Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om bydelen sikrer at henvendelser håndteres i tråd med lov- og forskriftskrav
 • Om bydelen sikrer at det innhentes relevante opplysninger i henhold til lov- og forskriftskrav
 • Om bydelen sikrer at vurderinger og beslutninger om økonomisk stønad foretas i henhold til lov- og forskriftskrav.

Det ble gitt 2 avvik under dette tilsynet. Avvikene er som følger:

Avvik 1:

Bydel Bjerke sikrer ikke at kravene til forsvarlig saksbehandling overholdes ved håndtering av henvendelser.

Avvik 2:

Bydel Bjerke sikrer ikke tilstrekkelig individuell vurdering i alle saker.

Dato: 25.10.10

revisjonsleder Linn Kvinge

revisor Arnfinn Løvik

revisor Tore Sørensen

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oslo kommune, bydel Bjerke i perioden 17.06.10 – 25.10.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bydel Bjerke har ca. 27.000 innbyggere. Bydelens administrative organisering består av bydelsdirektør og resultatenheter, der sosialtjenesten er en egen resultatenhet. Nav Bjerke har en enhetsleder for sosialtjenesten og en enhetsleder for de statlige tjenestene. Nav Bjerke sosialtjenesten er inndelt i seksjon 1, seksjon 2 og seksjon Drift/Økonomi. Seksjon 1 har ansvar for mottak og kortidsoppfølging, mens seksjon 2 har ansvar for langtidsoppfølging og kvalifiseringsprogrammet.

Partnerskapet Nav Oslo og Bydel Bjerke har vedtatt ombygging av publikumsmottaket (PM). Slik PM er utformet i dag, er det umulig å overholde taushetsplikten. Nav Bjerke har derfor valgt å ha statlige ansatte i vertsfunksjonen, som deler ut kølapper til statlige eller kommunale veiledere i egne samtalerom i PM. Ombyggingen vil starte på slutten av 2010 og felles verts- og mottaksfunksjon skal være etablert innen 01.04.11.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.06.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 09.09.10.

Åpningsmøte ble avholdt 28.09.10.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 29.09.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var å undersøke om bydelen sikret at søknader om økonomisk stønad ble behandlet i henhold til lov- og forskriftskrav. Det ble særlig lagt vekt på å undersøke om bydelen sikret at det ble foretatt individuelle vurderinger.

Målsettingen med tilsynet var derfor å undersøke

 • Om bydelen sikrer at henvendelser håndteres i tråd med lov- og forskriftskrav
 • Om bydelen sikrer at det innhentes relevante opplysninger i henhold til lov- og forskriftskrav
 • Om bydelen sikrer at vurderinger og beslutninger om økonomisk stønad foretas i henhold til lov- og forskriftskrav.

5. Funn

Avvik 1:

Bydel Bjerke sikrer ikke at kravene til forsvarlig saksbehandling overholdes ved håndtering av henvendelser.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester i Nav § 17, jf §§ 41 og 5
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 11 og 17

Avviket bygger på følgende:

I oversendelse av årsmelding fra Helse- og sosialombudet fra 2009 påpeker ombudet at sosialtjenesten i bydel Bjerke må påse at det fattes skriftlige vedtak ved søknad om ytelser og ved klagebehandling. Ombudet ser at sosialhjelpsmottakere i flere saker har fått muntlig avslag på sine søknader. Ombudet påpeker videre at det må sikres at ingen henvises tilbake til tidligere oppholdskommune uten at det er rettslig grunnlag for dette. Særlig må det sikres at sekundærbosettere gis anledning til å fremme en søknad om økonomisk sosialhjelp.

I svar til Helse- og sosialombudet datert 07.06.10 opplyser bydelen at ”sosialtjenesten er i ferd med å gjennomgå rutinene på området og sosialtjenesten vil gå nøye igjennom blant annet forvaltningslovens krav til skriftlighet og kravet til begrunnelse med alle saksbehandlere.”

Tiltakene har ikke vært tilstrekkelige til å sikre at søknader ikke avslås eller avvises uten forsvarlig saksbehandling og skriftlig vedtak.

Notat fra mottakssamtale vedrørende en person som leier bolig i Molde. Vedkommende var på jobbintervju i Oslo og henvendte seg til sosialtjenesten i bydel Bjerke. Han opplyste at han ikke ønsket å reise tilbake til Molde, men ønsket å bo i Oslo. Mottaksseksjonen skriver følgende notat: ”Sa at det måtte han bare gjøre men han ville ikke ha noe krav på støtte fra oss”.

