Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet omfattet undersøkelse av om bydelen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistanse,) avlastning og støttekontakt etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 bokstav a, b og c.

Tilsynet omfattet videre undersøkelse av om bydelen sikrer forsvarlig tildeling av omsorgslønn etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 bokstav e.

Tilsynet omfatter ikke tjenester til personer som bor i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger. Gjennomføring av boligavlastning og omsorgslønn omfattes heller ikke av tilsynet.

Det ble gitt 3 avvik i Bydel Nordstrand.

Avvik 1:

Bydel Nordstrand sikrer ikke forsvarlig tildeling av praktisk opplæring til rusmiddelavhengige. Videre sikrer ikke bydelen forsvarlig gjennomføring av praktisk opplæring til rusmiddelavhengige og personer med psykiske lidelser

Avvik 2:

Bydel Nordstrand har ikke systemer for å sikre forsvarlig gjennomføring av støttekontakt, privat avlastning og brukerstyrt personlig assistanse

Avvik 3:

Bydel Nordstrand sikrer ikke at vedtak om støttekontakt iverksettes snarest mulig. Videre sikres det ikke at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan iverksettes

Dato: 28.04.2010

Karianne Arnkværn
revisjonsleder
Jeanette Kleven
revisor

 

 

Linn Kvinge
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 22.10.09 – 02.02.10 . Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2009.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten gjennom sin internkontroll ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bydel Nordstrand har ca. 45.000 innbyggere. Bydelen er organisert ut fra en to-nivå modell med 10 resultatenheter og 3 stabsenheter som er direkte underlagt bydelsdirektøren. De aktuelle tjenesteområdene som dette tilsynet omfatter er organisert i Enhet for bestiller, Enhet for forebyggende arbeid, Enhet for praktisk bistand, Enhet for bolig og dagtilbud og Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne.

Enhet for bestiller har ansvaret for tildelingen av de sosiale tjenestene. Unntaket er praktisk opplæring for å greie dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige, der sosialsenteret i Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne har ansvaret både for å fatte vedtak og gjennomføre tjenesten.

Seksjon for psykisk helse i Enhet for veiledning og støtteordninger til voksne, har ansvaret for å gi opplæring for å greie dagliglivets gjøremål til personer med psykiske lidelser. Praktisk bistand til rengjøring og handling ytes av Enhet for praktisk bistand. Enhet for bo- og dagtilbud gir praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål til brukere med spesielle behov i gruppen utviklingshemmede.

Ansvaret for gjennomføring av vedtak og oppfølging av støttekontakter, avlastere og brukerstyrte personlige assistenter, ligger i følge bydelens dokumentasjon hos Enhet for forebyggende arbeid men har midlertidig vært plassert hos Enhet for bestiller. Når det gjelder gjennomføring av vedtak om brukerstyrt personlig assistanse, kjøper bydel Nordstrand private tjenester fra Uloba, Assister meg og Omsorgsspesialisten. På grunn av endringer i ledelse, har Enhet for bestiller i en overgangsfase iverksatt vedtak om støttekontakt, avlastning og BPA. Fra 01.01.10 er det opprettet en tverrfaglig samordningsgruppe i bydelen som skal ivareta ansvaret for rekruttering, opplæring, veiledning, oppfølging og rapportering i forhold til støttekontakter, avlastere og personlige assistenter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 22.10.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 08.12.09.

Intervjuer

15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 09.12.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om bydelen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistanse), avlastning og støttekontakt etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 bokstav a, b og c.

Tilsynet omfattet videre undersøkelse av om bydelen sikrer forsvarlig tildeling av omsorgslønn etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 bokstav e.

Tilsynet omfattet ikke personer som bor i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger. Når det gjelder avlastning i boliger var tilsynet avgrenset til å omfatte tildeling og iverksettelse av tjenesten.

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte bydelen sikrer forsvarlig tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene a, b, c og e ved å se på følgende:

