette tilsynet er gjennomført av et team fra Oslo og Akershus, samt fagrevisorene.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Funn ved en systemrevisjon kan være:

 • Avvik, som er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad, som er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Denne rapporten omhandler de merknader som er avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Follo DPS er ett av to DPS innenfor Klinikk for psykisk helse ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, tidligere Aker universitetssykehus HF.

Opptaksområdet er Follokommunene Oppegård, Ski, Frogn, Nesodden, Ås og Vestby, der det bor ca. 112000 personer.

Follo DPS består av:

 • Allmennpoliklinisk enhet – som er delt i tre team, A, B og C. Hvert team har en teamkoordinator
 • Døgnenheten – med 28 plasser.. Enheten har bl.a. 1 psykiater og 2 psykologårsverk
 • Gruppeenheten
 • Ungdomsenheten – som består av tidligere Psykoseteam (Tidlig intervensjon) og tidligere Psykiatrisk ungdomsteam (PUT). Enheten er nå delt i to grupper. Gruppe 1 har ansvar for pasienter med debuterende psykose og de som står i fare for å utvikle en psykotisk lidelse. Gruppe 2 har ansvar for pasienter med illegalt rusmisbruk.
 • Sosialmedisinsk enhet
 • Follo Akuttenhet – med åpningstid hverdager kl 9 – 22, helg og helligdager kl 8 – 15.
 • Merkantil enhet

Follo DPS er godkjent for tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Pr. 26. mars 2009 var det 18 pasienter på TPH.

Avdelingsleder er direkte underlagt klinikksjef, og har totalansvar for driften ved Follo DPS. Follo DPS. har medisinskfaglig og psykologfaglig rådgiver, ansatt i stab til avdelingsleder. I stabsfunksjon er også ansatt en sektorkoordinator. Hver enhet har sin enhetsleder, underlagt avdelingsleder.

Follo DPS har pr. 17. april 2009 totalt 133 stillinger/årsverk. Det ble i 2008 behandlet 2028 pasienter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2. februar 2009.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 20.april 2009.

Åpningsmøte ble avholdt 12. mai 2009.

Intervjuer
15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 13. mai 2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har vært rettet mot hvordan Follo DPS. ivaretar de allmennpsykiatriske funksjoner overfor personer med alvorlige psykiske lidelser. Tjenesten ved Allmennpoliklinisk enhet og Ungdomsenheten/Psykoseteamet har primært vært gjenstand for vurdering. Tilsynet har spesielt rettet fokus mot tilbud til pasienter med alvorlig depresjon og tilbud til pasienter med nyoppdagete symptomer forenlig med psykoselidelse.

Tilsynet er inndelt etter sentrale faser i et behandlingsforløp:

 • vurdering og prioritering av nye pasienter
 • utredning
 • behandling og oppfølging

Innenfor disse områdene har det vært rettet oppmerksomhet mot forsvarlighet; brukermedvirkning; samarbeid og samhandling; tilgjengelighet og oppfølging av pasienter under tvunget psykisk helsevern.

5. Funn

Tilsynet har ikke funnet grunnlag for å gi avvik på de områder som har vært gjenstand for tilsyn, men det er gitt tre merknader:

Merknad 1:

Virksomheten har et forbedringspotensiale i forhold til å sikre at utredning/diagnostisering alltid er vurdert og kvalitetssikret av spesialist for de pasienter, der primærbehandler er LIS-lege eller psykolog under spesialisering, og at spesialistens kvalitetssikring blir journalført.

Merknaden bygger på følgende:

 • LIS-leger og psykologer under spesialisering kan selv velge å ta nye pasienter opp med sin veileder, og ikke i behandlingsteamet. Det er ikke systemer som sikrer at dette alltid blir gjort, og det er ikke rutine for at slik diskusjon/drøfting med veileder/kvalitetssikringen av utredning/diagnostisering blir journalført.