Notat fra mottakssamtale vedrørende spansk mann som er uten inntekt og bolig. Mottaksseksjonen skriver: ”Ikke rett på sosialhjelp. Har kun vært i Norge i 5 måneder. Gir info om dette.”

Notat fra mottakssamtale med sekundærbosetter som ønsker å bo i Oslo. Det fremgår at han leverte legitimasjon, leiekontrakt og oppholdstillatelse. Ifølge notat gis han avslag på grunn av 5års regelen og bes henvende seg i Salangen som bosettingskommune. Klienten avbryter timeavtalen og ber om å få tilbake dokumentasjonen.

I notat fra mottakssamtale fremkommer følgende: ”Gir info om at alle andre muligheter må være prøvd før sosialhjelp utbetales. Han sier da at han ikke ønsker å søke, for han vil ikke selge bil og bolig.”

I vedtak fremgår under vurdering: ”Du har i den siste perioden ikke levert søknadsskjema med utfylt økonomisk oversikt, du har derimot kun levert faktura med en rosa liten post-it lapp på. Det kan ikke vurderes som en søknad”.

I rutine ”3.1 Saksbehandling fra A-Å” fremgår følgende: ”Søknader som ikke er korrekt utfylt kopieres og original sendes i retur til klienten sammen med et følgebrev som også kopieres. Kopiene legges så til saksbehandler for videre oppfølgning.” Det har fremkommet at søknader ikke alltid behandles dersom original søknad ikke returneres til sosialtjenesten og sosialtjenesten mangler dokumentasjon. Bydelen har ikke fanget opp og korrigert brudd på rutinen.

I en søknad om livsopphold fremgår det at søker er uten inntekt og han er under behandling i DPS. Han skriver i søknaden: ”Mulig med en hastesak”. Sosialtjenesten har stilt krav om levering av husleiekontrakt/kjøpekontrakt, som ikke er mottatt. Søknaden sendes derfor i retur til søker uten behandling. I brevet fra Nav står følgende: ”Hvis du på senere tidspunkt ønsker timeavtale må etterspurt dokumentasjon leveres før time settes opp”.

I brev fra Nav til søker datert 10.08.10 vises det til tidligere brev hvor søker ble bedt om å levere etterspurt dokumentasjon. Søknaden returneres med følgende begrunnelse: ”Sosialtjenesten kan ikke se å ha mottatt dette. Returnerer derfor din søknad. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker timeavtale med sosialtjenesten, må etterspurt dokumentasjon leveres før time kan settes opp”.

Det fremgår at et søknadsskjema er returnert med følgende begrunnelse: ”Søknadsskjema datert 20.07.10 returneres da du ikke har aktiv sak hos oss.”

Kommentar:

Avgjørelser om økonomisk stønad skal behandles etter reglene i forvaltningsloven, det vil si at det skal foretas en forsvarlig saksbehandling og det skal fattes et skriftlig enkeltvedtak. Lovverket oppstiller ingen formkrav til utformingen av en søknad om økonomisk stønad. Søknader kan om ønskelig fremmes muntlig eller per post. Søknader som fremsettes muntlig skal nedtegnes av sosialtjenesten. Det skal fattes vedtak selv om søknaden anses mangelfullt utfylt eller dokumentasjonen i saken anses utilstrekkelig.

Tilsynet viser at det gis veiledning som i realiteten innebærer muntlige avslag. På denne måten avgjøres saker på sviktende grunnlag og uten tilstrekkelige vurderinger. Tilsynet viser også at flere skriftlige søknader har blitt returnert til søker uten at det fattes vedtak.

Avvik 2:

Bydel Bjerke sikrer ikke tilstrekkelig individuell vurdering i alle saker.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 4 og 18, jf. §§ 41 og 5
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 17, 24 og 25

Avviket bygger på følgende:

I henhold til Oslo kommunes veiledende retningslinjer ytes det barnetillegg for hvert barn t.o.m. familiens tredje, mens barnefamilier med fire barn eller flere får samme beløp. Det forutsettes imidlertid at alle sosialhjelpssøknader blir individuelt vurdert.

Nav Bjerke har en praksis på å utmåle stønad til livsopphold for hvert tredje barn etter barn nummer tre, det vil si barn nummer seks, ni o.s.v.

Ved gjennomgang av 7 saksmapper vedrørende familier med fire eller flere barn under 18 år, var det i samtlige saker innvilget barnetillegg i henhold til kontorets ovennevnte praksis. Det var ikke gitt særskilt begrunnelse for å innvilge barnetillegg for færre antall barn enn det familien faktisk har. Med unntak av en sak der det var innvilget stønad til barns tannbehandling, var det ikke innvilget tilleggsytelser til dekning av barnas behov i 2010.

