Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.  

 


Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 11. mars 2009 – 16. juni 2009, gjennomført tilsyn med nødvendig helsehjelp ved akutt og/eller kritisk sykdom ved Ammerudlunden sykehjem. Tema for tilsynet var:

 • Medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølgning når pasientene er akutt og/eller kritisk syke
 • Tilgjengelighet til lege
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Bemanning og kompetanse  

Denne rapporten skal beskrive de avvik og merknader som eventuelt blir påpekt innen det reviderte området.

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskravene innenfor det reviderte området. Det ble heller ikke gitt merknader.

Dato: 16. juni 2009

Heidi Fugli
revisjonsleder
Nina Sørensen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Ammerudlunden sykehjem i perioden 11. mars 2009 – 16. juni 2009. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift .
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sykehjemmet ligger på Ammerud i Bydel Grorud. Sykehjemmet drives av Adecco Helse AS, etter avtale med Oslo kommune ved Sykehjemsetaten.

Sykehjemmet ble bygd i 2002 og har vært i drift siden 2003. Det er 48 ordinære somatiske plasser, 12 korttidsplasser, hvorav 4 er i bruk, 8 demensplasser, hvorav ingen er i bruk og 6 MRSA plasser. Avdelingene har 12, 11 og åtte beboerrom. På hver avdeling er det stue, spisestue og kjøkkenkrok. Det er kun enerom med bad og toalett.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11. mars 2009. Dato for tilsyn ble forandret i brev av 16. mars 2009.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet ”Dokumentunderlag”.

Åpningsmøte ble avholdt 13. mai 2009.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet ”Dokumentunderlag”.

Sluttmøte ble avholdt 14. mai 2009.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølgning når pasientene er akutt og/eller kritisk syke
 • Tilgjengelighet til lege
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Bemanning og kompetanse

5. Funn

Det ble ikke avdekket noen avvik eller gitt merknader fra myndighetskravene ved tilsyn med Ammerudlunden sykehjem.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
 • Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie (sykehjemsforskriften)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Faktaopplysninger og diverse fra 2008
 • Ansatte og turnuser
 • Organisasjonskart
 • Mål og oppgaver
 • Kvalitetsplan
 • Bemanningsplan
 • Opplæringsplan 2008
 • Visjoner
 • Hovedområder
 • Legetjeneste
 • Støttefunksjoner
 • Kvalitetshåndbok

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 6 pasientjournaler
 • Prosedyreperm
 • Legemiddelhåndteringsperm
 • 1 klage fra Helse- og sosialombudet, 2 klager fra pasient/pårørende sendt direkte til institusjonssjef

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsynet i brev av 11. mars 2009 og 16. mars 2009
 • Mottatt dokumentasjon, datert 14. april 2009
 • Program sendt 4. mai 2009

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Karina Michelsen

Institusjonssjef

X

X

X

Ilona Pekala

Avdelingssykepleier

X

X

 

Loudivia Eala

Avdelingssykepleier

X

X

 

Nasrolai Skofe

Hjelpepleier

X

X

X

Angelina Abena Dahl

Sykepleier

X

X

X

HFredrik Strand ilde Brende

Hjelpepleier

X

X

X

Hamad Anjum Khan X X

Sykehjemslege

 

X

X

Ingrid Röhler Knutsen

Spesialkonsulent ved SYE

X

 

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Heidi Fugli, seniorrådgiver/sykepleier (revisjonsleder)
Kirsti Haakens, seniorrådgiver/lege
Nina Sørensen, rådgiver/jurist.