Merknad 2:

Virksomheten har et forbedringspotensiale i forhold til å fange opp epikriser som er sendt til spesialist for kontrasignering, der det har oppstått uventet fravær hos spesialisten.

Merknaden bygger på følgende:

 • Tilsynet fant en epikrise som var sendt til godkjenning for flere uker siden, men som fortsatt ikke var godkjent, da det hadde oppstått sykefravær hos den som skulle godkjenne. Det ble opplyst at virksomheten ikke hadde sikringssystemer som gjorde at slikt ble fanget opp. Manglende eller sent utsendte epikriser kan medføre manglende eller forsinket oppfølging av pasient fra henviser/fastlege.

Merknad 3:

Virksomheten har et forbedringspotensiale i forhold til å skape en mer felles forståelse for hva et avvik er og en mer omforent praksis for hva som skal/kan/bør meldes.

Merknaden bygger på følgende:

 • Virksomheten har prosedyrer for avvikshåndtering, og i noen prosedyrer står det også at avvik fra disse skal meldes som avvik. Meldesystemet er kjent for de fleste. Det er imidlertid ingen felles forståelse av hva et avvik er, og hva som kan og bør meldes.

6. Regelverk

Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten

Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal (journalforskriften)

Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og sosialtjenesten (internkontrollforskriften)

Forskrift av 12. januar 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd (prioriteringsforskriften