I en av saksmappene var bydelens utmåling av stønad til en enslig forsørger, med fire barn under 18 år og ett hjemmeboende barn over 18 år i videregående skole, påklaget. Vedtaket ble omgjort av Fylkesmannen uten at dette har medført endring i kontorets praksis ved utmåling av stønad til store barnefamilier.

I henhold til Oslo kommunes veiledende retningslinjer ytes det økonomisk stønad med kr 1.648,- til ung hjemmeboende 18-23 år.

Ved gjennomgang av 3 saksmapper vedrørende hjemmeboende ungdom mellom 18 og 23 år fremgår det at det ytes stønad etter kommunens veiledende retningslinje. I ett vedtak ytes i tillegg stønad til flexikort med kr 190,- samt at det opplyses om mulighet til å søke om støtte til strøm og tv-lisens. Det fremgår at ingen er i ordinær videregående opplæring med rett til stipend fra Statens Lånekasse.

I vedtakene fremgår følgende: ”Livsoppholdsnormen for hjemmeboende ungdom er for tiden kr 1.648,- per måned. Beløpet er ment å dekke alle nødvendige utgifter til livsopphold slik som mat, klær, lege/medisiner, reise innen Oslo, enkel tannbehandling, telefon, tv-lisens, aviser, hjemforsikring med mer.”

I journalnotat i en av sakene fremgår følgende: ”Det vil bli vurdert å gi norm for bofellesskap for april. Dette fordi hans mor har fått innvilget nødhjelp.”

Nav Bjerke reduserer i enkelte tilfeller til 2/3 av livsopphold dersom søkere har hatt midler over kommunens veiledende norm, og har satt seg i en situasjon hvor de blir avhengige av økonomisk stønad. Det undersøkes ikke alltid konkret om søkernes behov for stønad til livsopphold faktisk er lavere i perioden for reduksjon.

I vedtak av 22.07.10 fremgår følgende: ”Livsoppholdssatsen er redusert med 30 % på grunn av at du selv valgte å slutte i forrige jobb, og dermed satte deg i en situasjon hvor du ikke har inntekt.” I brev datert 31.08.10 utdyper kontoret: ”Når det gjelder reduksjon i sosialhjelp, er dette vurdert som rimelig, da du selv har pådratt deg utestengelse fra dagpenger.”

Kommentar:

Personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold, har krav på stønad etter lovens § 18. Det er et krav at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller andre hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle aktuelle muligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold. Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn ved vurderingen av behov for stønad.

Nav Bjerke reduserer i enkelte tilfeller til 2/3 av livsopphold dersom søkere har hatt midler over kommunens veiledende norm, og har satt seg i en situasjon hvor de blir avhengige av økonomisk stønad. Avslag eller reduksjon etter § 18 betinges av at søker har andre aktuelle muligheter for forsørgelse på søknadstidspunktet eller i vedtaksperioden. Så lenge søker ikke har en annen aktuell mulighet som gir tilstrekkelig inntekt til et forsvarlig livsopphold, vil vedkommende ha rett på økonomisk stønad etter § 18. Det er den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet som skal legges til grunn for vurdering og utmåling av økonomisk stønad.

Når barnefamilier med mer enn tre barn søker om stønad til livsopphold, må sosialtjenesten foreta en individuell vurdering basert på det antall barn familien faktisk har. Ved vurderingen og utmålingen må det tas hensyn til søkers utgifter til forsørgelse av alle barna, slik at familien sikres et forsvarlig livsopphold.

Foreldre har ikke forsørgelsesplikt for hjemmeboende ungdom over 18 år som ikke går i videregående opplæring. Det er ikke grunnlag for å hevde at hjemmeboende ungdom generelt har lavere utgifter til livsopphold hver måned, enn andre voksne personer i bofellesskap med krav på sosialstønad. Sosialtjenesten kan følgelig ikke innføre automatisk bruk av redusert sats for hjemmeboende ungdom 18-23 år.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Nav Bjerke sosialtjenesten benytter kvalitetshåndboken til Oslo kommune og Nav Bjerkes rutinehåndbok. Våren 2010 ble det igangsatt en gjennomgang av alle rutiner og prosedyrer i forbindelse med at Bydel Bjerke skal innføre Kvalitetslosen. Gjennomgangen medfører endringer og også tilpasning til ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Tilsynsmyndigheten har avdekket svikt i bydelens internkontroll ved at det ikke sikres at kravene til forsvarlig saksbehandling overholdes ved håndtering av henvendelser. Helse- og sosialombudet har tidligere påpekt at sosialhjelpsmottakere i flere saker har fått muntlig avslag på sine søknader. Tilsynet viser at bydelen ikke har klart å korrigere egen praksis da det fortsatt gis veiledning som i realiteten innebærer muntlig avslag. Nav Bjerke har en rutine på å kopiere og returnere søknader som ikke er korrekt utfylt. Kopiene skal ifølge rutinen legges til saksbehandler for videre oppfølgning. Under tilsynet fremkom at søknader ikke alltid behandles dersom original søknad ikke returneres til sosialtjenesten og det mangler dokumentasjon. Bydelen har ikke fanget opp og korrigert brudd på rutinen.

