Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 2. september 2010 – 22. desember 2010 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved psykologspesialistpraksis i Oslo. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Ved dette tilsynet ble det ikke konstatert avvik. Det ble gitt 2 merknader.

Merknad 1:

Spesialisten kan forbedre journaldokumentasjonen.

Merknad 2:

Spesialisten kan forbedre samhandlingen med fastlege/henvisende lege.

Dato: 22. desember 2010

Kirsti Haakens
revisjonsleder

Nina Cecilie Dybhavn
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med psykologspesialist i Oslo i perioden 2. september 2010 – 22. desember 2010. Tilsynet er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår i et regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern som helsetilsynet i fylkene i helseregion Sør-Øst fører i 2010.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykologspesialisten har siden 1. april 2009 hatt 100% driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF med normtall på 1050 konsultasjoner pr. år. Det fremgår av avtalen at praksisprofil skal være utredning og behandling av barn og voksne, samt familieterapi og gruppeterapi. De fleste av de henviste pasientene har vært voksne.

Hun har siden 1. april 2009 drevet praksis i de aktuelle lokalene. Praksisen har ikke hjelpepersonell. Til journaldokumentasjon benyttes PsykBase online.

Hun ble autorisert psykolog i 1990. Hun ble godkjent spesialist i klinisk psykologi i 1995 med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og klinisk familieterapi og fornyet spesialiteten siste gang i 2008. Hun har etterutdanning i omsorgssvikt. Hun benytter kognitiv tilnærming, psykodynamisk tilnærming og er inspirert av nevrovitenskap og nevro-feedbackteori.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2. september 2010. Oversikt over dokumenter spesialisten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 29. oktober 2010.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte der tilsynet ble oppsummert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i avtalepraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik på de områdene som var underlagt tilsyn. Det ble gitt 2 merknader.

Merknad 1:

Spesialisten kan forbedre journaldokumentasjonen

Merknaden bygger på følgende:

 • Flere av de gjennomgåtte journalene var ustrukturerte og lite oversiktlige
 • Utredningen av pasientene var knapt dokumentert
 • Negative funn var ofte ikke dokumentert selv om de var vesentlige og relevante. Dette gjaldt for eksempel selvmordsvurderinger og rusanamnese.
 • Psykologens kontakt med fastlege var ikke systematisk dokumentert

Merknad 2:

Spesialisten kan forbedre samhandlingen med fastlege/henvisende lege

Merknaden bygger på følgende:

 • Spesialisten gir ikke systematisk tilbakemelding til fastlege/henvisende lege på henvisninger og ved inntak av pasienter
 • Gjennomgang av journaler viste at flere av epikrisene først var sendt mange måneder etter avsluttet behandling. Spesialisten opplyste under intervjuet at hun den senere tiden har innført utsending av epikriser innen 2 uker etter avsluttet behandling.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av individuell avtale mellom spesialisten og Helse Sør-Øst RHF
 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse og faglige oppdatering
 • Kopi av Helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata spesialisten hadde innrapportert til Norsk Pasientregister for 2009

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 8 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet
 • 5 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Mottatte henvisninger på pasienter tatt inn til behandling i nåværende praksis

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 2. september 2010
 • Dokumentoversendelser av 11. og 12. oktober 2010 fra spesialisten
 • Programbrev av 18. oktober 2010

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

 • Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
 • Revisor, seniorrådgiver/jurist Nina Cecilie Dybhavn, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
 • Fagrevisor, avtalespesialist i psykologi Ståle William Reigstad