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Notat med oversikt over styrende dokumenter for internkontroll/ kvalitetssystem
 • Virksomhetsplan Oslo universitetssykehus HF Aker – Klinikk for psykisk helse 2009
 • Virksomhetsplan for Follo DPS 2008
 • Virksomhetsplan for Follo DPS 2009
 • Målgruppebeskrivelse og faglige funksjoner Allmennpoliklinisk enhet, rev mars 09
 • Målgruppebeskrivelse og faglige funksjoner Follo DPS – døgnenheten
 • Målgruppebeskrivelse Follo Akuttenhet – januar 2009 Beskrivelse av faglige funksjoner
 • Målgruppebeskrivelse og faglige funksjoner Follo DPS – Gruppeenheten
 • Beskrivelse av faglige funksjoner Merkantil enhet
 • Målgruppebeskrivelse og faglige funksjoner Follo DPS – Sosialmedisinsk enhet
 • Målgruppebeskrivelse og faglige funksjoner Follo DPS – Ungdomsenheten
 • Organisasjonskart for Klinikk for psykisk helse, Aker
 • Organisasjonskart Follo DPD 2009
 • Organisasjonskart Nye Døgn
 • Driftsavtale 2009 mellom Klinikksjef og Avdelingsleder Follo DPS
 • Budsjettfullmakter Oslo universitetssykehus HF, Aker, utg. 3.0
 • Underskrevet funksjonsbeskrivelse kontorleder, rev. mars 09
 • Funksjonsbeskrivelse førstesekretær ved Døgnenheten
 • Underskrevet funksjonsbeskrivelse rådgiver/administrasjonskoordinator
 • Underskrevet funksjonsbeskrivelse enhetsleder Døgnenheten
 • Underskrevet funksjonsbeskrivelse enhetsleder Akuttenhet – Ambulerende team
 • Underskrevet funksjonsbeskrivelse enhetsleder Gruppeenheten
 • Underskrevet funksjonsbeskrivelse enhetsleder Ungdomsteamet
 • Funksjonsbeskrivelse for stillingen som medisinskfaglig rådgiver ved DPS i Klinikk for psykisk helse, gjeldende fra 25.6.2007
 • Funksjonsbeskrivelse førstesekretær ved de polikliniske enhetene
 • Funksjonsbeskrivelse Merkantil nestleder
 • Funksjonsbeskrivelse rådgiver merkantil enhet
 • Underskrevet funksjonsbeskrivelse enhetsleder Allmennpoliklinisk enhet
 • Funksjonsbeskrivelse 3-årig høgskoleutdannet med relevant videreutd., Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse merkantil stilling (førstesekretær), Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse Enhetsleder, Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse Helsesportpedagog, Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse overlege/legespesialist i psykiatri, Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse postkoordinator, Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse psykologspesialist, Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse servicekoordinator, Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse sosionom i dagstilling, Døgnenheten
 • Funksjonsbeskrivelse spesialhjelpepleier, Døgnenheten
 • Generell funksjonsbeskrivelse for avdelingsleder, Oslo universitetssykehus, Aker
 • Utlysningstekst FoU-rådgiver Follo DPS, med søknadsfrist 1.12.2008
 • Intern utlysning: Funksjon som psykologfaglig rådgiver Follo DPS
 • Utlysningstekst sektorkoordinator ved Follo DPS
 • Oversikt over ansatte ved Follo DPS pr. februar 2009
 • Arbeidsplaner for - Administrasjonen felles
 • - Døgnenheten felles
  - Døgn post 1
  - Døgn post 2
  - Allmennpoliklinisk enhet
  - Follo Akutteam
  - Ungdomsenheten
  - Gruppeenheten
  - Sosialmedisinsk enhet
  - Merkantil enhet
  - Leger
 • Informasjon til nyansatte, Klinikk for psykisk helse
 • Sjekkliste for nyansatte m/ fadderordning, Klinikk for psykisk helse, versjon 1.03
 • Planer for FoU-aktiviteten 2009
 • Notat Oppsummering traumesatsing for 2007, 2008 og 2009, Follo DPS
 • Opplæringsplan i selvmordsforebyggende arbeid ved Follo DPS for våren 2009
 • ”Rutine for intern veiledning av psykolog uten spesialistgodkjenning”, utg. 1.00
  gjeldende fra 10.02.2009
 • Prosedyre: ”Utdanning av legespesialister i psykiatri ved Follo DPS”, utg. 1.00, gjeldende fra 30.06.2008
 • ”Rutine for rullering av psykolog under spesialisering”, utg. 1.00, gjeldende fra 10.02.2009
 • Plan for opplæring innen kognitiv miljøterapi, Døgnenheten, våren 2009
 • Samarbeidsavtale mellom Aker universitetssykehus HF og kommunene i Follo, datert 27.06.08
 • Retningslinje fellesdokumentasjon/nivå 1: ”Samarbeid om innleggelse A-skjema”, skjema utg. 8.00, gjeldende fra 18.09.2007
 • Prosedyre klinikknivå: ”B-skjema i psykisk helsevern. Retningslinjer og prosedyrer”, utg. 1.00, gjeldende fra 15.12.2008
 • Notat ”Innføring av nye inntaksrutiner ved Follo DPS”, fra avdelingsleder, datert 23.03.2009