 • Om søknader blir fanget opp og tatt til behandling uten ugrunnet opphold.
 • Om ønsker fra brukeren om andre eller økte tjenester formidles videre til riktig instans.
 • Om tjenesteyterne ser endringer i behov hos brukeren og om dette rapporteres videre.
 • Om endrede behov utløser en konkret vurdering av om tjenestemottakers behov er forsvarlig dekket.
 • Om sakene er så godt opplyst som mulig.
 • Om alle søkere vurderes individuelt ut fra den enkelte søkers behov.
 • Om formålet i sosialtjenesteloven vurderes og vektlegges.
 • Om bydelens ansatte får tilgang til og opplæring i å bruke lov og regelverk.
 • Om behovsvurderingen foretas av personer med nødvendig kompetanse, det vil si faglig innsikt og med kjennskap til brukeren.
 • Om bydelens ansatte får nødvendig opplæring.
 • Om tjenestetilbudet utformes i samarbeid med søker og at søker/pårørende gis rett til å uttale seg før vedtak fattes.
 • Om avgjørelser om tildeling av tjenester samt om endring i tjenesteomfanget fremgår av et skriftlig vedtak.
 • Om det fremkommer en individuell vurdering og begrunnelse i vedtak, for eksempel av faktum, valg av tjenester, omfang/utmåling av tjenester samt hvilke momenter som er vektlagt i bydelen s skjønnsutøvelse.
 • Om omfang/utmåling av tjenester fremgår av vedtak.

Det ble videre undersøkt om og på hvilken måte bydelen sikrer at vedtak iverksettes snarest mulig og i samsvar med vedtaket. Tilsynet undersøkte også om og hvordan bydelen sikrer at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles og at alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov. Her ble følgende undersøkt:

 • Om vedtak iverksettes snarest mulig og i samsvar med vedtaket.
 • Om de som skal gjennomføre tjenestene gis og har kunnskap om det vedtakene gir anvisning på når det gjelder gjennomføringen.
 • Om de som tildeler tjenester har kunnskap om hvordan iverksatte vedtak faktisk utføres.
 • Om tilbakemeldinger fra tjenestemottakere og tjenesteytere om manglende oppfyllelse av vedtak håndteres og følges opp.
 • Om midlertidige tiltak blir vurdert der vedtak ikke kan oppfylles.
 • Om alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov.

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte bydelen sikrer forsvarlig gjennomføring av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene a-c ved å se på følgende:

 • Om det formidles til utfører hva brukeren har behov for og hva tjenesten skal omfatte.
 • Om brukerne får dekket behovene uavhengig av sykdom, ferier, helligdager, vakanser.
 • Om det er tilstrekkelig kontinuitet og stabilitet i tjenesteytingen for eksempel ved utskifting av personell, helger og ferier.
 • Om det rapporteres til ansvarlig for tildeling av tjenester når aktuelle tjenestemottakeres behov endrer seg.
 • Om og hvordan tjenestemottaker selv, eventuelt pårørende og hjelpeverge kan medvirke slik at tjenestetilbudet tilpasses individuelt.
 • Om det skjer jevnlig evaluering av tjenestetilbudet der de som mottar tjenesten og de som yter tjenesten er involvert.
 • Om løpende tjenesteyting samt evaluering av tjenestetilbud dokumenteres.
 • Om bydelens ansatte har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å yte tjenester.
 • Om bydelens ansatte får nødvendig opplæring om brukerens spesielle behov før oppdrag tildeles.

5. Funn

Avvik 1:

Bydel Nordstrand sikrer ikke forsvarlig tildeling av praktisk opplæring til rusmiddelavhengige. Videre sikrer ikke bydelen forsvarlig gjennomføring av praktisk opplæring til rusmiddelavhengige og personer med psykiske lidelser

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester m.v. §§ 4-3, jf 4-2 a
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 24 og 25, jf lov om sosiale tjenester § 8-1
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, jfr. Lov om sosiale tjenester § 2-1

Avviket bygger på følgende:

 • Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne har i dokumentet ” styrking og utvikling av oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse” definert at målgrupper for prosjektet er:
  utskrivelse fra institusjon
  løslatelse fra fengsel
  de som er i behov av døgnovernatting eller allerede bor i døgnovernatting
  hindre fravikelse av bolig
 • Det er denne gruppen som er prioritert ved tildeling av opplæring for å greie dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige.
 • Vedtak om opplæring for å greie dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige inneholder lite faktum og ingen vurdering av brukerens behov opp mot lovens krav.
 • Det fremgår ikke av vedtaket hvilke gjøremål tjenestemottakeren er innvilget hjelp til.
 • Sosialsenteret skriver vedtak om praktisk bistand og opplæring til rusmiddelavhengige uten at vedtaksmyndigheten er delegert.
 • Det er gjennomført stikkprøver av vedtakene uten at manglene har blitt avdekket.
 • I enhet for veiledning og støtteordninger for voksne er det teammøter 2 ganger pr. uke der boveileder og saksbehandler tar opp saker de ønsker å drøfte vedrørende opplæring i dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige. Det foretas imidlertid ikke en systematisk gjennomgang av alle brukere. Det er ledermøter 1 gang i uken, men det er ikke fast rapportering til ledelsen eller annen rutinemessig etterprøving fra ledelsen av om brukerne får tjenester i samsvar med vedtak og på en forsvarlig måte.
 • I enhet for veiledning og støtteordninger for voksne er det faste møter hver 14. dag mellom psykiatrisk sykepleier/fagkonsulent i bestillerenheten og seksjonsleder og psykiske helsearbeidere vedrørende opplæring i dagliglivets gjøremål til personer med psykiske lidelser. I disse møtene blir nye vedtak, journaler, andre aktuelle saker og revurderinger gjennomgått. Det foretas imidlertid ikke en systematisk gjennomgang av løpende tjenesteyting til alle brukere. Videre er det ikke fast rapportering til ledelsen eller annen rutinemessig etterprøving fra ledelsen av om brukerne får tjenester i samsvar med vedtak og på en forsvarlig måte.
 • Seksjon for psykisk helse og sosialsenteret har ikke foretatt evalueringer av seksjonene.
 • Bydelen har et overordnet internkontrollsystem med internrevisjon. Det har ikke vært gjennomført revisjon i seksjon for psykisk helse og sosialsenteret.

