Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 2. september 2010 — 5. november 2010 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved avtalepraksis i psykiatri. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Denne rapporten skal beskrive de avvik og merknader som eventuelt blir påpekt innen det reviderte området.

Det ble ved dette tilsynet ikke konstatert avvik eller gitt merknader.

Dato: 5. november 2010

Kirsti Haakens
revisjonsleder
 
Nina Cecilie Dybhavn
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med spesialist i psykiatri i perioden 2. september 2010 — 5. november 2010. Tilsynet er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår i et regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern som helsetilsynet i fylkene i helseregion Sør-Øst fører i 2010.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Startet nåværende avtalepraksis 1. april 2010. Forut for dette drev han i mange år psykiatripraksis i et annet område. Han hadde da avtale med regionalt helseforetak i 20 % og drev ellers helt privat. Han har vært samarbeidende spesialist i psykiatri for Nav siden januar 2009. Nåværende avtale av 10. februar 2010 innebærer 100 % avtalehjemmel med normtall på 1050 konsultasjoner pr. år. Praksisen er en enepraksis og har tilknyttet sekretær i full stilling. Spesialisten benytter WinMed for journaldokumentasjon.

Ble autorisert lege i 1975 og godkjent spesialist i psykiatri i Sverige i 1994 og i Norge i 1995. Han driver en uselektert psykiatrisk praksis, men har satt begrensninger i forhold til å motta pasienter med aktivt rusmisbruk og/eller der voldsproblematikk er fremtredende i sykehistorien.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2. september 2010. Oversikt over dokumenter spesialisten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 27. oktober 2010.

Foruten et innledende møte med spesialisten og sekretæren bestod tilsynsbesøket av intervju med disse to, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte med spesialisten og sekretæren der tilsynet ble oppsummert og funnene presentert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i avtalepraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5. Funn

Det ble ved tilsynet ikke funnet forhold som ga grunnlag for å konstatere avvik eller gi merknader.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av individuell avtale mellom spesialisten og Helse Sør-Øst RHF
 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil.
 • Kopi av Helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata spesialisten hadde innrapportert til Norsk Pasientregister for 2009

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 4 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet
 • 10 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår, herav 4 som tilfeldige stikkprøver
 • Alle mottatte henvisninger på pasienter i nåværende praksis

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 2. september 2010
 • Dokumentoversendelse av 21. september fra spesialisten
 • Programbrev av 13. oktober 2010

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Revisor, seniorrådgiver/jurist Nina Cecilie Dybhavn, Helsetilsynet i Oslo og Akershus Fagrevisor, avdelingssjef og spesialist i psykiatri Jan Fredrik Andresen, DPS Vinderen

05.11.2010