 • Dokument ”Behandlingsplan” Sosialmedisinsk enhet, utg. 2.00, gjeldende fra
  08.01.2009
 • ”Team/enhetsspesifikke forhold Gruppeenheten” – Fra Kvalitetshåndbok Follo DPS, del III, datert 23.03.2009
 • Sjekkliste inntak, utredning og behandling Gruppeenheten, oppdatert 15.1.2008
 • Tillegg, sjekkliste Gruppeenheten – ”Henvisninger av pasienter”
 • Prosedyre ”Bistandsbestilling: medisineringsvurdering” Follo DPS, utg. 1.00, gjeldende fra 11.03.2009
 • Prosedyre ”Ved ønske om henvisning til Modum Bad”, Follo DPS, utg. 1.00, gjeldende fra 25.03.2009
 • Prosedyre Follo DPS ”Tvunget psykisk helsevern uten døgn i hht § 3-5.3 i Psykisk Helsevernloven - Lover og rutiner i forhold til søknader til Kontrollkommisjonen samt kontrollundersøkelser”, utg. 3.00, gjeldende fra 11.03.2009
 • Dokument ”Organiseringen av tvungent vern uten døgnopphold Follo DPS”, utg. 4.00, gjeldende fra 07.07.2008
 • Prosedyre Follo DPS ”Mal for søknader - og vedtak om forlengelse av tvungent psykisk helsevern”, utg. 3.00, gjeldende fra 15.01 2009
 • ”Prosedyre for medisinering med Litium”, Follo DPS, utg. 1.00, gjeldende fra 25.03.2009
 • Prosedyre: ”Retningslinjer for medisinering med Leponex (Klozapin)”, Follo DPS, utg. 2.00, gjeldende fra 16.03.2009
 • Dokument ”Prosedyrer for selvmordsforebygging og selvmordsvurdering, samt prosedyrer for oppfølging av pasienter, pårørende og ansatte etter selvmord eller selvmordsforsøk”, Follo DPS, utg. 1.00, gjeldende fra 07.07.2008
 • Notat fra avdelingsleder datert 26.03.2009 om ”Rutiner vedr vurdering av voldsrisiko”
 • Brev fra Follo DPS til Klinikk for psykisk helse, Kvalitetsrådet, datert 04.03.2008: ” Svar på Farmasøytisk tilsynsrapport”
 • Skjema nivå 1 ”Fullmakt til spesiell legemiddelhåndtering”, gjeldende fra 03.03.2006
 • Instruks Follo DPS Merkantil enhet ”Merkantil rutine ved inntaksmøtet”, utg. 1.01, gjeldende fra 01.11.2008
 • Follo DPS Merkantil enhet ”Rutine ved avslutning av konsultasjonsserie – epikrisetid”, utg. 1.00, gjeldende fra 18.09.2008
 • Follo DPS Merkantil enhet ”Merkantile Dips rutiner ved oppretting av epikrise”, utg. 1.00, gjeldende fra 25.02.2009
 • Follo DPS ”Rutine internhenvisninger”, utg. 1.00, gjeldende fra 1.11.2008
 • Retningslinjer ”Ungdomsenhetens pasientflyt”, datert 10.07.2008
 • Ungdomsenheten ”Kvalitetssikring av faglig arbeid”, datert 11.07.2008.
 • Ungdomsenheten ”Rutiner for hjemmebesøk”
 • Ungdomsenheten ”Førstegangsnotat”
 • Ungdomsenheten ”Journalnotat”
 • Ungdomsenheten ”Opplysninger som er relevante/nødvendige for en medisineringsvurdering”, datert april 2007
 • ”Sjekkliste for journalføring, Ungdomsenheten”
 • ”Mandat for Follo Brukerforum” – revidert utgave pr. juni 2006
 • Power Point presentasjon av Kunnskapssenterets ”Pasientundersøkelsen 2007”, Follo DPS
 • Notat ”Tiltak igangsatt etter brukerunderøkelse”, datert 09.03.2009
 • Notat fra avdelingsleder, datert 26.03.2009 vedr status ”Oppfølging av resultatene fra Pas-Op 2007”
 • Brosjyre om foreldrekurs Gruppeenheten, våren 2009
 • Brosjyre ”Pårørendekurs Rusavhengighet”, Sosialmedisinsk enhet, våren 2009
 • Notat ”Dialog og kommunikasjon med pårørende innen psykisk helsevern”, datert 12.02.2007, v/ sosionom ved Døgnenheten
 • Flere dokumenter vedr. Psykoedukativ gruppe for bipolar lidelse
 • Dokument klinikknivå ”Mandat for Kvalitetsrådet Klinikk for psykisk helse”, utg. 1.05, gjeldende fra 13.08.2008
 • Prosedyre foretaksnivå ”Prosedyre for avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak”, utg. 13.00, gjeldende fra 11.03.2009
 • Rutiner/arbeidsprosess for avviksbehandling ved Follo DPS”, utg. 1.00, gjeldende fra 23.03.2009
 • Oppslag ”Håndtering og tiltak ved vold og trusler”
 • Notat: Til Arbeidsgruppen for ”Evaluering av nytt felles inntaksteam”, datert 02.04.2009 – Emne: ”Evalueringskriterier/metode”
 • Skjema foretaksnivå ”Handlingsplan HMS for år 2009”
 • ”HMS Helse- miljø- og sikkerhet”, oversikt med navn og telefonnumre Follo DPS
 • Årsrapport HMS, Follo DPS for 2008
 • Invitasjon til MINI-SEPREP 2008/2009 - Samarbeid mellom Follo DPS og Follokommunene - Kompetanseheving med tema dobbeldiagnoser. Fra høsten 2008
 • ”Veiledning fra DPSet til kommunene”
 • ”Interne rutiner for samarbeid mellom Follo DPS og AMK, og mellom Follo DPS og politiet”, utg. 2.01, gjeldende fra 11.03.2009
 • Samhandlingstiltak i Follo 2009, en oppsummering