Kommentar i forhold til vedtakene om tildeling av opplæring for å greie dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige:

Vedtakets begrunnelse skal bl.a inneholde de faktiske forhold som vedtaket bygger på og de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av skjønnet, jf forvaltningslovens § 25. Vedtak bør så langt det er mulig utformes slik at mottakeren vet hvilke tjenester som skal gis, omfang og når de skal gis. Dette er nødvendig for at mottakeren bl.a skal kunne vurdere om han ønsker å benytte seg av klageadgangen for å få overprøvd om innvilgede tjenester er i samsvar med det vedkommende etter loven har rett til. Likeledes er dette nødvendig for at kommunen skal kunne kontrollere at tjenestene tildeles i samsvar med lovgivningen og at positive vedtak følges opp med tilsvarende tjenester.

Avvik 2:

Bydel Nordstrand har ikke systemer for å sikre forsvarlig gjennomføring av støttekontakt, privat avlastning og brukerstyrt personlig assistanse

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester m.v. §§ 4-3, jf 4-2 a, b og c og 2-3
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, jfr. Lov om sosiale tjenester § 2-1

Avviket bygger på følgende:

 • Det foretas ikke en vurdering av om private avlastere og støttekontakter har nødvendige kunnskaper og ferdigheter i forhold til brukerens behov før oppdraget tildeles.
 • I rutinen for oppfølging av støttekontakter og avlastning i private hjem fremgår det at støttekontakter og avlastere kan kontakte bydelen ved behov, men bydelen har ikke kartlagt hvem som har behov for opplæring/veiledning. Det er heller ingen fast oppfølging og veiledning av støttekontakter og avlastere.
 • I samme rutine fremgår det at støttekontakter og private avlastere skal sende rapport til bydelen 2 ganger i året. Dette gjøres ikke. Bydelen har ikke etterspurt rapportene og støttekontaktene og avlasterne er heller ikke på andre måter tatt med i evalueringen av tjenestene.
 • Bydel Nordstrand benytter private leverandører ved brukerstyrt personlig assistanse. I bydelens rutine for brukerstyrt personlig assistanse fremgår det at kommunen er ansvarlig for opplæring av assistenter og brukere. Rutinen presiserer ikke hvordan kommunens ansvar skal følges opp.
 • I rammeavtalen om brukerstyrt personlig assistanse pkt 6.1 fremgår at avtalen ikke innskrenker oppdragsgivers ansvar for at den som har et assistansebehov skal få en forsvarlig tjeneste. Det fremgår i pkt. 4.1 at leverandøren skal sørge for at de ansatte er kjent med og etterlever gjeldende lover, forskrifter og regelverk for øvrig, I følge pkt. 6.2 skal leverandøren gi nødvendig opplæring, rådgivning, veiledning, ressurser og verktøy til arbeidsleder for at denne skal kunne ivareta sin rolle som leder av assistanseordningen uavhengig av funksjonsnedsettelse. Bydelen kontrollerer ikke at leverandørene følger avtalen.
 • Etter avtalens punkt 9.2 kan oppdragsgiveren be om at leverandøren skaffer tilveie egenevaluering av arbeidsleders opplevde kvalitet på leverandørens tjenester. Bydelen har ikke benyttet adgangen til å be om slike egenevalueringer og har heller ikke på andre måter evaluert tjenesten.