Det er videre avdekket svikt ved at det ikke sikres tilstrekkelig individuell vurdering i alle saker. Nav Bjerke bruker veiledende satser for sosialhjelp uten at det gjøres en konkret vurdering av om beløpet er tilstrekkelig til å dekke alle nødvendige utgifter til livsopphold. Kontoret kan i større grad benytte tilbakemeldinger fra Fylkesmannen i sitt forbedringsarbeid.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker – forvaltningsloven
 • Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsplan Nav Bjerke
 • Oversikt over ansatte sosialtjenesten
 • Årsberetning for 2009
 • Handlingsplan 2010/2011
 • Nav Bjerke Virksomhetsplan for 2010-2011
 • Handlingsplan for sosialtjenesten
 • Sentral samarbeidsavtale mellom Nav Oslo og Oslo kommune
 • Lokal samarbeidsavtale mellom Nav Oslo og bydel Bjerke datert 01.09.10
 • Lokal samarbeidsavtale mellom Nav Oslo og bydel Bjerke datert 13.09.10
 • Avtale om drift av Nav-kontor mellom Nav Oslo og bydel Bjerke
 • Delegering av myndighet til resultatsjef Bente Johanne Aldrin
 • Delegering av myndighet til seksjonsleder Line Garnes
 • Delegering av myndighet til seksjonsleder Sissel Cathrine S. Myhre
 • Delegering av myndighet til Elisabeth Oskarsen
 • Delegering av myndighet til Thore Saugerud
 • Delegering av myndighet til Ove Pettersen
 • Delegering av myndighet til Heidi Eikeland
 • Delegering av myndighet til Gudny Unhjem
 • Delegering av myndighet til Trine Fagerbakk
 • Delegering av myndighet til Thu Nguyen
 • Tilgangsrettigheter
 • Arbeids- og ansvarsoppgaver, Resultatsjef
 • Arbeids- og ansvarsoppgaver, Seksjonsleder økonomi/drift
 • Arbeids- og ansvarsoppgaver, Seksjonsleder seksjon 1
 • Arbeids- og ansvarsoppgaver, Seksjonsleder seksjon 2
 • Stillingsbeskrivelse Resultatsjef/sosialsjef
 • Stillingsbeskrivelse Fagkonsulent
 • Stillingsbeskrivelse Seksjonsleder økonomi/drift
 • Stillingsbeskrivelse Konsulent
 • Stillingsbeskrivelse 1. sekretær
 • Stillingsbeskrivelse Seksjonsleder (sosialfaglige seksjoner)
 • Stillingsbeskrivelse Sosialkonsulent/teamleder seksjon 2
 • Stillingsbeskrivelse Sosialkonsulent/programveileder/kantine
 • Stillingsbeskrivelse Sosialkonsulent/programveileder KVP
 • Stillingsbeskrivelse Sosialkonsulent/oppfølgningskonsulent/ungdomskonsulent
 • Stillingsbeskrivelse 1. sekretær/økonomisk saksbehandler
 • Stillingsbeskrivelse Sosialkonsulent/spesialkonsulent/mottak
 • Stillingsbeskrivelse Sosialkonsulent/spesialkonsulent/veileder/vert
 • Stillingsbeskrivelse Sosialkonsulent/tiltakskonsulent
 • Stillingsbeskrivelse Økonomikonsulent
 • Stillingsbeskrivelse Konsulent/økonomisk saksbehandler
 • Rutinehåndbok Bjerke Nav sosialtjenesten
 • 1.8 Internkontroll økonomisk sosialhjelp
 • 2.1 Postføring
 • 2.2 Innkomne faks-meldinger
 • 3.0 Mottak av nye klienter ved kontoret
 • 3.1 Saksbehandling fra A-Å
 • 3.2 Utfylling av effektueringsskjemaene
 • 3.3 Effektuering av sosialhjelpsutbetalinger
 • 3.4 Vilkår for sosialhjelp
 • 3.5 Endringsvedtak
 • 3.6 Midlertidig overnatting
 • 3.7 Nødhjelp
 • 3.9 Klagesaksbehandling
 • 3.13 Utkastelse/fravikelse av eiendom
 • 3.24 Godkjenning av vedtak om økonomisk sosialhjelp
 • Prosedyre for resepsjonsfunksjon – boligkontoret
 • Opplæringskalender høsten 2010 Bydel Bjerke
 • Opplæringsplan for ansatte ved Bjerke Nav sosialtjeneste august 2010
 • Tema fredagsmøter høsten 2010
 • Individuell opplæringsplan for ansatt i publikumsmottak Nav Bjerke
 • Utdrag fra Kvalitetshåndboken til Oslo kommune
 • Sjekkliste ved stikkprøvekontroll av vedtak
 • Kontrollogg – skjema
 • Bydel Bjerkes overordnede kvalitetssystem
 • Skjema for rapportering fra resultatenheten/stabsenheten til bydelsdirektør – internkontroll
 • Prosessen i prosedyrearbeidet
 • Prosedyre for behandling av avviksmeldinger
 • Avviksskjema
 • Myndighetsutøvelse i Bydel Bjerke
 • Prosedyre for bydelsdirektørens revisjon av bydelens overordnede kvalitetssystem/internkontroll
 • Prosedyre for rapportering om internkontroll
 • Prosedyre for internrevisjon
 • Brev datert 03.04.09 fra Helse- og sosialombudet vedrørende årsmelding for 2008
 • Brev fra bydel bjerke datert 07.07.09 vedrørende ombudets årsmelding for 2008
 • Brev datert 26.03.10 fra Helse- og sosialombudet vedrørende årsmelding for 2009
 • Brev fra bydel bjerke datert 07.06.10 vedrørende ombudets årsmelding for 2009
 • Referat fra møte i Brukerutvalg 06.01.09
 • Referat fra partnerskapsmøter 05.05.10 og 25.08.10
 • 5 enkeltvedtak med grunnlagsmateriale vedrørende tildeling av økonomisk stønad.
 • Dokumentasjon hos Fylkesmannen:
 • Bydelsprofil
 • Klagesaker vedrørende tildeling av økonomisk sosialhjelp.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 35 saksmapper vedrørende tildeling av økonomisk stønad
 • Permer fra mottak med interne arbeidsnotater fra mottakssamtaler og kopier av søknader.

