Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.  

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 3.8.2009 - 4.1.2010 gjennomført tilsyn med virksomhetens håndtering av meldeordningen i henhold til spesialisthelsetjeneste­loven § 3-3 ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet - ortopedisk avdeling. Tema for tilsynet var:

Tilsyn med virksomhetens håndtering av meldeordningen i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.

Denne rapporten skal beskrive de avvik og merknader som eventuelt blir påpekt innen det reviderte området.

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskravene innenfor det reviderte området. Det ble heller ikke gitt merknader.

Dato: 4.1.2010

Helge Worren
revisjonsleder
Kirsti E. Riddervold
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Ortopedisk avdeling i perioden 3.8.2009 - 4.1.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Rikshospitalet er et høyt spesialisert landsdekkende universitetssykehus, som består av Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Epilepsisenteret-SSE, og er en del av Oslo universitets­sykehus HF. Ortopedisk avdeling er en del av ØPO-klinikken.

Rikshospitalet innførte 1. januar 2009, et nytt elektronisk avvikssystem, ”Mitt skrivebord”. Alle ansatte får opplæring i systemet og Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) har for tiden en avdelingsvis gjennomgang av ordningens faglige og tekniske sider. Ansatte melder alle typer avvikshendelser i dette systemet. Det er PSU som avgjør om en melding skal videresendes til Helsetilsynet i fylket, jf spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3.8.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 7.10.2009.

Intervjuer
10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 8.10.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble gjennomført tilsyn med virksomhetens håndtering av meldeordningen i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, herunder blant annet opplæring, arbeidstakernes medvirk­ning, oversikt over svikt, føringer fra ledelsen, korrigering og forebygging av uønskede hend­elser og ledelsens behandling av meldingene.

5. Funn

Det ble ikke påvist avvik eller merknader under tilsynet.

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskravene innenfor det reviderte området. Det ble heller ikke gitt merknader.

6. Regelverk

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, jf forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten.
 • Veiledning til meldeskjemaet IK-2448
 • Rundskriv I-59/2000.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • liste over ansatte og hvem som er til stede under tilsynet
 • lederkart med tlf og e-postadresse
 • liste over medlemmer av Pasientsikkerhetsutvalget, mars 2009
 • Pasientsikkerhetsutvalgets mandat
 • liste over prosedyrer fra EK
 • registrering og analyse av uønskede hendelser i pasientbehandlingen
 • tjenesteveien for avvik ved Ortopedisk avdeling Rikshospitalet (mottatt 7.10.2009)

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • de 6 siste § 3-3 meldinger sendt Helsetilsynet i Oslo og Akershus fra hhv. 2008 og 2009

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • varsel om tilsynet ble sendt i brev av 20.7.2009
 • etter anmodning om å utsette tilsynet en uke, foreligger det en bekreftelse på endret møtetidspunkt i e-post av 25.8.2009
 • dokumentasjon i forbindelse med tilsynet ble mottatt 4.9.2009
 • program for tilsynet ble oversendt i brev av 30.9.2009

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Albert Paus

Seksjonsoverlege, Generell

X

X

X

Anders Baalsrud

PSU leder

X

X

X

Lars-Eldar Myrseth

Kst. avdelingssjef

X

X

X

Trine Sand Kaastad

Klinikksjef

X

 

X

Morten Bergsaker

Sykepleier, Voksen

X

X

X

Signe Ragnhild H. Kaste

Sykepleier, Voksen

X

X

X

Aase Myrtveit

Sykepleier, Voksen

X

X

X

Eva Marie Fahlstrøm

Adm. konsulent

X

 

X

Thomas J. Riiser

Seniorrådgiver

X

 

X

Roger Sørensen

Overlege

X

X

X

Anne-Hilde Andersen

Seksjonsleder, ORO

X

X

X

Elisabeth Bruusgaard

Sykepleier, ORO

X

X

X

Joachim Horn

Lege

X

X

X

Torhild Andrea Engedal

Spesialsykepleier

   

X

Marie Ween

Spesialsykepleier

   

X

Mona K. Kvien

Operasjonssykepleier

   

X


Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Helge Worren, stedfortredende fylkeslege, revisjonsleder
Kristin Ekbråthen, rådgiver/sykepleier, revisor
Kirsti E. Riddervold, rådgiver/sykepleier, revisor