Avvik 3:

Bydel Nordstrand sikrer ikke at vedtak om støttekontakt iverksettes snarest mulig. Videre sikres det ikke at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan iverksettes

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester m.v. §§ 4-3, jf 4-2 c
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, jfr. Lov om sosiale tjenester § 2-1

Avviket bygger på følgende:

 • Flere brukere har ventet opp til et halvt år før vedtaket om støttekontakt er iverksatt.
 • Bydelen informerer om funksjon som støttekontakt på sin nettside og annonserer etter støttekontakter i Nordstrand blad. Tiltakene har ikke medført at alle vedtak om støttekontakt kan iverksettes snarest mulig.
 • Bydelen har vedtak om støttekontakt som ikke er iverksatt.
 • Bydelen oppretter tverrfaglig samordningsgruppe fra 01.01.10 som skal ha ansvaret for bl.a rekruttering. Det fremkommer ikke nye tiltak for å sikre iverksettelsen av vedtakene om støttekontakt.
 • Bydelen har ikke rutine for å vurdere midlertidige tiltak der vedtaket ikke kan oppfylles.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. – sosialtjenesteloven.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker – forvaltningsloven.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Årsberetning fra 2008 fra bydel Nordstrand knyttet til tilsynsområdene
 • Tiltak 2009 forankret i Strategisk plan -mål og strategier
 • Delegasjon av fullmakter i bydel Nordstrand 2009 fra bydelsdirektør til enhetsleder
 • System for registrering av avvik – i Delta
 • Registrering og behandling av klage fra beboer, bruker, pårørende og andre i Delta
 • Avvik på tilsynsområdet for 2009
 • Prosedyrer i bydel Nordstrand for:
  internrevisjonens innhold
  revisjonsgruppens arbeid
  veiledende prosedyre tilknyttet arbeid ved interne revisjoner/tilsyn
  varslet/ikke varslet internrevisjon
  internopplæring i bydel Nordstrand
  politiattest
 • Prosedyrer i Enhet for Bestiller:
  sikre oppfyllelse av enhetens myndighetskrav
  fordeling av søknader om støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse ( BPA) og omsorgslønn
  brukerstyrt personlig assistanse
  mottak av søknad og fatte vedtak – tilknyttet personer med nedsatt funksjonsevne
  revurdering av vedtak – tilknyttet personer med nedsatt funksjonsevne
  vedtak om praktisk bistand
  klagesaksbehandling –tilknyttet personer med nedsatt funksjonsevne
 • Tjenesteavtale Hjemmetjenester- Hjemmesykepleie/praktisk bistand
 • Tjenesteavtale mellom Bestillerenheten og Enhet for Bo- og dagtilbud
 • Samarbeidsavtale mellom Enhet for bestiller og utførerenhetene
 • Opplæringsplan
 • Signaturskjema for gjennomført og forstått internopplæring
 • Oversikt over ansatte som fatter vedtak og yter tjenestene som tilsynet omfatter
 • Stillingsbeskrivelser for teamleder, fagkonsulent og konsulent i Enhet for bestiller
 • Serviceerklæring for Bestillerenheten, Pleie og omsorg/nedsatt funksjonsevne og Barnehager
 • Serviceerklæring for praktisk bistand
 • De 10 siste enkeltvedtakene kommunen har fattet om tildeling av praktisk bistand og opplæring ( herunder BPA) samt alle dokumenter som ligger til grunn for de 3 siste vedtakene
 • De 10 siste enkeltvedtakene kommunen har fattet om tildeling av avlastning samt alle dokumenter som ligger til grunn for de 3 siste vedtakene
 • De 10 siste enkeltvedtakene kommunen har fattet om tildeling av støttekontakt samt alle dokumenter som ligger til grunn for de 3 siste vedtakene
 • De 10 siste enkeltvedtakene kommunen har fattet om tildeling av omsorgslønn samt alle dokumenter som ligger til grunn for de 3 siste vedtakene

Dokumenter hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 • Oversikt over klagesaker som gjelder vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4.
 • Utdrag fra bydelens nettsider.
 • Tidligere tilsynsrapporter.
 • Kommuneprofil.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 8 saksmapper tilhørende personer som har søkt om praktisk bistand og opplæring, herunder 3 mapper om brukerstyrt personlig assistanse.
 • 4 saksmapper tilhørende personer som har søkt om avlastning.
 • 4 saksmapper tilhørende personer som har søkt om støttekontakt.
 • 4 saksmapper tilhørende personer som har søkt om omsorgslønn.