Dokumentasjon som ble mottatt etter formøtet:

 • Oversikt over antall årsverk, antall pasienter pr. 17.4.09
 • Brevmaler for svar på henvisning

Dokumentasjon som ble gjennomgått/mottatt under revisjonsbesøket:

 • 20 henvisninger, herav 7 avslag
 • 46 journaler
 • Utredningspakke for Psykoseutredning v/ Ungdomsenheten
 • Program for 3-dagers pasientkurs ”Innføringskurs i behandling ved Follo DPS”- mai/juni 2009
 • Protokoll for forbedrings- og avviksbehandling 2009
 • Rutine for avslutning av konsultasjonsserie – epikrisetid, utg. 1.00, gjeldende fra 18.9.2008
 • Merkantile rutiner ved melding om fristbrudd fra HELFO (Nav pasientformidling), utg. 1.01, gjeldende fra 23.3.2009
 • Rutiner/arbeidsprosess for avviksbehandling ved Follo DPS, utg. 1.00, gjeldende fra 23.3.2009
 • Prosedyre Klinikk for psykisk helse ”Opplysningsplikten til barnevernet, etter eget tiltak, godkjent i ledergruppa vår 2009, skal legges i EK
 • Mandat m m for Faglig Forum Traume - skal behandles i ledergruppe/stab for endelig godkjenning
 • Utkast (under arbeid) pr. 12.5.09 til rutine for samhandling mellom Follo BUP – Follo DPS
 • Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (Enhetsledermøte) 10.2.2009
 • Innkalling til Samarbeidsforum Psykisk helse 14.5.
 • Møtereferat, Samarbeidsforum, psykisk helse 11.9.
 • Saksliste Samarbeidsforum Psykisk helse Follo 22. mai
 • Møteinnkalling Samarbeidsforum Psykisk helse og Rus, Follo DPS 13. 2.
 • Referat fra samarbeidsforum rus og psykisk helse 22.5.08
 • Drøftingsmøte vedr etablering av samarbeidsforum for psykisk helse i Folloregionen 23.5.2007
 • Invitasjon til virksomhetslederne for rus seksjon og psykisk helsearbeid i Follokomm for iverksettelse av et strukturert samarbeid for å kvalitetssikre samhandlingen med DPSet, og sentralsykehuset, datert 26.04.07
 • Invitasjon til samarbeidsmøte mellom Follo DPS og Follokommunene høsten 2007
 • Referat fra konstituering av Adm. Samarbeidsutvalg i hht ny samarbeidsavtale 4.12.08
 • Innkalling til møte i Adminstrativt samarbeidsutvalg i Follo 2.3.2009
 • Referat fra Brukerforum 2.9.2008, 11.11.2008, 22.1.09
 • Notat om likemenn i LPP Follo
 • Likemannskurs del 2
 • Referat fra Arbeidsgruppe Fylkesmannen, prosjekt kompetanseheving, lokalbasert samarbeid mellom kommuner og DPS, 7.11.07
 • Tryggere traumeterapeuter – 1-årig fagutvikling for DPS – Oppsummering med forslag til videreføring, datert 1.9. 2008
 • Undervisning i bruk av MINI-nevropsykiatrisk intervju 22.01.09
 • Opplæringsplan i selvmordsforebyggende arbeid våren 2009 m/div vedlegg
 • Epost fra Astrid Sommer Madsen 10.10.2007 til avd.ledere vedr IP prosess i alle avdelinger og enheter
 • Opplæringsplan
 • DIPS: Kontroll – rydderapporter
 • Invitasjon til MINI-SEPREP 2008/2009, kursrekke over 6 dager, vedlagt deltakerlister
 • Program Innføringsseminar i Kognitiv Terapi for leger og psykologer 2008-2010 i regi av Nasjonalt institutt for kognitiv terapi, med deltakerliste
 • Brev til Helse Sør Øst vedr Samhandlingstiltak i region Follo, datert 8.9.2008