Dokumenter som ble mottatt under revisjonsbesøket:

 • Dokumentasjonsliste
 • Sjekkliste/mottak
 • Brev fra Oslo kommune datert 02.12.09 Sosialstønad til feiring av høytider
 • Fellesskriv nr 7/1999 fra Oslo kommune
 • 7.8 Nye selvbosettere el annengangsbosettere.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev med varsel om tilsyn, samt innhenting av dokumentasjon, datert 17.06.10
 • Oversendelse av dokumentasjon fra bydelen datert 31.08.10
 • Ettersendelse av dokumentasjon fra bydelen datert 06.09.10 og 21.09.10
 • Oversendelse av program for tilsynet 16.09.10
 • Oversendelse av foreløpig rapport 05.10.10
 • Tilbakemelding fra bydelen 21.10.10
 • Diverse e-post korrespondanse.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kari-Anne Mathisen

Bydelsdirektør

X

   

Kristin Enstad

Assisterende bydelsdirektør

X

X

X

Bente Johanne Aldrin

Resultatsjef Nav

X

X

X

Geir Audun Andersen

Fagkonsulent

X

X

X

Cathrine Myhre

Seksjonsleder seksjon 1

X

X

X

Line Garnes

Seksjonsleder seksjon 2

X

X

X

Sandra Aasen

Veileder publikumsmottak

 

X

X

Ove Pettersen

Veileder publikumsmottak

X

X

X

Trine Fagerbakk

Sosialkonsulent

X

X

X

Elisabeth Oskarsen

Sosialkonsulent

X

X

 

Eva Skoglund

Konsulent

X

 

X

Heidi Jacobsen

Ruskonsulent

X

   

Elias Zagory

Økonomirådgiver

   

X

Roar Wangberg

Prosjektmedarbeider

X

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Arnfinn Løvik, sosionom – revisor.
Jeanette Kleven, sosionom – revisor.
Linn Kvinge, jurist – revisjonsleder.