Dokumenter som ble mottatt under revisjonsbesøket:

 • delegasjon av fullmakter i bydel Nordstrand fra enhetsleder til tjenesteleder
 • vurderings- og registreringsskjema, Iplos
 • Arbeidsplasskartlegging for ansatte som utfører arbeid i andres hjem
 • Styrking og utvikling av oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse: Videreføring av tjenestetilbudet og implementering av metoder
 • Tverrfaglig samordningsgruppe for brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlaster

Dokumenter som ble mottatt etter revisjonsbesøket:

 • 5 vedtak om tildeling av vedtak på praktisk bistand
 • 1 vedtak om psykisk helsearbeid
 • 1 vedtak om rullerende kortidsopphold-avlastning
 • Rutine for booppfølging gjennom prosjektmidler til boligsosialt arbeid’
 • Henvisning til booppfølger
 • Kartleggingsverktøy i forbindelse med behov for oppfølging i egen bolig
 • Boligplan
 • Nordstrand sosialsenter, felles faglig plattform
 • Prosedyrer for Enhet for veiledning og støtteordning for voksne:
  dokumentasjonsplikt
  mottak av nye brukere
  posthåndtering
  Håndtering av sensitive opplysninger- seksjon psykisk helse
  profesjonsetikk- rolleavklaring
  mottak av saker fra andre sosialsenter
  overføring av saker til andre kontorer
  klagesaker
  samarbeid med leger i Intro, deltaker har helseproblem
  samarbeid med flyktningkonsulent ifm overføring fra mottak til intro-sosialsenteret
  informasjon i oppstartfasten, kartlegging, reglement og individuell plan-introduksjonsprogrammet
  samarbeid med når deltaker avslutter introduksjonsprogram
  faglig policy
  søking av ulike trygdeytelser
  søknad om statlig bostøtte, komm.bostøtteordninger, samt transporterklæringer
  forvaltning brukers midler
  mottak av søknader om økonomisk sosialhjelp
  døgnovernatting
  ansvarsgruppe for LAR og MAR pasienter
  bekymringsmeldinger og tvangsaker etter kapittel 6 i sosialtjenesteloven
  innsøking og oppfølging av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering ( LAR)
  varsel om fravikelser fra bolig
  henvisning til tiltakskonsulent
  Nav tverrfaglige møter

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndigheten:

 • Brev med varsel om tilsyn, samt innhenting av dokumentasjon, datert 22.10.09.
 • Overlevering av dokumentasjon fra bydelen 02.11.09.
 • Oversendelse av program for tilsynet.
 • Oversendelse av rammeavtale mellom Oslo kommune, bydel Nordstrand og Omsorgsspesialisten A/S om brukerstyrt personlig assistanse
 • Oversendelse av individuell avtale om brukerstyrt personlig assistanse mellom Oslo kommune v/ bydel Nordstrand og Omsorgsspesialisten a/s
 • Oversendelse av rutine for oppfølging av støttekontakt og oppfølging av avlastning i private hjem
 • Diverse e-post korrespondanse.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte  

Intervju  

Sluttmøte

Per Johannessen

bydelsdirektør

X

X

X

Tove Heggen Larsen

assisterende bydelsdirektør

X

 

X

Sissel Badendyck

Kvalitetsrådgiver

X

 

X

Marie Anbjørg Joten

assisterende bydelsdirektør

X

 

X

Vildgun Steinhaugen

leder, Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne

X

X

X

Trine Skramm

Psykisk helsearbeider, enhet for veiledning og støtteordninger for voksne

 

X

 

Anne Morstad

teamleder/fagkonsulent, Enhet for bestiller

X

X

X

Tove Andrea Guldhav

leder, Enhet for bestiller

X

X

 

Sølvi Anne Bergum

konsulent, Enhet for bestiller

X

X

X

Karin Gabrielsen

Leder, leder Enhet for praktisk bistand

X

X

X

Anne J. Ingjær

Teamleder sosialsenteret rus/psykiatriteam

 

X

 

Nina Lyng

Enhet for forebyggende arbeid

   

X

Astrid Larner

Hjemmehjelp

 

X

 

Elisabeth Gudmundsrud

Hjemmehjelp

 

X

 

Wenche Westeraas

Avlaster

 

X

 

Carl Emil Qvist

avlaster

 

X

 

Siri Stray

Støttekontakt

 

X

 

Pia Nygaard

Personlig assistent

 

X

 

Peter Flatner

Personlig assistent

 

X

 


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Karianne Arnkværn, jurist – revisjonsleder.
Jeanette Kleven, sosionom – revisor.
Linn Kvinge, jurist – revisor.