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Revisjonsvarsel datert 2. februar 2009
 • Oversendelse av dokumentasjon fra Oslo Universitetssykehus HF, Aker, Follo DPS i brev datert 27. mars 2009 vedlagt CD
 • Brev til helseforetaket med program for tilsynsbesøket, datert 21. april 2009
 • For øvrig har det vært telefonkontakt og e-postkorrespondanse mellom kontaktpersonene og med avdelingsleder ved Follo DPS.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Gry Alexandersen

FoU-rådgiver

X

 

X

Ingrid Ustvedt

Rådgiver adm.

X

 

X

Charity van Delft

Enhetsleder Allmennpoliklinisk enhet

X

X

X

Hilde Medby

Konst. avd.sykepleier Døgnenheten

X

 

X

Grete Allworthy

Konst. enhetsleder Døgnenheten

X

 

X

Astrid S. Madsen

Sektorkoordinator

X

X

X

Mette S. Marthinsen

Enhetsleder Merkantil enhet

X

 

X

Kari Margrethe Walø

Psykiatrisk sykepleier

X

X

X

Vanessa J. Barthélémy

Psykolog

X

X

 

Simone Geier

LIS-lege

X

X

 

Per Christian Vanem

Teamkoordinator/ psykologspesialist

X

X

 

Eivor Fredriksen

Psykolog

X

X

X

Ann Randi Haugen

Enhetsleder Akuttenheten

X

 

X

Thor Børre Sangesland

Enhetsleder/koordinator for tilsynet

X

 

X

Klara Nordhaug

Avdelingsleder

X

X

X

Anne Irene Jensen

Medisinsk faglig rådgiver

X

X

X

Kjell-E. Zahl

Enhetsleder/psykologspesialist

X

 

X

Lene B. Ingstad

Rådgiver Merkantil enhet

X

X

X

Lars Håvard Bakke

Fung. enhetsleder

X

 

X

Thomas Korvann

Psykologfaglig rådgiver

X

X

X

Marianne Borthen

Sosionom Ungdomsenheten

X

   

Beate Grønbech

Enhetsleder Ungdomsenheten, sosionom

X

X

X

Ellen Hagemo

Klinikksjef

X

X

X

Torill Endresen

Kvalitetsrådgiver/Administrasjonen Aker

   

X

Målfrid F. Hagen

     

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

 • Psykiater Sigrid Bjørnelv, Sykehuset i Levanger, Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser
 • Psykologspesialist Dagfinn Jakobsen, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus klinikk for sikkerhetspsykiatri
 • Stedfortredende fylkeslege Helge Worren, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
 • Rådgiver Nina C. Dybhavn, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
 • Rådgiver Kirsti E. Riddervold, Helsetilsynet i Oslo og Akershus (observatør)
 • Seniorrådgiver Bjørg C. Langeland, Helsetilsynet i Oslo og Akershus (revisjonsleder)